1512/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dem samt om de fasta avgifter som sjöfartsverket uppbär för sina offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för fasta avgifter

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka sjöfartsverket uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bifogade bilaga är följande prestationer:

1) lotsning (bilaga 1).

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som sjöfartsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) transport, bogsering, assistansuppdrag eller annan arbetsprestation som på uppdrag utförs av ett fartyg, ett trafikmedel eller en moderfartygsexpedition som tillhör sjöfartsverket,

2) sjöfartsverkets publikationer,

3) ljuskopior, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter eller utdrag ur handlingar som sjöfartsverket förfogar över, samt

4) andra prestationer som sjöfartsverket utför på uppdrag.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till slutet av år 1993.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Aila Salminen

LOTSNINGSAVGIFTER

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Det tal som visar det lotsade fartygets nettodräktighet Den lotsade sträckan i sjömil (sjm)
(mer än - högst) 1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 700 1050 1500 2050 2700 3300 4200 5700
200- 1 000 850 1300 1800 2450 3150 3850 4850 6500
1 000- 3 000 1050 1550 2150 2900 3700 4500 5650 7400
3 000- 6 000 1250 1850 2550 3500 4400 5300 6700 8550
6 000-10 000 1500 2200 3000 4050 5100 6100 7600 9700
10 000-20 000 1800 2650 3550 4800 6000 7200 8900 11250
20 000-30 000 2100 3100 4200 5700 7050 8400 10400 13000

För ett fartyg vars nettodräktighet överstiger 30 000 registerton beräknas lotsningsavgiften sålunda, att till den lotsningsavgift som uppbärs för fartyg med en dräktighet av 30 000 ton för varje påbörjat 10 000-tal över 30 000 ton läggs ett belopp som motsvarar skillnaden mellan lotsningsavgiften för ett fartyg med en dräktighet av 20 000 ton och för ett fartyg med en dräktighet av 30 000 ton på distansen i fråga.

Den i lotsningsförordningen stadgade väntepenningen är 565 mark för de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 320 mark.

Utför två lotsar antingen i enlighet med bestämmelserna eller på anhållan lotsning, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.

Då ett fartyg, en anordning eller en flotte går i Saima kanal eller inom Saimens vattenområde uppbärs 50 procent av ovan nämnda lotsningsavgifter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.