1111/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) en ny 27 c § som följer:

27 c §

Har arbetsoförmågan orsakats genom ett brott och har den försäkrade med stöd av skadeståndslagen (412/74) eller lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) rätt till ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle på grund av arbetsoförmågan, betalas dagpenning enligt denna lag utan hinder av vad som stadgas i 27 §.

Den försäkrades rätt till sådan ersättning enligt skadeståndslagen som avges i 1 mom. övergår till folkpensionsanstalten till ett belopp som motsvarar den utbetalda dagpenningen. Folkpensionsanstalten kan dock avstå från att kräva ersättning av den ersättningsskyldige, om det vore uppenbart oskäligt att fordra ersättning.

Om den försäkrade har fått i 1 mom. nämnd ersättning av den ersättningsskyldige, har folkpensionsanstalten rätt att högst till ett belopp som motsvarar ersättningen kräva tillbaka dagpenning som har betalts till den försäkrade.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Dagpenning enligt denna lag betalas för arbetsoförmåga som har börjat efter att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 178/90
Lagutsk. bet. 10/90
Stora utsk. bet. 151/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.