949/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för arbetstagare av den 8 juli 1961 (395/61) 21 a § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 9 februari 1962 (135/62),

ändras 8 a och 8 f §§, mellanrubriken före 19 b § och 20 § 2 mom.,

sådana de lyder, 8 a § ändrad genom lagar av den 16 december 1966 och den 9 februari 1990 (639/66 och 100/90), 8 f § i sistnämnda lag, mellanrubriken före 19 b § i nämnda lag av den 16 december 1966 och 20 § 2 mom. i lag av den 30 december 1965 (707/65), samt

fogas till lagen nya 8 g, 17 b och 19 e §§ som följer:

8 a §

Samordning som avses i 8 § förrättas på nytt, om

1) beloppet av en pension som avses i denna lag förändras av annan orsak än på grund av i 9 § avsedd justering,

2) pensionstagaren beviljas i 8 § 1 mom. avsedd dagpenning, pension, ersättning eller livränta,

3) pensionstagaren beviljas i 8 § 4 mom. avsedd grundpension,

4) pensionstagaren beviljas i 8 § 9 mom. avsedd förmån som skall beaktas vid samordningen, eller

5) beloppet av en förmån som nämns i 2 och 3 punkten förändras av annan orsak än på grund av en i 9 § avsedd justering eller om beloppet av en i 4 punkten nämnd förmån förändras av annan orsak än på grund av en åtgärd som är jämförbar med en i 9 § avsedd justering.

Dagpenning som avses i 1 mom. 2 punkten samordnas dock inte om dagpenningen har beviljats person som erhåller invalidpension som delpension och om den grundar sig på olycksfall som inträffat medan delinvalidpensionen utbetalts.

Om ny samordning förrättas beträffande familjepension, beaktas vid tillämpningen av 1 mom. 2 och 4 punkten den familjepension som motsvarar den där nämnda förmånen och vid tillämpningen av 3 punkten den familjepension som motsvarar den där nämnda grundpensionen.

Samordning förrättas inte på nytt om en förmån som avses i 1 eller 3 mom. beviljas eller dess belopp förändras för kortare tid än för fyra månader räknat från att förmånen börjar utbetalas eller dess belopp förändras.

Samordning förrättas på nytt räknat från den tidpunkt då en förmån som avses i 1 mom. 1-3 punkten eller i 3 mom. beviljas eller dess belopp förändras eller då pensionsanstalten får kännedom om att en förmån som avses i 1 mom. 4 punkten beviljas eller förändras.

8 f §

Utöver vad som stadgas i 8 e § förrättas pensionsjämkning på nytt endast om en efterlevande make beviljas pension som nämns i 8 c § 1 mom. i någon annan form än deltidspension eller om efterlevandepensionens belopp ändras på grund av en ny samordning enligt 8 a § 3 mom. Härvid tillämpas samma pensionsjämkningsgrund som när pensionsjämkning förrättades första gången.

8 g §

Om en arbetstagare är berättigad till dagpenning, olycksfallspension, ersättning, ersättning för inkomstbortfall eller livränta som avses i 8 § 1 mom. kan i denna lag avsedd pension oberoende av 8 § betalas utan beaktande av nämnda förmån till dess beloppet av denna är slutligt bestämt. Arbetstagarens rätt till ifrågavarande förmån övergår till pensionsanstalten till den del förmånen hade minskat pensionen vid förrättande av samordning.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas även på familjepensioner som motsvarar i detta lagrum avsedda förmåner samt på familjepensionstagare.

17 b §

Om en person har uppburit en i denna lag avsedd förmån till ett större belopp än vad han haft rätt till, skall den förmån som betalts utan grund krävas tillbaka.

Återkrav av en förmån som betalts utan grund kan lämnas helt eller delvis därhän om detta kan anses skäligt och om utbetalningen av förmånen inte kan anses vara en följd av förmånstagarens eller hans företrädares svikliga förfarande eller om det belopp som skall krävas tillbaka är obetydligt.

En förmån som betalts utan grund får även återkrävas genom kvittning mot framtida pensionsrater. Från den pensionsrat som i varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte utan pensionstagarens medgivande avdras mer än en sjättedel av den del av pensionsraten som återstår sedan på denna har verkställts förskottsinnehållning med stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller uppburits källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78).

Ansökan om och utbetalning av pension samt verkställande av en pensionsanstalts beslut
19 b §

19 e §

Ett lagakraftvunnet beslut av en pensionsanstalt får, om inte något annat stadgas, verkställas så som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

20 §

Ett lagakraftvunnet beslut av pensionsnämnden får, om inte något annat stadgas, verkställas så som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagens 8 a, 8 f och 8 g §§ samt 17 b § 3 mom. tillämpas dock endast i de fall där grunden för ny samordning, regressrätt eller kvittning har uppkommit efter det lagen har trätt i kraft.

RP 108/92
ShUB 22/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.