1341/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Källskatt på ränteinkomst

I denna lag stadgas om källskatt på ränteinkomst som i vissa fall skall betalas till staten.

2 §
Skattskyldighet

Skyldiga att betala källskatt på ränteinkomst är fysiska personer och inhemska dödsbon som enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet är allmänt skattskyldiga i Finland.

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster:

1) ränta på depositioner på ett konto för mottagande av depositioner från allmänheten i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § lagen om andelslag eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren,

2) ränta på masskuldebrev som har emitterats i Finland av staten eller som anges i lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån (553/69).

En ränteinkomst för vilken har uppburits källskatt enligt denna lag är inte i inkomstbeskattningen skattepliktig inkomst för den som är skattskyldig enligt 2 §, och depositionen eller värdet av masskuldebrevet är inte skattepliktig tillgång för den skattskyldige.

Med ränta enligt denna paragraf jämställs indexgottgörelse.

4 §
Undantag som gäller skatteplikt

Källskatt på ränteinkomst skall inte betalas

1) för sådan ränta på en deposition eller ett obligationslån som enligt något särskilt stadgande är skattefri,

2) för ränta eller annan gottgörelse som betalas av någon annan än den bank eller det andelslag som har mottagit depositionen eller någon annan än den som har emitterat masskuldebrevslånet.

5 §
Uppbörd av och ansvar för skatt

Uppbörden av källskatten på ränteinkomst verkställs av den depositionsbank, det filialkontor i Finland för en utländsk kreditinrättning, det andelslag eller det av arbetsgivaren inrättade intressekontor som betalar räntan och den som emitterat masskuldebrevslånet (räntebetalare), när räntan erläggs till den skattskyldige eller krediteras hans konto. Räntebetalaren och direktören för en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland är utöver den skattskyldige ansvariga för skatten enligt 15 §.

6 §
Skattebeloppet och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 10 procent av den ränta som har betalts på en deposition eller ett masskuldebrevslån.

Källskatten på ränteinkomst uträknas för varje betald ränterat i hela mark så att överskjutande pennin inte beaktas.

Om räntan betalas i utländskt mynt, skall den vid uträkning av källskatten på ränteinkomst omräknas i finskt mynt enligt Finlands Banks köpkurs vid tiden för räntebetalningen.

7 §
Betalning av skatt

Den skatt som räntebetalaren har uppburit på ränteinkomst skall han betala in till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde räntebetalarens hemkommun enligt beskattningslagen finns. Om staten är räntebetalare, skall de innehållna beloppen betalas till Nylands länsskatteverk. De innehållna beloppen skall betalas senast den 10 dagen i kalendermånaden efter den under vilken räntan har erlagts.

8 §
Förhandsbesked

Länsskatteverket kan meddela förhandsbesked om skyldighet att betala källskatt på ränteinkomst enligt denna lag, om det uppstår oklarhet. Räntetagaren eller räntebetalaren kan ansöka om förhandsbesked hos länsskatteverket i det län inom vars verksamhetsområde räntebetalarens hemkommun är belägen.

I sin ansökan skall sökanden närmare ange den fråga i vilken förhandsbesked önskas och lämna de uppgifter som behövs för avgörandet.

Förhandsbesked som har meddelats på räntebetalarens begäran skall iakttas vid den räntebetalning för vilken förhandsbeskedet har meddelats. Detsamma gäller förhandsbesked som har meddelats på räntetagarens begäran, om han yrkar på detta hos räntebetalaren.

9 §
Tillsyn

Länsskatteverket i det län inom vars ämbetsområde räntebetalarens hemkommun finns skall övervaka att skyldigheten att betala källskatt på ränteinkomst fullgörs samt att stadgandena om skattens belopp iakttas.

10 §
Avstående från uppbörd av skatt

Räntebetalaren har rätt att för ränta som har betalts för depositioner och masskuldebrevslån som avses i 3 § avstå från att uppbära källskatt på ränteinkomst endast om räntetagaren för räntebetalaren så som närmare anges genom förordning visar att han inte är skattskyldig enligt 2 §.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Deklarationsskyldigheten enligt beskattningslagen gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt skall betalas enligt denna lag och inte det kapital på vilket räntan betalas. Av räntebetalarens bokföring skall dock tillförlitligt framgå de omständigheter som är relevanta för uträknande av källskatt på ränteinkomst. På uppmaning av en behörig tjänsteman vid länsskatteverket skall räntebetalaren visa de handlingar som behövs för tillsynen över källskatten på ränteinkomst samt annan behövlig utredning. Länsskatteverket skall dessutom årligen tillställas i förordning närmare angivna uppgifter om källskattepliktiga räntor och om den källskatt som har uppburits för dem samt på uppmaning av verket uppgifter om de skattskyldiga för vilkas i 3 § nämnda räntor källskatt inte har uppburits samt om de räntor som har betalts till dem.

Utan hinder av 1 mom. skall en räntebetalare, som är skyldig att uppbära källskatt på ränteinkomst, på länsskatteverkets uppmaning lämna uppgifter för beskattning eller skattegranskning eller i ett fullföljdsärende i fråga om beskattning som gäller en viss skattskyldig, om uppgifterna framgår av handlingar som finns hos räntebetalaren eller som denne annars har i sin besittning.

12 §
Uppbörd av skatt hos räntetagaren

Har källskatt för ränteinkomst inte uppburits för ränteinkomst som avses i 3 § och som den som är skyldig att betala källskatten har erhållit, skall skattebyrån i räntetagarens hemkommun påföra räntetagaren källskatten, om det inte skall anses bero på en försummelse enligt 15 § av räntebetalaren att skatt inte har burits upp. Har räntetagaren inte hemkommun i Finland, verkställer Helsingfors skatteverk debiteringen. Debitering verkställs dock inte senare än inom det sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha burits upp. I samband med debiteringen skall den skattskyldige, med iakttagande i tillämpliga delar av beskattningslagens stadganden om efterbeskattning, påföras ränta som motsvarar dröjsmålsränta och skatteförhöjning.

13 §
Debitering av källskatt i samband med skatterättelse

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen för den som är skyldig att betala källskatt på ränteinkomst, skall källskatten, i samband med skatterättelse som avses i beskattningslagen, av skattebyrån debiteras den skattskyldige. Därvid påförs inte i 12 § nämnd ränta som motsvarar dröjsmålsränta och skatteförhöjning.

14 §
Gottskrivning och återbäring av källskatt

Har källskatt uppburits hos räntetagaren eller betalts till staten utan grund eller till ett för stort belopp, har räntetagaren eller i sistnämnda fall räntebetalaren rätt att av länsskatteverket återfå den obefogade skatten eller det överbetalda beloppet. Ansökan till länsskatteverket skall göras inom de fem kalenderår som följer efter uppbörden eller skattebetalningen.

15 §
Försummelse att uppbära eller betala källskatt

Har räntebetalaren underlåtit att uppbära eller betala källskatt till staten, gäller i fråga om påföljderna för försummelsen i tillämpliga delar vad som i lagen om förskottsuppbörd eller med stöd av den stadgas eller föreskrivs om förskottsinnehållning.

16 §
Uppbörd av källskatt och påföljderna av dröjsmål

Om inte något annat följer av denna lag, skall vid uppbörd, indrivning och återbetalning av källskatt iakttas vad som stadgas i lagen om skatteuppbörd och med stöd av den stadgas eller föreskrivs.

På källskatt som avses i denna lag och som påförts räntetagaren eller räntebetalaren tillämpas lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt.

17 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i beslut genom vilket räntetagaren har påförts källskatt gäller vad beskattningslagen stadgar om ändringssökande genom besvär. När ändring söks i länsskatteverkets beslut som gäller räntebetalaren eller, i ärenden som gäller förhandsbesked, även räntetagaren, tillämpas vad lagen om förskottsuppbörd stadgar om sökande av ändring i länsskatteverkets beslut om förskottsuppbörd.

18 §
Tystnadsplikt och straffstadganden

Angående tystnadsplikt som gäller ärenden och handlingar vilka skall behandlas enligt denna lag gäller 132 § beskattningslagen.

Om straffpåföljder gäller 121-124 a §§ beskattningslagen.

19 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om tillsynen över betalning av källskatt på ränteinkomst samt andra närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till utgången av 1991.

Lagen tillämpas på sådana räntor på depositioner och masskuldebrevslån som inflyter under den tid lagen är i kraft.

På ränta som har betalts efter att denna lag har trätt i kraft men som hänför sig till tiden därförinnan tillämpas de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 123/90
Statsutsk. bet. 66/90 och 66 a/90
Stora utsk. bet. 221/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.