1208/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1990

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 4 § 5 mom., rubriken för 39 § och 39 § 3 mom., 100 § 1 mom., 186 §, 187 § 1 mom. och 188 § 1 och 2 mom. i sitt beslut den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83),

av dessa 100 § 1 mom. sådant det lyder senast ändrat genom beslut den 29 september 1989 (875/89), samt

fogat ett nytt 3 mom. till 37 § och en ny 39 a § till beslutet, till 126 § ett nytt 2 mom. samt, i fråga om de stadganden som fogades till beslutet genom beslut den 12 juni 1987 (548/87), ett nytt 5 mom. till 62 a §, ett nytt 5 mom. till 90 a §, ett nytt 3 mom. till 110 a §, ett nytt 3 mom. till 135 a § och ett nytt 5 mom. till 180 b § som följer:

2 kap.

Allmänna föreskrifter angående fordon

4 §
Axelkonstruktioner

5. Som dubbelaxelsystem betraktas sådan axelkonstruktion hos släpfordon och hos en bil vars totalvikt är högst 3 500 kg där axelavståndet är högst 1,00 m och axelfjädringarna inte är sammankopplade för att fördela belastningen mellan axlarna. För dylik dubbelaxelkonstruktion får som axeltryck godkännas högst 2 500 kg.

3 kap.

Bil

37 §
Ljudsignalanordning

3. Paketbilar, bussar, last- och specialbilar får vara försedda med en sådan backsignal med periodisk ton som fungerar då bilen backar eller då backväxeln är inkopplad. Dess ljudstyrka, mätt på sju meters avstånd, får inte överstiga 75 dB(A).

39 §
Anordningar på vindruta

3. En vindrutedefrosters funktion skall kunna regleras av föraren. Vindrutedefrostern på en personbil skall dessutom uppfylla kraven i standarden SFS 4419 eller FMVSS 103 eller ha e-godkänts med stöd av direktivet nr 78/317/EEC. Defrostern skall uppfylla kraven i standarden eller direktivet vid ett test som utförs i en temperatur av -18°C.

39 a §
Defroster för bakruta

1. En bakrutedefroster skall avlägsna rimfrost och imma från minst 70 procent av den del av bakrutan som åtminstone skall synas i en sådan backspegel inne i bilen som avses i 36 § 3 mom. Om bakrutedefrostern fungerar med hjälp av en elmotståndstråd, skall dess eleffekt vara minst 250 W per kvadratmeter glasyta beträffande det nämnda siktområdet på 70 procent.

2. Om en bakrutedefroster inte uppfyller kraven i 1 mom., skall den testas enligt standarden ISO 5898. En defroster anses vara godtagbar om 60 procent av det område som avses i 1 mom. eller 50 procent av ett rektangulärt område vars bas och höjd är desamma som basen och höjden av det förstnämnda området, 20 minuter efter testperiodens början befriats från rimfrost.

62 a §
Undantag och närmare anvisningar

5. Bilregistercentralen kan för en bilmodell bevilja små undantag från krav i detta beslut.

4 kap.

Motorcykel

90 a §
Undantag och närmare anvisningar

5. Bilregistercentralen kan för en motorcykelmodell bevilja små undantag från krav i detta beslut.

5 kap.

Moped

100 §
Körljus

1. En moped skall ha en strålkastare med halvljus, vilken avger vitt eller ljusgult sken. Halvljusstrålkastaren skall vara E-godkänd med stöd av reglementet nr 56, 57, 72, 76 eller 82 eller något E-reglemente som gäller halvljus på bil.


110 a §
Undantag och närmare anvisningar

3. Bilregistercentralen kan för en mopedmodell bevilja små undantag från krav i detta beslut.

6 kap.

Traktor och motorredskap

126 §
Ljudsignalanordning

2. Traktorer och motorredskap får vara försedda med en sådan backsignal med periodisk ton som fungerar då fordonet backar eller då backväxeln är inkopplad. Dess vars ljudstyrka, mätt på sju meters avstånd, får inte överstiga 75 dB(A).

135 a §
Undantag

3. Bilregistercentralen kan för en traktor- eller motorredskapsmodell bevilja små undantag från krav i detta beslut.

9 kap.

Släpvagnar till bilar

180 b §
Undantag och närmare anvisningar

5. Bilregistercentralen kan för en släpvagnsmodell bevilja små undantag från krav i detta beslut.

10 kap.

Släpvagn för specialtransport

186 §
Dragbils effekt

En kombination av en släpvagn, som är avsedd för tunga specialtransporter, och dess dragbil får godkännas trots att kombinationens totalvikt överstiger den i 33 a § 5 mom. fordonsförordningen avsedda vikt som är beroende av dragbilens motoreffekt. Dragbilens motoreffekt eller den sammanlagda motoreffekten hos flera dragbilar skall dock vara minst 264 kilowatt, ökad med 0,8 kilowatt för varje ton, varmed fordonskombinationens totalvikt överstiger 60 ton. Dragbilarnas sammanlagda motoreffekt behöver dock inte överstiga 550 kilowatt.

187 §
Vändbarhet

1. En kombination av en släpvagn, som är avsedd för specialtransporter, och dess dragbil får godkännas trots att kombinationen inte uppfyller det krav på vändbarhet som avses i 35 a § 2 mom. fordonsförordningen. Om avståndet mellan bilens dragbord eller dragkoppling eller mellanvagnens dragbord och släpvagnens bakersta axel är större än 15 m, skall släpvagnens axelsystem vara tvångsstyrt eller kunna styras. Om släpvagnen har en särskild förare, skall denna ha radio- eller telefonförbindelse med dragbilens förare.


188 §
Användning av släpvagn

1. En påhängsvagn, som godkänts för specialtransporter, får utan särskilt tillstånd användas för transport av stolpar och motsvarande långa föremål, om kombinationen av påhängsvagn och dess dragbil inte är längre än 20 m och såvida påhängsvagnens och fordonskombinationens höjd, bredd eller vikt inte överskrider de värden som stadgas i 33, 33 a, 35 och 40 §§ fordonsförordningen och ehuru fordonskombinationen inte uppfyller det vändbarhetskrav som anges i 35 a § 2 mom. fordonsförordningen. Under dessa förutsättningar får låglastpåhängsvagn användas utan särkilt tillstånd även för transport av sådana i höjdled odelbara föremål och containers, vilkas transport vid användningen av en kortare släpvagn skulle förutsätta att den höjd som stadgas i 35 § fordonsförordningen överskrids.

2. Släpvagn får användas utan särskilt tillstånd för andra transporter än specialtransporter, om vikterna, längden, bredden och höjden hos släpvagnen och fordonskombinationen, lasten medräknad, under transporten inte överskrider de värden som stadgas i 33-35 och 40 §§ fordonsförordningen och om fordonskombinationen uppfyller det vändbarhetskrav som avses i 35 a § 2 mom. fordonsförordningen.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.