1335/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1990 om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90) 7 b, 7 c och 7 d §§, 17 § 4 mom. och 17 a §,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 17 januari 1992 (21/92),

ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 och 2 mom., 4, 5, 7, 7 a, 8 och 23 §§ samt 24 § 1 mom., av dessa lagrum 1 § 1 mom., 2 § 1 och 2 mom., 5, 7, 7 a, 8 och 23 §§ samt 24 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 17 januari 1992, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Allmänt

För minskande av de kostnader som exporten av lantbruksprodukter medför skall till staten för 1993 betalas exportkostnadsavgift enligt åkerarealen med stöd av denna lag.


2 §
Skyldighet att betala avgift

Varje fysisk eller juridisk person som i egenskap av ägare till en brukningsenhet eller med stöd av en bruksrätt som baserar sig på ett arrendeavtal vilket gäller en brukningsenhet, eller med stöd av någon annan bruksrätt besitter åker är skyldiga att betala avgift. När makar eller flera personer i något annat fall tillsammans förvaltar en brukningsenhet, ansvarar de solidariskt för att avgiften betalas.

Med fysisk person avses också en sammanslutning eller ett dödsbo som består av fysiska personer och vars delägare gemensamt besitter brukningsenhetens åkrar. Med juridisk person avses öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser, kommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter.


4 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på brukningsenheter

1) vilkas åkerareal är mindre än tre hektar,

2) för vilka gäller ett sådant produktionsändringsavtal som nämns i 4 § lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77), ett sådant avtal om minskad lantbruksproduktion som nämns i lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83), ett sådant avtal om avstående från odling av åkerväxter som nämns i 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), dock inte trädesavtal, eller för vilka gäller en sådan förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension eller i 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare(1330/92), eller

3) för vilka gäller ett sådant avtal om bedrivande av naturenlig lantbruksproduktion som avses i 12 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen.

5 §
Åker som ligger till grund för betalningsskyldigheten

Grund för betalningsskyldigheten är den obeskogade åkerareal som den 30 juni 1993 hör till brukningsenheten. När dess storlek räknas ut skall dock inte beaktas

1) åkerareal som var ouppodlad 1990 och som sedan dess varit ouppodlad utan avbrott och som fortfarande är ouppodlad 1993,

2) åkerareal som används för odling av frukt eller bär eller för plantskoleproduktion, eller

3) åkerareal som enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen omfattas av något annat avtal än trädesavtal som begränsar odling av åkern.

7 §
Befrielse från avgift

Exportkostnadsavgift behöver inte betalas, om en fysisk person som enligt 2 § är skyldig att betala avgift under växtperioden 1993 låter en åkerareal som utgör minst 15 procent av den åkerareal som beräknats enligt 5 § ligga i träda. Om den betalningsskyldige är en juridisk person är en förutsättning för befrielse från avgift att personen i fråga låter minst 50 procent av den åkerareal som beräknats enligt 5 § ligga i träda, om inte annat föranleds av 8 §. På lantbruksläroanstalter och seminandelslag tillämpas dock vad som ovan stadgas om fysiska personer.

Den åker som läggs i träda skall 1990 och efter det ha odlats eller skötts som träda. Till den del den betalningsskyldige inte besitter sådan åker kan också annan åker läggas i träda.

Såsom lagd i träda betraktas alltid åker som lagts i träda enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen. Med träda jämställs också åker som enligt nämnda lag har beskogats 1990 och därefter före den 1 juli 1993, eller åker som 1992 och därefter på ett bestående sätt överförs till annan produktion än lantbruksproduktion och på vilken ingen skörd bärgas under 1993.

Exportkostnadsavgift skall inte heller betalas om minst 85 procent av den åkerareal som hör till brukningsenheten och som utgör grund för betalningsskyldigheten under växtperioden 1993 består av vall eller om denna åkerareal är mindre än tre hektar.

7 a §
Användning av åker

Åker som lagts i träda enligt denna lag får inte användas för skördebärgning eller som betesmark i andra fall än då statsrådet i sitt beslut om trädespremier, som utfärdas med stöd av lagen om balansering av lantbruksproduktionen, tillåter att åker används för nämnda ändamål. Statsrådet kan dessutom på de villkor det bestämmer tillåta att en trädesåker också används för foderproduktion eller som betesmark i hela landet eller inom ett geografiskt klart avgränsat område, när skörden på grund av exceptionella naturförhållanden kan förväntas bli dålig. I ovan nämnda fall kan statsrådet besluta att tillståndet kan ges av landsbygdsnäringsmyndigheten.

8 §
Undantag

När det är fråga om ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag som består av fysiska personer och vars huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk, kan landsbygdsnäringsdistriktet på ansökan besluta att vad som ovan stadgas om storleken av exportkostnadsavgiften eller befrielse från avgift i fråga om en fysisk person skall tillämpas. Beslutet förutsätter att bolagsmännen i det öppna bolaget, de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget eller medlemmarna av andelslaget själva utför huvuddelen av jordbruksarbetena på brukningsenheten. I fråga om aktiebolag förutsätts det att över hälften av bolagets rösträtt innehas av personer som själva utför huvuddelen av jordbruksarbetena på brukningsenheten.

Av särskilda skäl kan landsbygdsnäringsdistriktet dessutom på ansökan besluta om sänkning av exportkostnadsavgiften eller av den procentandel för trädesläggning som krävs för befrielse från avgiften, för en sådan inrättning som bedriver allmännyttig verksamhet och i vars verksamhet bedrivande av gårdsbruk har en väsentlig betydelse. Andelen i fråga skall härvid fastställas till minst 15 procent.

En ansökan som avses i 1 och 2 mom. skall göras till landsbygdsnäringsdistriktet inom den tid som jord- och skogsbruksministeriet fastställer.

10 §
Anmälningsskyldighet

Anmälan behöver dock inte göras inom Lapplands landsbygdsdistrikt i de fall då exportkostnadsavgift med stöd av 7 § 4 mom. inte behöver erläggas. Dessutom kan anmälan alltid lämnas ogjord för de gårdsbruksenheter som inte odlas 1993.

23 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar dock närmare föreskrifter om brukningsenheter som avses i denna lag, samt om fastställande, debitering och uppbörd av exportkostnadsavgiften.

De föreskrifter som jord- och skogsbruksministeriet meddelar och de beslut av ministeriet som nämns i 8 och 10 §§ skall publiceras i Finlands författningssamling.

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen gäller exportkostnadsavgiften för 1991, 1992 och 1993.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 195/92
StaUB 62/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.