748/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) 18 § 1, 2, 4 och 5 mom., 19, 20, 22, 23, 26, 27 och 38-41 §§, 47 § 3 mom., 11 kap. samt 54 och 56 §§ samt

ändras 4 §, 10 § 5 mom., 28 § 1-3 mom., 37 § och rubriken för 12 kap.

av dessa 37 § sådan den lyder i lag av den 31 januari 1992 (73/92), som följer:

4 §

På den verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

10 §

Om kommunalförbundets uppgifter enligt 1-4 mom. meddelas närmare anvisningar i den riksomfattande plan som avses i 5 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

28 §

Professorerna vid universitetets medicinska utbildningsenhet på universitetssjukhuset kan efter att ha givit kommunalförbundet för sjukvårdsdistriktet sitt samtycke samtidigt inneha en bitjänst eller bibefattning som överläkare vid sjukhuset. Andra lärare vid universitetet kan efter att ha givit kommunalförbundet för sjukvårdsdistriktet sitt samtycke samtidigt inneha en läkartjänst eller annan bitjänst eller bibefattning vid sjukhuset, i enlighet med vad kommunalförbundet för sjukvårdsdistriktet närmare bestämmer.

Står en professor inte till förfogande för skötseln av en överläkares uppgifter eller anser kommunalförbundet för sjukvårdsdistriktet att det finns särskilda skäl, kan kommunalförbundet för högst fem år i sänder till överläkare i stället för professorn förordna en biträdande professor vid universitetet eller en tjänsteinnehavare vid sjukhuset som har minst docentkompetens.

Vid universitetssjukhus kan även finnas någon annan överläkare som valts av kommunalförbundet för sjukvårdsdistriktet än en tjänsteman vid universitetet.


37 §

För service enligt denna lag kan avgifter uppbäras enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

12 kap.

Betalning av ersättning vid ändring av indelningen i sjukvårdsdistrikt


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.