1659/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 43-45 §§ och 47 § 3 mom.,

av dessa lagrum 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 4 juli 1969 och den 6 juni 1974 (464/69 och 452/74) och 45 § sådan den lyder i nämnda lag av den 6 juni 1974, samt

ändras 71 § som följer:

71 §

Om jäv för medlemmar i socialförsäkringsnämnderna och prövningsnämnden gäller vad rättegångsbalken stadgar om domarjäv.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om landskapet Åland skall lagen dock tillämpas från och med den 1 januari 1996.

RP 322/92
ShUB 45/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.