533/1991

Given i Helsingfors den 15 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 21 december 1990 om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården (1248/90) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., i 4 § A-C punkterna, D-punkten stycke 1 och 2, E-punkten stycke 1, F- och G-punkte, H-punkten stycket 1 samt I- och J-punkten, 5 § 1 mom. samt 6 och 9 §§ som följer:

1 §

Hos patienter som vårdas på sjukhus och andra verksamhetsenheter som avses i 12 § lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) samt i familjevård uppbärs 87 mark för varje vårddygn. Hos patienter som behandlas i specialavgiftsklass kan motsvarande avgift i rum för en eller två personer uppbäras förhöjd, dock högst fyrfaldigt.


2 §

Hos en patient i långvarig anstaltsvård på ett sjukhus eller en verksamhetsenhet som avses i 12 § lagen om specialiserad sjukvård samt i familjevård uppbärs, i stället för den i 1 § nämnda avgiften, såsom i 39 § 1 mom. lagen om specialiserad sjukvård avsedd avgift en enligt patientens betalningsförmåga bestämd avgift, som är lika stor som hans månatliga inkomster, dock högst 5 400 mark per kalendermånad. När avgiften bestäms iakttas i tillämpliga delar vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård.


4 §

I den specialavgiftsklass som avses i 38 § 1 mom. lagen om specialiserad sjukvård uppbärs hos patienten tilläggsavgifter för vårddygn och särskilda åtgärder högst till följande belopp:

A. Konservativ vård

För konservativ vård uppbärs hos patienten 46 mark för varje vårddygn de tio första dagarna, 37 mark för de tjugo följande dagarna och 18 mark för de därpå följande dagarna. Den minsta avgift som får uppbäras är dock 109 mark.

B. Konsultationer

Om en annan läkare än den som behandlar en patient i specialavgiftsklass tillkallas för att undersöka och behandla patienten eller patientens nyfödda barn, uppbärs hos patienten 83 mark för den konsulterande specialistläkarens första eller senare besök motsvarande ett första och 50 mark för annat senare besök. Om den konsulterande läkaren är tvungen att göra en extra resa till sjukhuset, uppbärs hos patienten 64 mark utöver ovan nämnda 83 eller 50 mark och de faktiska resekostnaderna. Dessa avgifter får dock inte uppbäras, om den konsulterande läkaren företar en åtgärd för vilken en nedan i denna paragraf nämnd tilläggsavgift uppbärs hos patienten.

C. Vissa undersöknings- och behandlingsåtgärder

För krävande och tidsödande undersöknings- och behandlingsåtgärder uppbärs hos patienten en tilläggsavgift enligt åtgärdens art, t.ex.:

901 Grundlig svampanalys, bedömning och övervakning av hudtest, specifik hyposensibilisering 50 mark
910 Endoskopisk undersökning som inte kräver anestesi, t.ex. rektoskopi 83"
911 Uttagning av vätska ur kroppshålighet 83"
912 Benmärgspunktion 83"
913 Blodprov eller infusion på patient under 2 år 83"
914 Tolkning av elektroenkefalogram (EEG) med eventuellt utlåtande 83"
915 Elchockbehandling 83"
920 Endoskopisk undersökning som kräver anestesi, t.ex. cystoskopi, gastroskopi, bronkoskopi 132"
921 Organpunktion såsom lever- eller njurbiopsi 132"
922 Kardioversion med defibrillator 132"
923 Grundlig neurologisk undersökning 132"
924 Grundlig psykiatrisk undersökning 132"
925 Krävande psykoterapeutisk behandling 132"
926 Narkoanalys 132"
927 Av läkare personligen omhändertagen normal förlossning 132"
930 Fullständig resuskitation 165"
940 Av läkare personligen omhändertagen tidskrävande förlossning 199"

D. Operationer och därmed jämförbara åtgärder

För operationer och därmed jämförbara åtgärder uppbärs hos patienten en tilläggsavgift enligt operationens eller åtgärdens art och svårighetsgrad som följer:

i grupp X 132 mark
i grupp XI 267"
i grupp XII 398"
i grupp XIII 533"
i grupp XIV 664"
i grupp XV 797"
i grupp XVI 1 197"

Den i föregående stycke nämnda tilläggsavgiften omfattar även den konservativa vård som hör till operationen eller åtgärden i grupp X och XI i tre dagar, i grupp XII i fem dagar, i grupp XIII i sju dagar, i grupp XIV och XV i tio dagar och i grupp XVI i fjorton dagar. För övriga vårddagar uppbärs hos patienten en lika stor tilläggsavgift som bestäms i punkt A för konservativ vård.


E. Anestesiologiska åtgärder

För anestesiologiska åtgärder uppbärs hos patienten en tilläggsavgift enligt åtgärdens art som följer:

i grupp X 132 mark
i grupp XI 182"
i grupp XII 233"
i grupp XIII 284"
i grupp XIV 350"
i grupp XV 398"
i grupp XVI 600"

F. Röntgenundersökningar

För röntgenundersökningar uppbärs hos patienten följande tilläggsavgifter:

1. Röntgen av luftstrupen (trachea) 34 mark 2. Hjärtlungröntgen (thorax)
a) vanlig 34"
b) omfattande 45"
3. Bronkografi 76"
4. Röntgen av matstrupen (oesophagus) 45"
5. Ventrikelröntgen 76"
6. Ventrikelröntgen och ansluten tunntarmspassageröntgen 90"
7. Vanlig kolonröntgen 76"
8. Kolonröntgen med dubbelkontrast 90"
9. Buköversiktsröntgen 55"
10. Kolecystografi 45"
11. Kolecystografi med kolecystokinin 55"
12. Intravenös kolegrafi 76"
13. Peroperativ kolangiografi 55"
14. Urografi 76"
15. Pyelografi av båda njurarna 45"
16. Pyelografi av en njure 34"
17. Uretrografi 45"
18. Uretrocystografi 55"
19. Enkel arteriografi av bukaorta 132"
20. Arteriografi av övrig aorta eller dess centrala grenar eller cerebralangiografi 242"
21. Arteriografi i extremitet 132"
22. Flebografi
a) ytlig 64"
b) med kontrastinjektion i ben 90"
23. Splenoportografi 132"
24. Myelografi 132"
25. Pneumoenkefalografi 165"
26. Röntgenundersökning av livmodern och äggledarna 90"
27. Röntgenbild av bäcken och foster 45"
28. Artrografi 90"
29. Sialografi 55"
30. Fistulografi 45"
31. Tomografi i en riktning 45"
32. Tomografi i flera riktningar 64"
33. Röntgen av halskotpelaren 45"
34. Röntgen av bröstkotpelaren 34"
35. Röntgen av ländkotpelaren 34"
36. Röntgen av skallen 34"
37. Röntgen av underben, lår, överarm eller underarm 34"
38. Bäcken- eller urinvägsöversiktsröntgen 34"
39. Röntgen av höft 34"
40. Röntgen av näsans bihålor 34"
41. Röntgen av öra 34"
42. Röntgen av handled 34"
43. Röntgen av vrist, hand, armbågsled eller axel 34"
44. Röntgen av knä eller fot 34"
45. Röntgen av tänder 20"
46. Skärmbild av lungorna 20"

G. Strålbehandling

För strålbehandling uppbärs hos patienten tilläggsavgifter som följer:

1. Enkel strålbehandling
a) första behandlingen 45 mark
b) övriga behandlingar, för varje gång 12"
2. Radikal röntgenbehandling
a) första behandlingen 64"
b) övriga behandlingar, för varje gång 12"
3. Palliativ eller radikal megavoltbehandling
a) första behandlingen 64"
b) övriga behandlingar, för varje gång 20"
4. Radikal, kurativ megavoltbehandling med fullständig behandlingsplan
a) första behandlingen 100"
b) övriga behandlingar, för varje gång 20"
5. Radioisotopbehandling
a) enkel behandling 55"
b) krävande behandling 100"
6. Applikation av radioaktivt ämne i vävnad
a) enkel åtgärd 111"
b) krävande åtgärd 165"

H. Laboratorieundersökningar

För laboratorieundersökningar som utförts av laboratorieläkare personligen uppbärs hos patienten en tilläggsavgift enligt den grupp som undersökningen hör till som följer:

i grupp I ingen avgift
i grupp II 9 mark
i grupp III 17"
i grupp IV 25"
i grupp V 58"
i grupp VI 117"

I. Fysiatriska åtgärder

För fysiatriska åtgärder som utförts av specialistläkare uppbärs hos patienten en tilläggsavgift enligt följande:

1. Behandling med apparat, såsom elstimulation, djupvärme, ultraviolett ljus, ultraljud eller stimulation av cirkulationen eller mobilisationsbehandling 17 mark
2. Manipulation utan förbehandling 50"
3. Manipulation i narkos 100"
4. Elstimulationsundersökning, för varje muskel 9"
5. Elektromyografi med utlåtande
a) 1-3 muskler 64"
b) flera muskler 100"
6. Muskeltestning
a) i en extremitet 25"
b) i flera extremiteter 64"
c) i hela muskulaturen 117"
7. Bestämning av ledningshastighet i nerv med elektromyografi (EMG) 100"
8. Bedömning av hantering av hjälpmedel, såsom protes, stödförband, rullstol osv. 83"
9. Undersökning av dagliga funktioner med utlåtande
a) högst två funktioner 58"
b) för varje övrig funktion 25"

J. Patologiska undersökningar

För undersökningar inom patologin som utförts av specialistläkare på området uppbärs hos patienten en tilläggsavgift enligt följande:

1. Mikroskopisk undersökning av vävnadsprov 43 mark
2. Gynekologisk cytologisk undersökning 34"
3. Övriga cytologiska undersökningar 43"
4. Undersökning av fryssnitt 100"

5 §

Hos en patient som undersöks eller behandlas på en sjukhuspoliklinik eller någon annan verksamhetsenhet uppbärs 67 mark för varje besök. Avgift uppbärs dock inte i psykiatrisk öppenvårdsenhet. Då psykiatrisk öppenvård innefattar partiellt underhåll uppbärs 44 mark för varje vårddygn.


6 §

För ett läkarintyg eller läkarutlåtande som inte anknyter till vård av en patienten, uppbärs 13-126 mark beroende på intygets eller utlåtandets art.

9 §

En försäkringsanstalt som avses i 29 § lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) är skyldig att, utöver den i 5 § 1 och 2 mom. i denna förordning nämnda grundavgiften, till statens sjukhus och till sjukhus och verksamhetsenheter som avses i 1 §, betala en ersättning för undersökning och behandling på poliklinik av försäkrade patienter samt för läkarintyg och läkarutlåtanden enligt följande grunder:

A. Undersökning och behandling på poliklinik

För åtgärder i grupp I 28 mark.

Tidskrävande klinisk grundundersökning, läggning av stort förband, suturering av sår med bedövning, omfattande lokalanestesi, svår borttagning av främmande kropp från ögats yta med eventuell abrasion, punktion av käkhåla eller spolning av bihåla och motsvarande åtgärd.

För åtgärd i grupp II 58 mark.

Tidskrävande internmedicinsk klinisk undersökning med EKG-resultat, borttagning av vätska ur kroppshålighet, behandling av stort sår, thorax-undersökning, vävnadsprov, tidskrävande ögonundersökning t.ex. binokuläroftalmoskopi, borttagning av polyp från näsa eller öra eller motsvarande åtgärd.

För åtgärd i grupp III 85 mark.

Grundlig klinisk undersökning eller tidskrävande undersökning av flersjukdomspatient, terapeutisk behandling i psykiatrin, behandling av stort komplicerat sår, övervakning av stort hudtest, spinalanestesi, översiktsröntgen av buken, undersökning av ögonens ackommodationsvidd och särseende, fullständig undersökning av hörsel och jämviktsorgan samt otomikroskopi eller motsvarande åtgärd.

För åtgärd i grupp IV 141 mark.

Gastroskopi, tidskrävande utredning av operabilitet eller arbetsförmåga, grundlig psykiatrisk eller barnpsykiatrisk undersökning, krävande psykoterapeutisk behandling, grundlig neurologisk undersökning, läggning av gipsförband på bröstkorg eller överarm, evakuation och abrasion av livmodern, ventrikelröntgen, fryssnitt, elektrofysiologisk undersökning av öga, adenoidektomi, tonsillresektion eller motsvarande åtgärd.

För åtgärd i grupp V 227 mark.

Krävande exposition eller inhalationstest, psykiatrisk, neurologisk eller internmedicinsk utredning av social anpassning och rehabiliteringsförutsättningar, operativ cystoskopi t.ex. bränning av tumör eller litotripsi, aortografi, kvantitativ analys av synfältet, tidskrävande borttagning av främmande kropp från struphuvudet, luftstrupen, luftrör eller matstrupen eller motsvarande åtgärd.

För åtgärd i grupp VI 341 mark.

Operation av åderbråck, grundlig ögonundersökning för provning av kontaktlinser, tonsillektomi eller motsvarande åtgärd.

För mindre undersöknings- eller behandlingsåtgärd, så som vanlig klinisk undersökning eller motsvarande uppbärs inte här nämnd ersättning.

B. Läkarintyg och läkarutlåtanden

För läkarintyg eller läkarutlåtande som utfärdas på basis av undersökning på sjukhus eller poliklinik uppbärs följande ersättningar:

a) Vanligt läkarintyg 20-36 mark
b) Grundligt läkarintyg eller läkarutlåtande 38-55 mark
c) Omfattande och tidskrävande läkarintyg eller läkarutlåtande 38-83 mark

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 15 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.