1068/1990

Given i Helsingfors den 10 december 1990

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 30 december 1965, den 15 december 1978, den 8 augusti 1986 samt den 11 november och den 29 december 1988 (707/65, 980/78, 603/86, 922/88 och 1323/88) ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3-6 mom. blir 4-7 mom., samt till lagen en ny 10 a § som följer:

7 §

Om det i de kalenderår som avses i 1 mom. ingår sådan oavlönad särskild moderskapsledighet, moderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 34 § lagen om arbetsavtal, uträknas den pensionsgrundande lönen med avvikelse från 1 mom. så att såsom kalenderår beaktas högst de fyra senaste av de kalenderår som inte inbegriper oavlönad tid av nämnda slag. Om sådan oavlönad tid dock ingår i alla kalenderår under arbetsförhållandet eller om inget av de kalenderår som valts ingår i de fyra senaste kalenderåren under ett arbetsförhållande, anses som pensionsgrundande lön medeltalet av den förtjänst som har erhållits på grund av tid i arbete och som motsvarar den stabiliserade förtjänstnivån före arbetsförhållandets upphörande. Den pensionsgrundande lönen bestäms dock enligt förutsättningarna i 1 eller 2 mom., om den så beräknad är större. Pensionsskyddscentralen meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av detta moment.


10 a §

Pensionsanstalten skall på arbetstagarens yrkande visa att de uppgifter om ett arbetsförhållande som inverkar på hans pensionsrätt är riktiga och meddela ett beslut om den tjänstgöringstid som berättigar till pension och om den pensionsgrundande lönen. Arbetstagaren skall vid behov lämna sådana uppgifter om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom då även pensionsanstaltens möjligheter att inhämta utredning beaktas. Om yrkandet gäller ett arbetsförhållande som har upphört mer än tio år tidigare, skall arbetstagaren lämna tillräckliga uppgifter till stöd för sitt krav.

Om utredningen av arbetsförhållandet gäller ett ärende som pensionsskyddscentralen enligt 1 § 5 mom. skall avgöra, meddelar pensionsskyddscentralen ett beslut som avses i 1 mom.

I ett beslut som avses i denna paragraf får ändring sökas enligt 21 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Stadgandena om särskild moderskapsledighet tillämpas likväl först från den 1 juli 1991.

Stadgandena i 7 § 3 mom. tillämpas på ett arbetsförhållande som har upphört efter ikraftträdandet. Vid tillämpningen av lagen beaktas sådan oavlönad moderskaps- eller föräldraledighet samt vårdledighet som har hållits under 1990. På arbetstagarens yrkande beaktas även oavlönad moderskaps- eller föräldraledighet samt vårdledighet som har hållits mellan den 1 januari 1981 och den 31 december 1989. Arbetstagaren skall till stöd för sitt yrkande lämna de upplysningar som skäligen kan förutsättas av honom då även pensionsanstaltens möjligheter att inhämta utredning beaktas.

Tidsfristen i 10 a § 1 mom. tillämpas inte på ett sådant yrkande på utredning av ett arbetsförhållande som blivit anhängigt innan sex månader har förflutit från det arbetstagaren första gången sedan lagen trätt i kraft har fått ett utdrag ur pensionsskyddscentralens register över arbetsförhållanden. Nämnda tidsfrist kan dock alltid tillämpas, om yrkandet på utredning av ett arbetsförhållande blir anhängigt sedan mer än tio år förflutit från ikraftträdandet.

Regeringens proposition 138/90
Socialutsk. bet. 22/90
Stora utsk. bet. 123/90

Helsingfors den 10 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.