1434/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 5 kap. vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 kap. 91 § 1 och 2 mom., 93 § 1 mom. och 97 § 1 och 2 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61),

sådana de lyder i lag av den 29 juli 1976 (649/76), som följer:

5 kap.

Virkesflottning

91 §

Den flottande skall i varje kommun inom vars område flottning bedrivs utse ett flottningsombud, som under tiden för flottningen skall vara lätt anträffbart för allmänheten. Uppgift om flottningsombudets namn och adress samt om förändringar av dem skall tillställas miljövårdsnämnden och det vatten- och miljödistrikt som saken gäller samt dessutom den lokala polisen.

Har stadgandet i 1 mom. inte iakttagits, skall den lokala polisen på yrkande av den som saken angår förordna en lämplig person till flottningsombud och underrätta den flottande, miljövårdsnämnden och vatten- och miljödistriktet om detta. Den som förordnats till flottningsombud har rätt att av den flottande erhålla ett skäligt arvode för uppdraget. Uppkommer meningsskiljaktighet om arvodet, kan saken genom talan hänskjutas till vattendomstolen.


93 §

Innan virke välts ut i ett vattendrag, skall det förses med ägarens flottningsmärke som lätt skall kunna upptäckas, och uppgift om märket skall ha tillställts de vatten- och miljödistrikt och de miljövårdsnämnder samt de lokala polismyndigheter, inom vilkas verksamhetsområde flottningen bedrivs. Flottas virke i knippen, skall varje knippe förses med motsvarande flottningsmärke innan knippet förs ut i vattendraget.


97 §

Har vid flottning för längre tid än ett år virke kvarblivit på en strand eller i strandvattnet, är ägaren eller innehavaren av stranden berättigad att tillvarata virket. Han är dock skyldig att inom en månad underrätta den lokala polisen om tillvaratagandet och om flottningsmärket på virket, ifall märket kan skönjas, samt om virkesslaget och mängden. Den lokala polisen skall senast inom två veckor efter det anmälan erhållits per post underrätta flottningsombudet om tillvaratagandet. Virkesägaren eller flottningsföreningen skall inom en månad från det den lokala polisens underrättelse avsändes meddela tillvaratagaren huruvida virkesägaren eller föreningen ämnar ta virket i sin besittning. Om virkesägaren eller flottningsföreningen inte lämnar ett sådant meddelande eller om virkesägaren eller flottningsföreningen efter att ha lämnat meddelandet inte inom tre sådana månader då vattendraget är isfritt, eller inom annan med tillvaratagaren överenskommen tid efter avsändandet av den lokala polisens underrättelse, tar virket i sin besittning, tillfaller virket den som tagit det till vara. Om virkesägaren eller flottningsföreningen tar virket i sin besittning, skall de ersätta tillvaratagaren för kostnaderna för tillvaratagandet och anmälan.

Är virkets ägare inte känd, skall den lokala polisen efter mottagen anmälan om tillvaratagandet utan dröjsmål tillkännage det genom offentlig kungörelse samt, om virkets värde är ansenligt, en gång i någon tidning med spridning på orten. I övrigt skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.