1098/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 50 och 52 §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 50 § 2 mom. och 52 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (91/91), som följer:

50 §

Delegationens ordförande och en ledamot, vilken samtidigt är delegationens vice ordförande, förordnas på framställning av folkpensionsanstalten samt övriga ledamöter och suppleanter sålunda att delegationen kommer att omfatta företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, en läkarorganisation och arbetsgivarna samt personer som är förtrogna med de försäkrades förhållanden.


52 §

Socialförsäkringskommissionens beslut får överklagas genom besvär hos socialförsäkringsnämnden i respektive krets. Nämnden tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Den består av en ordförande och en vice ordförande samt en läkarledamot och två ledamöter som är förtrogna med de försäkrades förhållanden. I fråga om ordföranden och vice ordföranden skall folkpensionsanstalten beredas tillfälle att avge utlåtande. I fråga om läkarledamoten skall rättsskyddscentralen för sjukvården ges tillfälle att avge utlåtande. Varje medlem har en personlig suppleant. Nämndens ordförande skall ha den behörighet som fordras för domartjänst.Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.