190/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Lag om ändring av 32 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) 32 §, sådan den lyder i lag av den 5 december 1969 (742/69), som följer:

32 §

För beskattningen av arv och gåva finns i varje kommun en arvsskattenämnd. Nämnden får vara uppdelad på sektioner. Sektionernas antal fastställs av skattestyrelsen. Nämndens kontorsarbeten sköts av skattedistriktets skattebyrå.

Arvsskattenämnden består av en ordförande, ett tillräckligt antal vice ordförande samt minst två andra medlemmar enligt vad skattestyrelsen bestämmer. Ordförande i arvsskattenämnden är skattedirektören i skattedistriktet. Övriga medlemmar i nämnden, vice ordförandena medräknade, förordnas av länsskatteverket bland medlemmarna av skattenämnden. Likaså förordnar länsskatteverket till arvsskattenämnden ett eller vid behov flera statsombud och suppleanter för dem.

Länsskatteverket skall bestämma vilken av vice ordförandena som vid förhinder för ordföranden skall vara ordförande för nämnden. Suppleanter för övriga medlemmar av nämnden enligt 2 mom. är deras suppleanter i skattenämnden. Andra åligganden än de som enligt denna lag hör till skattedirektören i hans egenskap av ordförande för arvsskattenämnden sköts vid förhinder för honom av den som i stället för honom tjänstgör såsom chef för skattebyrån.

Om arvsskattenämnden och dess sektioner, ordföranden för nämnden, vice ordförandena och de andra medlemmarna samt statsombudet gäller i tillämpliga delar vad beskattningslagen (482/58) stadgar om skattenämnd och dess sektioner, ordförande och vice ordförande samt andra medlemmar och om statsombudet.

En behörig tjänsteman vid skatteförvaltningen har för att övervaka beskattningen och utreda beskattningsförslaget rätt att delta i arvsskattenämndens sammanträden och diskussioner.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 160/90
Statsutsk. bet. 68/90
Stora utsk. bet. 229/90

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.