405/1992

Given i Helsingfors den 8 maj 1992

Lag om ändring av 61 och 64 §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 61 § 1 mom. och 64 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådana de lyder i lag av den 13 maj 1988 (448/88), som följer:

61 §

En i lagen om understödskassor (471/42) nämnd understödskassa, vars verksamhetsområde omfattar arbetstagarna hos en och samma arbetsgivare och dessutom såsom mottagare av tilläggsförmåner kan omfatta de arbetstagare som avgått med pension från arbetsgivarens tjänst, har rätt att bevilja sina medlemmar eller dem och medlemmarna av deras familjer förmåner enligt denna lag. Ett sådant arrangemang kräver samtycke av folkpensionsanstalten. Samtycke skall ges, om kassamötet med två tredjedels röstmajoritet har godkänt sådana stadgar för kassan som motsvarar arrangemanget och om förmånerna enligt stadgarna är minst lika stora som förmånerna enligt denna lag samt om kassans verksamhetsområde omfattar minst 300 arbetstagarmedlemmar. Vad som stadgas ovan tillämpas på motsvarande sätt på en understödskassa vars verksamhetsområde omfattar anställda hos arbetsgivare som hör till samma koncern så som avses i 1 kap. 2 § lagen om aktiebolag (734/78). Även om det koncernvillkor som nämns ovan inte uppfylls, kan en kassa likväl ges samtycke till att vara verksam som arbetsplatskassa, om arbetsgivarna har en sådan ekonomisk eller på verksamheten grundad kontakt sinsemellan att arrangemanget kan anses ändamålsenligt med tanke på skötseln av kassan samt dem som är försäkrade i den. Sker det någon förändring i de omständigheter som ligger till grund för erhållande av samtycke, skall kassan omedelbart underrätta folkpensionsanstalten om detta. En understödskassa som avses i detta moment kallas i denna lag arbetsplatskassa.


64 §

Om en arbetsplatskassa beslutar ändra sina stadgar så att de förmåner som den ger inte längre motsvarar minst förmånerna enligt denna lag, skall folkpensionsanstalten återkalla det samtycke som den har givit med stöd av 61 § 1 mom. De ändrade stadgarna träder i kraft den 1 januari följande år, om det inte finns särskilda skäl för någon annan ikraftträdelsedag. Folkpensionsanstalten skall återkalla sitt samtycke också när en arbetsplatskassa inte längre uppfyller de villkor för samtycke som uppställs i nämnda lagrum.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992.

Vad denna lag stadgar om medlemsantalet i en arbetsplatskassa gäller inte de understödskassor enligt lagen om understödskassor som innan denna lag träder i kraft har fått tillstånd att vara arbetsplatskassor.

RP 12/92
ShUB 1/92

Helsingfors den 8 maj 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.