908/1992

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89), samt

fogas till 33 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till lagen nya 44 a och 58 a §§ som följer:

3 §

Kommunen är på samma sätt skyldig att sörja för att personer som inte har hemort i Finland i brådskande fall får specialiserad sjukvård.


33 §

Kommunalförbundet för ett sjukvårdsdistrikt skall dessutom sörja för att nordiska medborgare kan använda sitt eget språk, finska, danska, isländska, norska eller svenska, när de anlitar hälsovårdstjänster. Kommunalförbundet skall då i mån av möjlighet sörja för att nordiska medborgare får den tolk- och översättningshjälp som de behöver.


9 kap.

Ersättningar

44 a §

Om ersättning enligt detta kapitel inte har betalts på förfallodagen, får en årlig dröjsmålsränta om högst 16 procent uppbäras räknat från den.

Den förfallodag som betalningen av dröjsmålsräntan grundar sig på kan infalla tidigast två veckor efter att den vård som utgör grund för avgiften har erhållits.

58 a §

Från denna lag kan avvikelse göras på grund av internationella överenskommelser som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1992.

RP 84/92
ShUB 20/92

Helsingfors den 9 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.