1347/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 3 § 4 mom. samt 12 § 1 mom. 2 och 4 punkten,

av dessa lagrum 12 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 26 maj 1989 (475/89) och 4 punkten sådan den lyder i lag av den 29 juni 1990 (599/90), samt

fogas till lagen en ny 10 b § [ Den märkta texten har rättat (1991), Originaltexten lydde: 10 a § ] som följer:

3 §

Har arbetstagaren rätt att erhålla pension på grund av två eller flera arbetsförhållanden, bestäms hans rätt till pension för ettvart arbetsförhållande i enlighet med villkoren för det sista arbetsförhållandet. Skulle pensionsskyddets kapitalvärde härvid avsevärt förändras, skall pensionens belopp utan hinder av vad som stadgas i 3 mom. ändras så att det ursprungliga kapitalvärdet bevaras. Om dock arbetstagaren avgår med förtida ålderdomspension enligt lagen om sjömanspensioner innan han fyllt 60 år, beviljas pension enligt denna lag som ålderspension vid pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner, om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 60 år och som förtida ålderspension om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är minst 60 år.

10 b § [ Den märkta texten har rättat (1991), Originaltexten lydde: 10 a § ]

Genom förordning stadgas vilken av de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 och 10-13 punkten som skall avgöra pensionsansökan samt sörja för utbetalningen av pensionen och sköta pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till pensionen.

Fördelningen av ansvar och omkostnader, som av pensionerna förorsakas
12 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna bestämmes och de omkostnader pensionsanstalterna åsamkas av pensionerna fördelas mellan pensionsanstalterna, försåvitt dessa ej annorlunda överenskommit, på följande sätt:


2) för invalidpension som beviljats med tillämpning av 6 § 3 mom., för halva beloppet av sådan arbetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 6 § 3 mom. på ett arbetsförhållande som har pågått minst fem år samt för familjepension till grund för vilken ligger förmånslåtarens invalidpension, uträknad med tillämpning av 6 § 3 mom., till den del den utbetalts för en tid före utgången av den månad under vilken förmånslåtaren skulle ha nått pensionsåldern, i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och en pensionsdel som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner och eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock varken förhöjning enligt 7 c § eller med stöd av 9 § efter pensionens begynnande, i fråga om arbetslöshetspensionen likväl efter den tidpunkt för arbetslöshetens början som avses i 4 c §, företagna förhöjningar, svarar enbart den pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets arbetstagaren eller förmånslåtaren hörde på grundval av ett arbetsförhållande som avses i nämnda moment, likväl så att för en pension eller pensionsdel som avses ovan och i fråga om vilken det till grund liggande pensionsfallet inträffat efter det år under vilket arbetstagaren fyllde 63 år, svarar enbart den pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets arbetstagaren innan pensionsfallet inträffade senast har hört antingen under det år då han nådde nämnda ålder eller på grund av ett arbetsförhållande som därefter utan avbrott pågått minst sex månader;


4) för övriga ålders-, invalid-, arbtetslöshets- och familjepensioner med undantag av belopp enligt 9 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 3 a § 2 mom. 2 punkten lagen om sjömanspensioner, samt för de delar av pensionerna som överstiger de i 1-3 punkten angivna beloppen, för deltidspension samt för kostnaderna för en allmän förändring i beräkningsgrunderna i fråga om premierna eller fonderna och en överföring som avses i 1 punktens sista sats och för den i 9 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden samt i 3 a § 2 mom. 3 punkten lagen om sjömanspensioner angivna andelen i kostnaderna för pensionsskyddet enligt nämnda lagar svarar pensionsanstalterna gemensamt enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt för de olika slagen av kostnader; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Stadgandena i 12 § 1 mom. 2 och 4 punkten tillämpas även på pension som utbetalas på grundvalen av pensionsfall som inträffat innan denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 255/90
Socialutsk. bet. 46/90
Stora utsk. bet. 243/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.