714/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Förordning om ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73) 21 § 1 mom., sådan den lyder i förordning av den 5 mars 1976 (219/76),

ändras 2 § 1 mom., 3 § 3 mom. 2 och 11 punkten, 12 § 1 och 2 mom., 13 § 3 mom. och 16 § 1, 2 och 4 mom.,

av dessa lagrum 2 § 1 mom., 3 § 3 mom. 2 punkten, 13 § 3 mom. och 16 § 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 9 maj 1986 (326/86), 3 § 3 mom. 11 punkten och 16 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 31 mars 1983 (335/83) samt 16 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 25 april 1984 (312/84), samt

fogas till 2 § ett nytt 4 mom., till förordningen en ny 15 a § och före den nya 15 a § en ny mellanrubrik, till 16 § ett nytt 5 mom. samt till förordningen i stället för 21 §, som upphävts, en ny 21 § och före den nya 21 § en ny mellanrubrik som följer:

Semesterns längd
2 §

Tjänsteman åtnjuter egentlig semester:

1) två vardagar för varje hel kvalifikationsmånad; och

2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad, om han före utgången av semesterårets mars månad har minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten eller om han för det utgående kvalifikationsåret har minst tolv fulla kvalifikationsmånader; och

3) tre vardagar för varje hel kvalifikationsmånad, om han före semesterperiodens början har en till semester berättigande tjänstetid på minst femton år.


De dagar av semestern som utgör vintersemesterförlängning fastställs enligt 16 §.

3 §

Såsom med tjänstgöringsdagar jämställda dagar anses vid fastställandet av semesterns längd även semester samt frånvaro


2) under tjänstledighet på grund av särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet till den del tjänstemannen erhållit lön eller särskild moderskaps,- moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, för ifrågavarande tjänstledighetstid.


11) på grund av rehabilitering till den del för denna tid betalts rehabiliteringspenning eller utkomstbidrag.

Tiden för semester
12 §

Egentlig semester ges under en av ämbetsverket eller inrättningen bestämd tid, semesterperioden, som är tiden mellan den 1 juni och den 30 september, dessa dagar medräknade.

Om tjänsteåliggandenas art eller andra orsaker likväl så kräver, kan den egentliga semestern förläggas även till annan än den i 1 mom. nämnda tiden under samma semesterår eller uppskjutas, med tjänstemannens samtycke, till följande år att åtnjutas före den 1 maj.


13 §

Är tjänstemannen vid den tidpunkt då semestern eller en del av den börjar oförmögen till arbete på grund av sjukdom eller olycksfall eller tjänstledig på grund av särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, skall semestern, om tjänstemannen det begär, framskjutas till en senare tidpunkt. En tjänsteman tillkommer motsvarande rätt att uppskjuta semester eller en del därav om det, då semestern eller en del av den börjar, är känt att tjänstemannen under semestertiden kommer att undergå sådan sjuk- eller annan därmed jämförbar vård, att han på grund av denna är oförmögen till arbete, eller att tjänstemannen kommer att erhålla tjänstledighet på grund av särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.


Sparande av semester
15 a §

Utan hinder av vad som stadgas i 12 § kan ett ämbetsverk eller en inrättning och en tjänsteman komma överens om att tjänstemannen sparar en del av sina årliga egentliga semesterdagar för att hålla den under följande semesterperiod eller efter denna såsom sparad ledighet.

Sparas kan antingen delvis eller i sin helhet den del av den egentliga semestern enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten som överskrider aderton dagar och den del av den egentliga semestern enligt 2 § 1 mom. 3 punkten som överskrider tjugofyra dagar.

Angående sparande av semester och tidpunkten för när de sparade semesterdagarna tas ut skall en plan göras upp senast då ämbetsverket eller inrättningen enligt 15 § bereder tjänstemannen tillfälle att framföra sin åsikt angående tidpunkten för semestern.

Sparad ledighet ges en tjänsteman vid de tidpunkter ämbetsverket eller inrättningen och tjänstemannen närmare kommit överens om, senast inom fem år från utgången av det semesterår sparad ledighet hade sparats av den egentliga semestern.

Angående rätten att uppskjuta sparad ledighet och angående semesterlön under den sparade ledigheten gäller på motsvarande sätt vad som stadgas i 13 § 3 och 4 mom. samt i 17 §. Då tjänsteförhållandet upphör skall ersättning för outtagen sparad ledighet betalas enligt vad som stadgas i 19 och 20 §§, om tjänstemannen inte i enlighet med 21 § flyttar över den sparade ledigheten för att ta ut den under den tid som han är anställd vid ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning eller vid riksdagen. Då tjänsteförhållandet ändras till tjänsteförhållande på deltid har tjänstemannen rätt att i enlighet med vad som stadgas i 19 och 20 §§ erhålla ersättning för den sparade ledighet som inte tagits ut.

Vintersemesterförlängning
16 §

Hålls av semester som bestäms enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten en annan del än en sådan del som hör till den sparade ledigheten under annan tid än semesterperioden, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften, dock högst för hälften av vederbörandes hela semester och så, att förlängningen kan vara högst sex vardagar.

Åtnjuts av semester som bestäms enligt 2 § 1 mom. 3 punkten högst trettiofyra vardagar under semesterperioden, beviljas semestern förlängd med nio vardagar för en tjänsteman, som är berättigad till semester för tolv kvalifikationsmånader. Om en tänsteman sparar en del av sina egentliga semesterdagar för att hålla dem som sparad ledighet, avdras det ovan nämnda maximala antalet på trettiofyra dagar på motsvarande sätt. Har en tjänsteman enligt nämnda punkt inte rätt till semester för tolv kvalifikationsmånader men dock för minst sju månader, beviljas semestern förlängd med fem vardagar, om högst tre fjärdedelar av den egentliga semestern, från vilken har avdragits det antal semesterdagar som skall sparas, hålls under semesterperioden.


Har semester på grund av avbrott i tjänsteutövningen inte kunnat hållas under semesterperioden eller då fråga är om semester, som beviljas enligt 2 § 2 mom., ävensom då tjänsteförhållande avbryts före semesterperiodens början eller börjar efter semesterperiodens slut, har personen i fråga inte rätt till semesterförlängning. Avbrott i tjänsteutövning under semesterperioden förorsakar likväl inte förlust av rätt till förlängning, om

1) avbrottet har föranletts av tjänstemannens sjukdom eller av tjänstledighet på grund av särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, för vilken tjänstemannen har erhållit lön eller särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen; eller

2) avbrottet har föranletts av andra än ovan nämnda orsaker, men tjänstemannen under semesterperioden har tjänstgjort eller varit på semester minst 70 dagar.

De dagar som utgör vintersemesterförlängning ges utanför semesterperioden enligt vad som stadgas i 12 § 2 och 3 mom.

Överföring av semester
21 §

Då tjänsteförhållandet upphör på grund av att en tjänsteman omedelbart övergår i ett annat statligt ämbetsverks eller en annan statlig inrättnings tjänst, har han rätt att överföra de egentliga semesterdagar och de dagar av vintersemesterförlängningen som han inte hållit samt den sparade ledighet han sparat för att ta ut dem under den tid det nya tjänsteförhållandet pågår vid det ämbetsverk eller den inrättning i vars tjänst han övergår. På samma sätt kan förfaras då en tjänsteman övergår i riksdagens tjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991. Denna förordnings 15 a § tillämpas dock redan på semester som intjänats under det semesterkvalifikationsår som upphörde den 31 mars 1991.

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.