1512/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Strålskyddsförordning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller användning av joniserande strålning och annan verksamhet som medför exponering för joniserande strålning.

På användningen av kärnenergi tillämpas denna förordning till de delar som avses i 3 § 1 mom. strålskyddslagen (592/91). [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: 3 § 1 mom. strålskyddslagen. ]

2 §
Definitioner

Med ekvivalentdos avses produkten av den i genomsnitt från strålningen till vävnaden eller organet överförda energin och strålningens viktningskonstant.

Med effektiv dos förstås den viktade summan av ekvivalentdoserna för de vävnader och organ som exponerats för strålning.

Enheten för ekvivalentdosen och den effektiva dosen är sievert (Sv).

2 kap.

Maximivärden för strålningsexponering

3 §
Dosgränser i strålningsarbete

Den effektiva dos som en arbetstagare erhåller vid strålningsarbete får inte överskrida medeltalet 20 millisievert (mSv) per år under fem år, och inte 50 mSv under något år. Utöver detta får ekvivalentdosen för ögats lins inte överskrida 150 mSv per år och ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på huden, händerna eller fötterna 500 mSv per år.

4 §
Skydd för foster

Den ekvivalentdos som träffar ytan hos en gravid [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: en gravid ] kvinnas underkropp får efter konstaterandet av graviditeten inte överskrida 2 mSv. Den effektiva dos som orsakas av sådana radioaktiva ämnen som hamnar i kroppen och kan skada fostret får inte överskrida 1 mSv.

En gravid kvinnas arbete skall ordnas så, att för fostret skadlig avvikande strålningsexponering kan förhindras effektivt.

5 §
Andra maximivärden

Användningen av strålning skall planeras och ordnas så att den effektiva dos som någon annan än den som utför strålningsarbete utsätts för under ett år inte överskrider 1 mSv. Ekvivalentdosen för ögats lins får inte [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: får ögats lins for inte ] överskrida 15 mSv eller ekvivalentdosen för vilken punkt som helst på huden 50 mSv.

6 §
Tillämpningen av maximivärden

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering och uträkning av strålningsdoser.

Strålsäkerhetscentralen kan med avvikelse [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: avvildse ] från 3-5 §§ i enskilda fall uppställa gränsvärden som är lägre än maximivärdena, om de behövs för beaktande av den strålningsexponering som föranleds av olika strålkällor samt för bibehållande av exponeringen på en så låg nivå som är möjlig genom praktiska åtgärder.

7 §
Tillämpningsbegränsningar

Vid tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering beaktas inte sådan exponering som en person som undersöks eller får behandling utsätts för genom en medicinsk åtgärd, och inte heller sådan exponering som orsakas av åtgärder som vidtas för att begränsa risken för strålning samt för att få strålningskällan under kontroll vid olyckstillfällen.

8 §
Olyckstillfällen

Vid olyckstillfällen skall sådana åtgärder som är nödvändiga för att få strålningskällan under kontroll samt för att begränsa faran för strålning vidtas så att den strålningsexponering som situationen medför blir begränsad till minsta möjliga.

De åtgärder som avses i 1 mom. bör om möjligt vidtas så att den effektiva dosen för personer som deltar i arbetet inte överskrider 0,5 Sv och att dosen för vilken punkt som helst på huden inte överskrider 5 Sv.

En gravid kvinna får inte anvisas att utföra sådana åtgärder enligt denna paragraf som medför exponering för strålning.

3 kap.

Övervakning av strälningsexponering

9 §
Strålningsarbete

Om den effektiva dos som fås i arbetet, med beaktande även av en med arbetet sammanhängande möjlighet till händelser som leder till en avvikande strålningsexponering, är eller kan vara större än 5 mSv per år, skall övervakning av strålningsexponeringen ordnas på arbetsplatsen.Övervakningen av strålningsexponeringen skall ordnas på det sätt som verksamheten förutsätter så att exponeringen kan fastställas för varje arbetstagare som utför strålningsarbete.

10 §
Meddelande av övervakningsuppgifter

Verksamhetsutövaren skall se till att uppgifterna om arbetstagare i strålningsarbete och resultaten av exponeringsövervakningen registreras och meddelas strålsäkerhetscentralen för lagring i dosregistret.

En konstaterad eller misstänkt överskridning av dosgränsen eller den i 6 § angivna gränsvärdet [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: tilläggsbegränsningen ] skall omedelbart anmälas särskilt till strålsäkerhetscentralen.

11 §
Övervakning av arbetsförhållandena

De förhållanden på arbetsplatsen som påverkar strålningsexponeringen skall utredas och kontrolleras på arbetsplatsen så att onödig strålningsexponering kan upptäckas och förhindras.

12 §
Övervakningsmetoder

De metoder och apparater som används vid övervakningen av strålningsexponeringen och av därpå inverkande förhållanden på arbetsplatsen skall vara godkända av strålsäkerhetscentralen.

13 §
Hälsokontroll

Strålsäkerhetscentralen meddelar anvisningar om läkarundersökningar som är nödvändiga för kontroll av hälsotillståndet hos arbetstagare som är sysselsatta i strålningsarbete. Arbetsgivaren skall sörja för att läkarundersökningarna ordnas som en del av den företagshälsovård som avses i lagen om företagshälsovård (743/78).

Uppgifterna om en arbetstagares hälsotillstånd skall förvaras tills 20 år har förflutit sedan arbetstagarens död eller, om det inte finns uppgifter om hans död, tills hundra år har förflutit sedan han föddes.

Strålsäkerhetscentralen skall utan dröjsmål underrättas om sådana iakttagelser om en arbetstagares hälsotillstånd som ger grundad anledning [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: avledning ] att utreda om arbetstagaren har utsatts för strålning på ett avvikande sätt.

4 kap.

Säkerhetstillstånd

14 §
Ansökan om säkerhetstillstånd

I ansökan om säkerhetstillstånd skall följande uppgifter lämnas på det sätt som arten och omfattningen av användningen av strålning förutsätter:

1) det ändamål för vilket strålningen används,

2) den plats där strålning används och de strålkällor som används,

3) de skydds- och säkerhetssystem som används,

4) hur övervakningen av strålningsexponeringen ordnats,

5) behandlingen och oskadliggörandet av radioaktivt avfall,

6) en organisationsutredning samt

7) andra uppgifter som är viktiga med tanke på en trygg verksamhet.

Till ansökan skall fogas sökandens ämbetsbetyg eller ett utdrag ur [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: en ] behörigt register om sökanden är ett privat samfund eller en privat stiftelse.

15 §
Ställande av säkerhet

Innehavaren av säkerhetstillstånd skall ställa en i 19 § strålskyddslagen angiven säkerhet för att kostnaderna för oskadliggörandet av radioaktivt avfall och för eventuella [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: och eventuella ] åtgärder i syfte att rena omgivningen kommer att betalas, om dessa utgifter uppskattas bli högre än 500 000 mk.

När strålsäkerhetscentralen beviljar säkerhetstillstånd skall den uppskatta behovet av säkerhet samt bestämma [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: samt bestämm ] säkerhetens storlek. Om säkerhet krävs, skall samtidigt som villkor för tillståndet uppställas att verksamheten inte får påbörjas förrän de handlingar som styrker [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: stycker ] att säkerhet har ställts har överlåtits till strålsäkerhetscentralen.

Som säkerhet godtas proprieborgen som ställts en bank av [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: proprieborgen en bank som ställts av ] eller kreditförsäkring som meddelats av ett i 1 § lagen om försäkringsbolag (1062/79) angivet försäkringsbolag.

16 §
Ändringar i verksamheten

Strålsäkerhetscentralen skall tillställas en anmälan inom två veckor från det då

1) en strålningsalstrande apparat tagits i bruk,

2) en strålningsalstrande apparat tagits ur bruk,

3) den föreståndare som svarar för säkerheten vid användningen av strålning bytts,

4) väsentliga ändringar skett i driftsorganisationen för strålning, samt

5) användningen av strålning upphört helt eller delvis.

Om en ändring som planerats i verksamheten är så väsentlig att den förutsätter en ändring av säkerhetstillståndet, skall en ansökan om detta göras i god tid innan den ändrade verksamheten inleds.

17 §
Anmälan om avvikande händelser

Strålsäkerhetscentralen skall utan dröjsmål underättas när

1) avvikande händelser inträffar i anslutning till användningen av strålning och säkerheten som en följd av händelserna äventyras väsentligt på det ställe där strålningen används eller i dess närhet,

2) en strålkälla försvinner blir stulen eller på något annat sätt fråntas tillståndshavarens besittning, och

3) när det är fråga om andra avvikande iakttagelser och information som har väsentlig betydelse med tanke på strålsäkerheten för arbetstagarna eller miljön.

I 10 § stadgas om anmälan om överskridningar av dosgränserna och gränsvärdena [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: begränsningar ] som avses i 6 §.

18 §
Export av strålkällor

För export av strålkällor behövs inte något särskilt säkerhetstillstånd. Anmälan om export av radioaktiva ämnen och radioaktivt avfall skall dock [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: doch ] i tillräckligt god tid tillställas strålsäkerhetscentralen, som meddelar nödvändiga föreskrifter och anvisningar om åtgärder för iakttagande av Finlands internationella avtalsförpliktelser. [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: iakttagande av de Finlands internationella avtalsförpliktelser. ]

5 kap.

Typgodkännande

19 §
Ansökan om typgodkännande

I en ansökan om typgodkännande av en strålningsalstrande apparat eller någon annan apparat eller utrustning som avses i 21 § strålskyddslagen skall följande uppgifter lämnas:

1) det ändamål för vilket strålningen används,

2) tekniska uppgifter och identifierande uppgifter,

3) konstruktionsritning och verksamhetsbeskrivning, av vilka framgår de omständigheter som är viktiga med tanke på säkerheten,

4) till buds stående testnings- och certifieringshandlingar,

5) bruksanvisning, samt

6) övriga uppgifter som är nödvändiga för konstaterande av en säker användning av apparaten eller utrustningen.

20 §
Registrering av strålningsalstrande apparater för vilka säkerhetstillstånd inte behövs

Angående sådana strålningsalstrande apparater som med stöd av 17 § 1 mom. 3 punkten strålskyddslagen befrias från säkerhetstillstånd kan förordnas att de skall anmälas till det register som upprätthålls av strålsäkerhetscentralen. Förordnandet om anmälan till registret skall innefattas i beslutet om typgodkännande.

Innehavaren av en strålningsalstrande apparat svarar för riktigheten av de uppgifter [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: svarar för riktigheten de uppgifter ] som anmäls till registret.

21 §
Strålningsalstrande apparater som kontrollerats någon annanstans

Om en strålningsalstrande apparat eller någon annan apparat eller utrustning som avses i 21 § strålskyddslagen har kontrollerats och godkänts någon annanstans på det sätt som förutsätts i det internationella avtal som Finland godkänt, kan den utan särskild kontroll antecknas som typgodkänd.

22 §
Angivande av typgodkännandet

En typgodkänd apparat eller utrustning skall ha en som påskrift visar att [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: som visar påskrift att ] den är godkänd eller åtföljas av ett intyg över att den är typgodkänd.

6 kap.

Utsläpp och avfall

23 §
Utsläpp av radioaktiva ämnen

Om verksamhetens art förutsätter att radioaktiva ämnen i mindre utsträckning släpps ut i luften, avloppsnätet eller i övrigt i miljön, skall det särskilt säkerställas att mängderna av de ämnen som släpps ut hålls under de gränsvärden som strålsäkerhetscentralen har uppställt och att de är så små som det är möjligt med praktiska åtgärder.

24 §
Radioaktivt avfall

Strålsäkerhetscentralen fastställer grunderna samt uppställer de gränsvärden för halt och aktivitet som behövs för avgörande av om avfall skall anses vara radioaktivt avfall.

25 §
Sekundär ombesörjningsplikt

Strålsäkerhetscentralen skall se till att de uppgifter som hör till den i 51 § strålskyddslagen angivna ombesörjningsplikten för staten fullgörs.

7 kap.

Naturlig strålning

26 §
Lämnande av utredningsuppgifter

Resultaten av den utredning som avses i 45 § strålskyddslagen skall utan dröjsmål bringas till strålsäkerhetscentralens kännedom.

27 §
Begränsning av strålningsexponering

Verksamhetsutövaren skall vidta de åtgärder som med beaktande av den utförda utredningen och andra omständigheter är motiverade för begränsning av den strålningsexponering som föranleds av naturlig strålning.

28 §
Konstaterande av att ett arbete är strålningsarbete

Om en utredning visar att den effektiva dos av naturlig strålning som fås i arbetet kan överskrida 5 mSv per år, skall åtgärder först vidtas för minskande av exponeringen. [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: minskande en exponeringen. ] Om den effektiva dos som fås i arbetet även efter detta kan överskrida 5 mSv per år, skall arbetet konstateras vara strålningsarbete.

När arbetet har konstaterats vara strålningsarbete skall verksamhetsutövaren inom en månad ordna övervakningen av strålningsexponeringen och hälsokontrollen på det sätt som stadgas i 3 kap.

29 §
Särskild anmälningsplikt

Strålsäkerhetscentralen skall innan verksamheten inleds tillställas en anmälan om följande funktioner:

1) gruvdrift som avses i gruvlagen (503/65),

2) brytningsarbete som tar mera än två månader i anspråk och som i huvudsak utförs under jorden eller i ett slutet utrymme samt

3) utnyttjande i stor skala av sådana naturresurser vars uran eller toriumhalt är högre än 0,1 kilogram per ton, med undantag av verksamhet som övervakas med stöd av kärnenergilagen (990/87).

I anmälan enligt 1 mom. skall följande uppgifter lämnas: [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: skall lämnas uppgifter följande: ]

1) verksamhetens art,

2) den mängd som planerats bli behandlad,

3) den planerade tidtabellen, varvid gruv- och brytningsarbete i underjordiska eller slutna utrymmen uppges särskilt,

4) de viktigaste bergarterna som bryts, [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: de viktigaste artervlig som bryts, ] i den mån de är kända, samt

5) en uppskattning av antalet arbetstagare och av arbetstiderna.

Anmälan enligt denna paragraf skall även göras beträffande arbete i underjordiska utrymmen i vilka det inte finns luftkonditionering, om arbetstagarens arbetstid är längre än 100 timmar per år. I anmälan skall lämnas de uppgifter som anges i 2 mom. 1 och 5 punkten.

8 kap.

Särskilda stadganden

30 §
Strålsäkerhetsdelegationen

Strålsäkerhetsdelegationen har till uppgift att

1) behandla principiella frågor som gäller strålskyddet,

2) följa den allmänna utvecklingen inom strålskyddet,

3) göra framställningar och ta initiativ i frågor som gäller strålskyddet,

4) ge utlåtanden om strålskyddet och

5) utföra andra uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet har tilldelat delegationen.

Delegationen består av en ordförande och en vice ordföranden samt sju andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

Delegationen kan vid behov tillsätta sektioner och den kan ha permanenta sakkunniga.

31 §
Åtgärder som ankommer på tullmyndigheterna

Tullmyndigheterna skall med tanke på tillsynen förse strålsäkerhetscentralen med nödvändiga uppgifter om de strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen som importerats och exporterats.

När strålkällor överlämnas från en tullanstalt skall tullmyndigheterna försäkra sig om att importören har ett behörigt säkerhetstillstånd för import av strålkällor.

32 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: fördningen ] förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.