Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

380/1992

Given i Helsingfors den 30 april 1992

Lag om ändring av lagen om depositionsbankernas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1990 om depositionsbankernas verksamhet (1268/90) 48 § 1 mom., 51 § 1-3 mom., 55 § och 56 § 1 mom. samt

fogas till 50 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 56 a § som följer:

48 §

För att trygga stabiliteten i depositionsbankernas verksamhet och deponenternas tillgodohavanden skall varje affärsbank och Postbanken Ab höra till affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, varje sparbank till sparbankernas säkerhetsfond och varje andelsbank till andelsbankernas säkerhetsfond.


50 §

Om en säkerhetsfond har beviljats stödlån enligt lagen om statens säkerhetsfond (379/92), har förvaltningsrådet för statens säkerhetsfond rätt att till dess delegation och styrelse utse en extra medlem som representerar statens säkerhetsfond.

51 §

En bank som hör till säkerhetsfonden skall årligen betala en garantiavgift som fastställs av delegationen och är tillräckligt stor med tanke på tryggande av deponenternas tillgodohavanden och uppfyllande av säkerhetsfondens övriga förpliktelser.

Garantiavgiften skall vägas mot de risker som banken tar i sin verksamhet. Grunderna för beräknande av garantiavgiften skall vara desamma för alla banker som hör till säkerhetsfonden. De garantiavgifter som säkerhetsfonden årligen uppbär skall sammanlagt utgöra minst en tvåtusendedel och högst en hundradedel av det sammanräknade beloppet av de balansomslutningar som senast har fastställts för de banker som hör till fonden.

Garantiavgiften skall godkännas av bankinspektionen. Denna kan bestämma att garantiavgiften höjs, om den anser att den garantiavgift som delegationen har fastställt inte är tillräckligt stor för att deponenternas tillgodohavanden och säkerhetsfondens övriga förpliktelser skall kunna tryggas.


55 §

En bank som hör till säkerhetsfonden kan beviljas understödslån eller understöd av fondens medel, om banken har råkat i sådana ekonomiska svårigheter att understödslån eller understöd måste beviljas för att dess verksamhet skall kunna tryggas. Säkerhetsfonden kan också ställa borgen för lån som upptas av en bank som hör till fonden.

Fusioneras en bank som avses i 1 mom. med en annan bank, kan understödslån eller understöd även beviljas den övertagande banken.

Har säkerhetsfonden beviljats stödlån som avses i 50 § 2 mom., krävs samtycke av

Regeringens proposition 32/92 Ekonomiutsk. bet. 13/92direktionen för statens säkerhetsfond för att en bank skall få beviljas understödslån eller understöd av dessa lånemedel.
56 §

Säkerhetsfondens delegation har rätt att på framställning av styrelsen helt eller delvis avstå från att återkräva ett understödslån, om ett återkrav vore oskäligt för den bank som har mottagit lånet. Har säkerhetsfonden beviljats stödlån som avses i 50 § 2 mom., får delegationen avstå från återkrav endast med samtycke av direktionen för statens säkerhetsfond.


56 a §

Säkerhetsfonden kan på det sätt som bestäms i stadgarna ta upp lån för sin verksamhet, om dess egna tillgångar inte räcker för beviljande av understödslån eller understöd som avses i denna lag. I säkerhetsfondens stadgar kan också tas in en bestämmelse om de till säkerhetsfonden hörande bankernas skyldighet att bevilja säkerhetsfonden lån för att den skall kunna uppfylla sina förpliktelser.


Denna lag träder i kraft den 30 april 1992.

Stadgandet i 51 § 2 mom. tillämpas till och med den 31 december 1992 sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1268/90).

Regeringens proposition 32/92
Ekonomiutsk. bet. 13/92

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.