91/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 5 § 1 mom. 2 punkten, 10 § 4 mom., 50 § 2 mom. och 52 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 15 juli 1970 (499/70) och 10 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1983 (676/83), som följer:

5 §

Såsom sjukvård ersättes i enlighet med vad nedan stadgas:


2) av läkare föreskriven undersökning eller behandling i anstalter som närmare anges i förordning samt sådan behandling med konstgjord njure som har getts i form av öppen vård;


10 §

Utöver vad som stadgas i 1 och 2 mom. ersätts, för anskaffning och underhåll av hjälpmedel och andra anordningar som hör till sjukvården, nödvändiga resor till platser där hjälpmedel och anordningar tillverkas och förmedlas.

50 §

Delegationens ordförande och en ledamot, vilken samtidigt är delegationens vice ordförande, förordnas på framställning av folkpensionsanstalten samt övriga ledamöter och suppleanter sålunda att delegationen kommer att omfatta företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsostyrelsen, en läkarorganisation och arbetsgivarna samt personer som är förtrogna med de försäkrades förhållanden.


52 §

Socialförsäkringskommissionens beslut får överklagas genom besvär hos socialförsäkringsnämnden i respektive krets. Nämnden tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Den består av en ordförande och en vice ordförande samt en läkarledamot och två ledamöter som är förtrogna med de försäkrades förhållanden. I fråga om ordföranden och vice ordföranden skall folkpensionsanstalten beredas tillfälle att avge utlåtande. I fråga om läkarledamoten skall social- och hälsostyrelsen och, i fråga om de två övriga ledamöterna, länsstyrelsen beredas tillfälle att avge utlåtande. Varje medlem har en personlig suppleant. Nämndens ordförande skall ha den behörighet som fordras för domartjänst.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.