1064/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i rättegångsbalken 17 kap. 35 §, 23 kap. 1 a och 2 §§, 24 kap. 2 §, 5 § 1 mom. samt 8 och 9 §§,

av dessa lagrum 17 kap. 35 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1948 (571/48), 23 kap. 1 a § sådan den lyder i lag av den 30 april 1986 (309/86) och 2 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 april 1868 och lag av den 27 mars 1987 (354/87) och 24 kap. 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 19 december 1921 (274/21),

ändras 23 kap. 5 §, i 24 kap. rubriken och 10 §, 25 kap. 2 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 21 § 2 mom.,

nämnda lagrum sådana de lyder, 23 kap. 5 § i nämnda lag av den 19 december 1921, 24 kap. 10 § i lag av den 20 februari 1960 (109/60) samt 25 kap. 2 § 1 mom. och 16 § 1 mom. i lag av den 31 augusti 1978 (661/78) och 21 § 2 mom. i lag av den 15 december 1978 (968/78), samt

fogas till balken ett nytt 22 kap. i stället för det 22 kap. som har upphävts genom nämnda lag av den 19 december 1921, till 23 kap. en ny 5 a §, till 24 kap. en ny 1 § i stället för den 1 § som har upphävts genom lag av den 12 augusti 1960 (362/60), till samma kapitel en ny 4 a § och en ny 13 § i stället för den 13 § som har upphävts genom förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen samt till kapitlet nya 14–25 §§ som följer:

22 kap.

Om tingsrättens protokoll

Protokollföring
1 §

Vid tingsrätten förs protokoll över handläggningen av tvistemål och brottmål. Protokollet skall undertecknas av den som har satt upp det.

Protokoll i tvistemål
2 §

Protokoll skall föras separat för varje tvistemål.

Om målet inte behandlas vid ett sammanträde, behöver protokoll dock inte föras.

Protokollet skall enligt ordförandens anvisningar föras av en tjänsteman vid domstolen eller av särskilda skäl av ordföranden eller en av denne förordnad lagfaren medlem av domstolen. Är den som för protokollet tjänsteman vid domstolen, skall om jäv för honom i tillämpliga delar gälla vad 13 kap. 1 § stadgar om domarjäv.

3 §

I protokollet skall antecknas

1) domstolens namn och handläggningsdagen,

2) namnet på de av domstolens medlemmar som har deltagit i handläggningen av målet samt på protokollföraren,

3) parterna och de som har kallats att höras samt om de är närvarande,

4) parternas ombud eller biträden samt tolkar,

5) saken samt

6) orsaken till att handläggning har skett inom stängda dörrar.

Om intagande av beslutet i protokollet stadgas i 24 kap. 24 §.

4 §

Protokollet över den muntliga förberedelsen i ett tvistemål skall utöver vad som stadgas i 3 § ange

1) de yrkanden, invändningar, medgivanden och bestridanden som har framställts,

2) de omständigheter som parterna grundar sina yrkanden och bestridanden på samt motpartens yttranden om dem,

3) de bevis som har åberopats och vad som skall styrkas med varje bevis samt

4) övriga omständigheter som är väsentliga för att huvudförhandling skall kunna hållas.

Om det som med stöd av 1 mom. skall anges i protokollet framgår av stämningsansökan, svaromålet, någon annan handling som har lämnats till domstolen eller ett protokoll som tidigare har satts upp, räcker det med att i protokollet till denna del hänvisa till handlingen eller protokollet.

Vad 1 mom. stadgar skall i tillämpliga delar också iakttas när protokoll sätts upp över någon annan handläggning som sker utom huvudförhandlingen.

5 §

Protokollet över huvudförhandlingen skall utöver vad som stadgas i 3 § innehålla de uppgifter som behövs för handläggningen av målet, och det skall ange

1) de yrkanden, invändningar, medgivanden och bestridanden som har framställts,

2) de omständigheter som en part grundar sitt yrkande och bestridande på och motpartens utsaga om dem, samt

3) vittnen, sakkunniga och övriga personer som har hörts i saken samt andra bevis som har lagts fram.

Om det som med stöd av 1 mom. skall anges i protokollet framgår av stämningsansökan, svaromålet, någon annan handling som har lämnats till domstolen eller ett protokoll som tidigare har satts upp, räcker det med att i protokollet till denna del hänvisa till handlingen eller protokollet.

6 §

Förhör med ett vittne eller en sakkunnig samt med en part som hörs i bevissyfte eller med någon annan skall tas upp på band. Om det inte är möjligt att banda förhöret, skall utsagan ordagrant tas in i protokollet.

Är det uppenbart onödigt att banda en utsaga på grund av att den är kort, skall i protokollet i stället noggrant antecknas vad som har berättats i saken. En protokollförd muntlig utsaga skall genast läsas upp, och i protokollet skall antecknas ett yttrande av avgivaren om att utsagan har blivit riktigt uppfattad.

7 §

Protokollet skall ta upp vad domstolen har iakttagit vid syn.

8 §

I protokollet får inte utan skäl tas in andra uppgifter än de som nämns i 3–7 §§.

9 §

En bandad utsaga skall skrivas ut, om den domstol som har behandlat målet eller fullföljdsdomstolen anser att det behövs. Bandet får kopieras eller skrivas ut också om en part eller någon annan begär det.

10 §

Bandet skall bevaras i minst sex månader från det målet avgjordes. Om ändring har sökts, skall bandet dock bevaras tills målet har avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft.

11 §

Protokollet och handlingarna skall sammanställas till en akt, till vilken skall fogas en kopia av domen och av ett beslut som har avfattats särskilt.

12 §

Vid tingsrätten skall föras dagbok över tvistemål. Dagboken skall utvisa dagen då ett mål har kommit in, vilka åtgärder som har vidtagits och när målet har avgjorts samt innehålla behövliga uppgifter om ändringssökande.

23 kap.

Om omröstning

5 §

Röstning sker enligt tjänsteår så att den yngsta medlemmen säger sin mening först och ordföranden sist. Vid tingsrätten uttalar sig likväl nämndemännen sist.

Om en medlem av domstolen föredrar målet, skall han dock yttra sig först.

Meningarna skall motiveras. En medlem som ansluter sig till en tidigare framförd åsikt skall motivera sin mening endast om motiveringen avviker från vad som har framförts tidigare.

5 a §

I rättegångsfrågor skall en särskild omröstning hållas.

Om flera yrkanden eller ett kvittningsanspråk har framställts i ett tvistemål, skall en särskild omröstning hållas om vart och ett av dem. Detsamma gäller om det i ett mål om ett och samma yrkande finns flera frågor som inverkar på domslutet.

När det röstas om ett privaträttsligt yrkande i ett brottmål tillämpas vad 2 mom. stadgar om omröstning som gäller yrkanden i tvistemål.

Domstolens medlemmar skall uttala sig om varje fråga som skall avgöras.

24 kap.

Om domstolens avgörande

1 §

Huvudsaken i tvistemål och brottmål avgörs genom dom. Övriga avgöranden av domstolen är beslut.

4 a §

Vid tingsrätten avkunnas domen så snart behandlingen har avslutats. Har det röstats om domen, skall detta meddelas i samband med att den avkunnas. Om avkunnande och meddelande av dom i tvistemål stadgas dessutom i 19 §.

I tvistemål är käranden skyldig att lösa en kopia av tingsrättens dom. I brottmål där allmän åklagare inte för talan är käranden skyldig att lösa ett utdrag ur de protokoll som har satts upp över handläggningen.

För den som har anmält missnöje med tingsrättens dom skall en kopia av domen eller ett utdrag ur protokollet finnas tillgängliga i domstolens kansli senast tre veckor efter att domen har avkunnats eller meddelats. Annars skall kopian eller utdraget, om möjligt, stå att få i kansliet senast 30 dagar efter att domen har avkunnats eller meddelats.

10 §

Domstolen skall rätta skriv- eller räknefel i domen eller andra klara fel som kan jämställas med dem. Också domstolens ordförande eller, om han har förhinder, en lagfaren medlem får rätta ett fel. Innan detta sker skall parterna vid behov ges tillfälle att uttala sig om rättelsen.

Rättelsen skall antecknas i domen samt i den kopia eller det exemplar av domen som har getts parten. Om det inte är möjligt att rätta kopian eller exemplaret, skall en kopia av den rättade domen sändas till parten. Har ändring sökts i målet, skall ett meddelande om rättelsen tillställas fullföljdsdomstolen.

En part har rätt att anföra klagan över rättelsen inom 30 dagar från att han fick del av den.

Domstolens avgörande i tvistemål
13 §

I domen får endast beaktas rättegångsmaterial som har lagts fram vid huvudförhandlingen. Om en ny huvudförhandling har hållits, får i domen endast beaktas vad som då har lagts fram. I domen får dock det rättegångsmaterial beaktas som med stöd av 6 kap. 14 § har lagts fram vid en komplettering av huvudförhandlingen samt det som har skett vid den sista muntliga förberedelsen och som enligt 6 kap. 17 § beaktas som rättegångsmaterial vid en huvudförhandling i samband med förberedelsen.

När målet avgörs vid förberedelsen får i domen beaktas allt som har lagts fram i stämningsansökan, det skriftliga svaromålet och utsagorna eller i övrigt.

14 §

Domstolen får inte döma över annat eller mera än vad en part har yrkat.

I ett mål där förlikning är tillåten får domen inte grundas på någon omständighet som en part inte har åberopat som stöd för sitt yrkande eller bestridande.

15 §

En dom skall motiveras. I domskälen skall anges de omständigheter och den rättstillämpning som avgörandet grundar sig på. I domskälen skall också anges på vilka grunder en tvistig omständighet har styrkts eller inte styrkts.

16 §

Domstolen kan genom dom separat avgöra ett självständigt yrkande i ett mål där flera yrkanden har framställts (deldom). Domstolen får också särskilt avgöra den del av ett yrkande som har medgivits.

Ett fordringsanspråk och ett kvittningsanspråk mot det skall dock avgöras tillsammans, om inte det yrkande som gäller huvudfordran med stöd av 5 kap. 14 § 2 mom. skall avgöras genom tredskodom.

17 §

Om avgörandet av käromålet beror av att ett annat käromål som behandlas i samma rättegång avgörs, kan domstolen genom en särskild dom avgöra det sistnämnda käromålet (mellan-dom) . Domstolen får då besluta att behandlingen av målet i övrigt skall fortsätta först sedan mellandomen har vunnit laga kraft.

Domstolen kan på begäran av en part genom mellandom också avgöra en fråga som gäller ett yrkande och som måste klarläggas för att samma yrkande i övrigt skall kunna avgöras. Mellandom får då endast av särskilda skäl meddelas mot en parts vilja. Ändring i en mellandom som avses i detta moment får sökas särskilt endast om det är onödigt att behandla målet till övriga delar med anledning av att mellandomen har meddelats. I annat fall får ändring sökas i en mellandom som avses i momentet endast om ändring söks i det slutliga avgörandet.

18 §

Tingsrättens dom skall utgöra en fristående handling. Där skall anges

1) domstolens namn och den dag då domen meddelas,

2) parternas namn,

3) en redogörelse för parternas yrkanden och svaromål samt de omständigheter på vilka de grundas,

4) domslutet,

5) domskälen,

6) de lagrum och rättsnormer som har tillämpats samt

7) namnet på de medlemmar som har tagit del i avgörandet av målet, och om omröstning har skett. Har domstolen röstat, skall till domen fogas avvikande åsikter.

Ett referat som ingår i domen får helt eller delvis ersättas genom att till domen fogas en kopia av stämningsansökan eller svaromålet eller av någon annan handling, om inte domens klarhet därigenom äventyras.

En tredskodom, en dom som har meddelats på grund av att talan har medgivits eller eftergivits, eller en dom genom vilken fullföljdsdomstolen inte ändrar den lägre domstolens dom behöver inte innehålla ett referat eller en motivering, om det inte finns någon annan grundad anledning att avfatta en fullständig dom.

19 §

Beslutsöverläggningen skall hållas så snart huvudförhandlingen har avslutats eller senast följande dag. Sedan överläggningen har avslutats avkunnas domen så som 4 a § stadgar. När domen avkunnas skall endast domskälen och domslutet meddelas, om det inte är nödvändigt att domen avkunnas i sin helhet.

Om överläggningen mellan domstolens medlemmar eller avfattandet av domen i ett omfattande eller svårt mål kräver det, får domen meddelas i domstolens kansli inom 14 dagar från den dag då huvudförhandlingen avslutades. Kan domen av särskilda skäl inte meddelas inom denna tid, skall den meddelas så snart som möjligt. Då handläggningen avslutas skall de parter som är närvarande underrättas om när domen meddelas.

När ett mål avgörs utan att det hålls någon huvudförhandling eller något sammanträde för förberedelse, skall domen utan dröjsmål meddelas i domstolens kansli. Domstolen skall då i god tid skriftligen underrätta parterna om vilken dag domen kommer att meddelas. Om tredskodom meddelas, behöver parterna dock inte underrättas. Inte heller behöver den part underrättas om domen till vars förmån den har meddelats utan att han har yrkat det.

20 §

Tingsrättens dom skall undertecknas av ordföranden.

Tingsrättens domar sammanställs till en särskild dombok i den ordning i vilken de har meddelats.

21 §

Domstolen kan på begäran av en part komplettera domen, om något yrkande av parten inte har avgjorts i den. Har ingenting uttalats i domen om ett yrkande av en part om vilket förlikning inte är tillåten, kan domen också kompletteras på tjänstens vägnar.

Komplettering av dom skall begäras genom en skriftlig ansökan inom 14 dagar från att domen avkunnades eller meddelades. Domen kan kompletteras på tjänstens vägnar, om en part inom 14 dagar från avkunnandet eller meddelandet har kallats till en behandling som gäller komplettering av domen eller om han har ombetts att avge en skriftlig utsaga om kompletteringen.

Parterna skall kallas till den behandling som gäller kompletteringen vid äventyr att frånvaro inte hindrar att domen kompletteras. Om domstolen inte anser att en muntlig förhandling behövs, skall den av parterna begära en skriftlig utsaga om den fråga som skall behandlas och samtidigt meddela vilken dag avgörandet om kompletteringen meddelas.

22 §

Domstolen skall när den kompletterar domen vara lika sammansatt som när den meddelade domen. Om någon av domstolens medlemmar har fått förhinder, skall domstolen vid kompletteringen vara så sammansatt att den hade varit behörig att behandla målet i denna sammansättning.

Avgörandet om komplettering av domen skall fogas till domen, och på den skall göras en anteckning om att den har kompletterats efteråt. Har ändring sökts i saken, skall fullföljdsdomstolen underrättas om kompletteringen.

Ändring i ett avgörande om komplettering av dom får sökas genom besvär.

23 §

En kopia av tingsrättens dom skall bestyrkas av ordföranden, en lagfaren medlem eller en därtill förordnad tjänsteman.

24 §

Tingsrättens beslut skall ingå i protokollet. Ett beslut genom vilket målet avvisas skall dock alltid utgöra en fristående handling.

Ett beslut skall motiveras, om ett yrkande eller en invändning i målet förkastas eller om en motivering annars behövs.

Om beslut skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som stadgas om domar.

Delgivning av meddelanden och kallelser
25 §

Meddelanden och kallelser som nämns i detta kapitel får domstolen sända med posten, om inte något annat delgivningssätt anses nödvändigt.

25 kap.

Fullföljd av talan från underrätt till hovrätt

2 §

I underrättens dom och i dess beslut genom vilket målet har avvisats samt i övriga avgöranden som har fattats i samband därmed får ändring sökas genom besvär, om inte ändringssökande har förbjudits särskilt.


16 §

Till besvärsskriften skall fogas

1) i brottmål utdrag eller officiellt bestyrkta kopior av de protokoll som har satts upp över behandlingen, och

2) i tvistemål och brottmål de handlingar som ändringssökanden åberopar.


Kompletterande stadganden
21 §

Skrivelser och till dem fogade handlingar som har kommit till underrättens kansli och är riktade till hovrätten skall utan dröjsmål sändas från underrätten till hovrätten. I tvistemål skall dessutom samtidigt akten i målet och bandupptagningarna samt en kopia av underrättens dom eller dess beslut som utgör en fristående handling sändas till hovrätten. Dessa handlingar sänds dock först sedan fristen för ett bemötande har löpt ut, om inte något annat följer av att saken är brådskande.


Om införande av denna lag stadgas särskilt genom lag.

Genom denna lag upphävs

1) förordningen den 6 augusti 1861 angående underdomares skyldighet att till parter utgiva protokoller och utslag i dem rörande mål,

2) senatens brev av den 28 april 1884 till hovrätterne i landet, angående förändrade terminer för underdomare att till parter och allmänna ombud utgiva protokoll och utslag m.m. samt

3) förordningen den 9 juli 1918 angående ändring av de i förordningen av den 6 augusti 1861 och Senatens brev till hovrätterna av den 28 april 1884 fastställda terminer, inom vilka underdomare äro skyldiga att till parter och allmänna ombud utgiva protokoll och utslag i av rätten handlagda mål.

Regeringens proposition 154/90
Lagutsk. bet. 18/90
Stora utsk. bet. 337/90

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.