1487/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 2 mom., 14 § 2 mom., 42 och 43 §§ lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89), samt

fogas till lagen en ny 56 a § som följer:

11 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar nödvändiga föreskrifter eller bestämmelser om vilka undersökningar och åtgärder samt vilken vård som hör till den högspecialiserade sjukvården.

14 §

Kommunen kan avtala om köp av tjänster av ett sådant sjukvårdsdistrikt till vilket den inte hör.

42 §

För sjukvård som ett kommunalförbund för ett sjukvårdsdistrikt enligt 11 § och 30 § 2 och 3 mom. bereder en patient som inte är från en kommun som hör till kommunalförbundet och för annan därtill ansluten verksamhet enligt denna lag skall kommunalförbundet för det sjukvårdsdistrikt till vilket patientens hemkommun hör betala ersättning. Ersättning för annan vård och verksamhet är kommunalförbundet för sjukvårdsdistriktet skyldigt att betala endast då det har godkänt vården i ett annat sjukvårdsdistrikt.

Ersättningen för den vård som avses i 14 § 2 mom. betalas av den kommun som ingått avtalet.

43 §

Har inte något annat avtalats, uträknas den ersättning för sjukvård som avses i 42 § på samma grunder som mellan medlemskommunerna i kommunalförbundet för sjukvårdsdistriktet.

56 a §

För utjämning av exceptionellt stora kostnader som åsamkats en medlemskommun i ett kommunalförbund för ett sjukvårdsdistrikt för en patient, skall kommunalförbundet ha ett utjämningssystem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

De kostnader som avses i 42 § får till den 31 december 1994 uträknas enligt 43 § sådan den lydde när denna lag trädde i kraft. Det ovan i 56 a § avsedda utjämningssystemet behöver 1993 och 1994 inte införas i kommunalförbund där betalningsandelarna bestäms på basis av de genomsnittliga vårdkostnaderna för hela sjukhuset eller dess huvudspecialitet.

RP 287/92
ShUB 40/92

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.