1380/1991

Utfärdat i Helsingfors den 21 november 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 2§ social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 8 § sjukförsäkringslagen avsedd undersökning och behandling

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 13 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 januari 1972 (75/72), ändrat 2 § i sitt beslut av den 18 januari 1989 om grunderna för taxa för ersättande av i 8 § sjukförsäkringslagen avsedd undersökning och behandling (74/89) som följer:

2 §
Laboratorieundersökningar

Vid fastställandet av taxorna för laboratorieundersökningar används såsom grund ett belopp om minst 12 mark och högst 129 mark per undersökning, dock för synnerligen krävande och tidsödande undersökningar ett belopp om högst 3 435 mark per undersökning.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992, likväl så att de gällande taxor som avses i 8 § sjukförsäkringslagen för ersättande av undersökning och behandling iakttas fram till den tidpunkt då folkpensionsanstaltens styrelse fastställt att en ny taxa börjar gälla.

Helsingfors den 21 november 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.