769/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen 38 kap. 1 och 2 §§, 3 § 2 mom. samt 4-7 och 10-16 §§, 42 kap. 3 § samt 44 kap. 26 och 27 §§,

av dessa lagrum 38 kap. 1 och 11 §§ sådana de lyder i lag av den 30 juni 1972 (498/72), 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (736/78), 5 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 31 januari 1930 och den 24 augusti 1984 (40/30 och 642/84), 6 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 3 december 1937 och den 8 maj 1964 (397/37 och 223/64), 6 a § sådan den lyder i sistnämnda lag, 7 § sådan den lyder i lag av den 14 juli 1932 (245/32), 10 § sådan den lyder i lag av den 22 maj 1931 (184/31), 12-15 §§ sådana de lyder i lag av den 29 april 1926 (115/26) och 16 § sådan den lyder i lag av den 26 juli 1968 (461/68),

ändras 1 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten, 2 kap. 2 § 2 mom., 16 kap. 19 § 1 mom., 28-33 och 35-37 kap., i 38 kap. rubriken och 9 § samt 39 kap.,

av dem 1 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag av den 20 december 1974 (987/74), 2 kap. 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 19 juli 1974 (613/74), 16 kap. 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1983 (46/83), 28, 29, 31-33, 35-37 och 39 kap. jämte senare ändringar samt 38 kap. 9 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 8 maj 1964 och den 30 juni 1972, samt

fogas till 8 kap. 6 §, sådan den lyder i lag av den 16 februari 1973 (138/73), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 16 kap. en ny 21 § i stället för den 21 § som upphävts genom lag av den 25 mars 1983 (321/83) samt till lagen ett nytt 46 kap. som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

3 §

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan utlänning dömas enligt finsk lag även, när hans brott icke är straffbart enligt lagen på gärningsorten, om brottet är:


5) penningförfalskningsbrott, förberedelse till penningförfalskning eller användning av falska pengar.

2 kap.

Om straffen

2 §

Fängelsestraff på kortare tid än tre månader döms ut i hela dagar. Annat fängelsestraff på viss tid döms i hela månader eller år, hela månader och dagar eller hela år och månader samt, vid sammanläggning av straff, i hela år, månader och dagar.

8 kap.

Om preskription

6 §

Om ett brott, som enligt tidigare lag hörde under allmänt åtal, enligt den nya lagen är ett brott som avses i 1 mom., skall de tider som stadgas i denna paragraf räknas tidigast från den dag då den nya lagen har trätt i kraft.


16 kap.

Om brott emot offentlig myndighet och allmän ordning

19 §

Den som vet att högförräderi, landsförräderi, mord, dråp, grov misshandel, rån eller grovt rån, brott som nämns i 25 kap. 1 eller 9 a § eller penningförfalskning, grov penningförfalskning eller i 34 kap. nämnt brott som äventyrar annans liv eller hälsa är på färde, men underlåter att i tid medan brottet ännu kan förhindras varsko myndigheterna eller den som hotas av brottet skall, om brottet eller ett straffbart försök därtill sker, för underlåtenhet att anmäla grovt brott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


21 §

Den som

1) för att orsaka ett i rättsligt avseende betydelsefullt fel i ett allmänt register, som förs av en myndighet, till registermyndigheten lämnar en oriktig uppgift, eller

2) för att bereda sig eller någon annan nytta eller för att skada en annan utnyttjar ett fel som har tillkommit på det sätt som avses i 1 punkten,

skall för registeranteckningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst tre år.

28 kap.

Om stöld, förskingring och olovligt brukande

1 §
Stöld

Den som olovligen tillägnar sig lös egendom som någon annan har i sin besittning, skall för stöld dömas till böter eller fängelse i högst ett år sex månader.

Försök är straffbart.

2 §
Grov stöld

Om vid stöld

1) föremål för tillgreppet är synnerligen värdefull egendom,

2) den drabbade, med beaktande av hans förhållanden, åsamkas synnerligen kännbar skada,

3) gärningsmannen utnyttjar den drabbades hjälplöshet eller nöd,

4) gärningsmannen eller den som är delaktig, för att begå gärningen förser sig med skjutvapen, sprängämne eller annat sådant farligt hjälpmedel, eller

5) gärningsmannen bryter sig in i en bebodd bostad,

och stölden även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov stöld dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

3 §
Snatteri

Om stölden, med hänsyn till den tillgripna egendomens värde eller andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för snatteri dömas till böter.

Försök är straffbart.

4 §
Förskingring

Den som olovligen tillägnar sig penningmedel eller annan lös egendom som han har i sin besittning, skall för förskingring dömas till böter eller fängelse i högst ett år sex månader.

För förskingring döms också den som olovligen tillägnar sig penningmedel eller annan lös egendom som han har hittat eller fått i sin besittning genom misstag.

För förskingring döms likaså den som, sedan han på grund av uppdrag eller på motsvarande sätt fått i sin besittning penningmedel vilkas värde han skall redovisa för någon annan, genom att orättmätigt använda dessa eller medel som kommit i deras ställe eller på annat sådant sätt orsakar att redovisningsskyldigheten inte fullgörs vid den tid som har avtalats eller annars förutsatts.

Försök till tillgrepp som avses i 1 mom. är straffbart.

5 §
Grov förskingring

Om vid förskingring

1) föremål för brottet är synnerligen värdefull egendom eller penningmedel till ett stort belopp,

2) den drabbade, med beaktande av hans förhållanden, åsamkas synnerligen kännbar skada eller

3) gärningsmannen utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning,

och förskingringen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov förskingring dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

I fråga om försök tillämpas på motsvarande sätt vad 4 § stadgar om försök.

6 §
Lindrig förskingring

Om förskingringen, med hänsyn till den tillgripna egendomens värde, beloppet av de penningmedel som har använts orättmätigt eller andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrig förskingring dömas till böter.

7 §
Olovligt brukande

Den som olovligen brukar någon annans lösa egendom eller fasta maskin eller anordning, skall för olovligt brukande dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Försök är straffbart.

8 §
Grovt olovligt brukande

Om vid olovligt brukande

1) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning eller

2) den drabbade, med beaktande av hans förhållanden, åsamkas synnerligen kännbar skada eller olägenhet,

och det olovliga brukandet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt olovligt brukande dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

9 §
Lindrigt olovligt brukande

Om det olovliga brukandet, med beaktande av att brottet inte är ägnat att orsaka skada eller men som är av betydelse, eller med hänsyn till andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrigt olovligt brukande dömas till böter.

10 §
Olovlig fångst

Den som olovligen jagar på någon annans jaktområde eller fiskar eller annars bedriver fångst i en annans fiskevatten eller överskrider sin på lag, tillstånd, avtal eller beslut grundade jakt- eller fiskerätt, skall för olovlig fångst dömas till böter.

11 §
Besittningsintrång

Den som olovligen

1) bemäktigar sig, flyttar eller döljer lös egendom som är i någon annans besittning,

2) tar sig väg över någon annans gårdsplan eller genom byggande, grävning eller på annat liknande sätt utnyttjar mark som är i en annans besittning, eller

3) bemäktigar sig mark eller byggnad som är i någon annans besittning eller en del därav

skall, om strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för besittningsintrång dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Som besittningsintrång anses dock inte en gärning som har medfört endast ringa men.

12 §
Kränkning av säkerhetsrätt

Den som kränker någon annans pant- eller retentionsrätt

1) genom att förstöra, skada, bemäktiga sig eller använda sin egendom, eller

2) genom att överlåta något av sin egendom eller på annat sätt förfoga över den,

skall för kränkning av säkerhetsrätt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

För kränkning av säkerhetsrätt döms även den som för ägaren till den egendom som är föremål för brottet begår ett brott som avses i 1 mom.

13 §
Definitioner

Detta kapitel skall tillämpas också om gärningen riktar sig mot gemensam egendom i vilken gärningsmannen har del.

Vad 1-6 §§ stadgar om lös egendom tillämpas också på elektricitet eller värme som har givits en sådan form att den kan utnyttjas ekonomiskt.

När 4-6 §§ tillämpas, anses också penningmedel som finns på någon annans konto vara i gärningsmannens besittning, om denne har rätt att överföra eller lyfta dem.

14 §
Om allemansrätt

Detta kapitel gäller inte insamling av torra grenar, kottar eller nötter som har fallit till marken, plockning av vilda bär, svampar och blommor eller, med undantag av lav och mossa, insamling av andra sådana naturprodukter på någon annans mark.

15 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 3 eller 6-12 §§, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller en synnerligen viktig allmän fördel kräver att åtal väcks.

Stadgandet i 1 mom. gäller även de brott som avses i 1 och 4 §§, om

1) gärningsmannen bor i gemensamt hushåll med målsäganden och föremål för brottet är egendom i det gemensamma hushållet,

2) föremål för brottet är egendom som tillhör gärningsmannens make, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led, eller om

3) gärningsmannen är delägare i ett dödsbo och föremål för brottet är egendom i boet.

29 kap.

Om brott mot den offentliga ekonomin

1 §
Skattebedrägeri

Den som genom att för beskattningen ge myndigheterna en oriktig uppgift om någon omständighet som påverkar bestämmandet av skatt eller genom att hemlighålla någon sådan omständighet i en uppgift som lämnas för beskattningen eller genom annan bedräglig åtgärd undandrar eller försöker undandra skatt, [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: försöker undandra sig skatt, ] skall för skattebedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För skattebedrägeri döms även den som för att undandra skatt, [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: att undgå skatt, ] trots uppmaning av myndigheten, underlåter att avge skattedeklaration eller lämna någon annan för beskattningen stadgad eller begärd uppgift och därigenom får till stånd att ingen eller alltför låg skatt bestäms.

2 §
Grovt skattebedrägeri

Om vid skattebedrägeri

1) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning eller

2) brottet begås särskilt planmässigt,

och skattebedrägeriet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt skattebedrägeri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

3 §
Lindrigt skattebedrägeri

Om skattebedrägeriet, med hänsyn till den eftersträvade ekonomiska vinningens storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrigt skattebedrägeri dömas till böter.

Vid lindrigt skattebedrägeri får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om skatteförhöjning anses vara en tillräcklig påföljd.

4 §
Skatteförseelse

Den som för att skaffa sig själv eller någon annan ekonomisk vinning av någon annan orsak än betalningsoförmåga underlåter att inom utsatt tid betala

1) förskottsinnehållning eller källskatt,

2) för en kalendermånad uträknad omsättningsskatt eller motsvarande skatt på vissa försäkringspremier eller

3) arbetsgivares socialskyddsavgift

skall, om gärningen inte utgör skattebedrägeri, för skatteförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Som skatteförseelse betraktas dock inte en mindre försummelse som har rättats utan dröjsmål.

Vid skatteförseelse får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om skatteförhöjning anses vara en tillräcklig påföljd.

5 §
Subventionsbedrägeri

Om någon

1) till den som beslutar om subventioner lämnar en oriktig uppgift som är ägnad att väsentligt påverka möjligheterna att få en subvention eller dess belopp eller villkoren för den, eller

2) inte meddelar en sådan förändring i förhållandena som väsentligt påverkar möjligheterna att få subventionen eller dess belopp eller villkoren för den och som mottagaren [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: han ] i samband med subventionsbeslutet eller annars särskilt har förpliktats att anmäla,

och därigenom bereder eller försöker bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning, skall han för subventionsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §
Grovt subventionsbedrägeri

Om vid subventionsbedrägeri eftersträvas avsevärd vinning och bedrägeriet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt subventionsbedrägeri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

7 §
Subventionsmissbruk

Den som i strid med villkoren eller föreskrifterna i ett beslut om beviljande av subvention använder denna på ett sätt som väsentligt strider mot dess ändamål, skall för subventionsmissbruk dömas till böter eller fängelse i högst två år.

8 §
Subventionsförseelse

Om subventionsbedrägeriet eller subventionsmissbruket, med hänsyn till den eftersträvade vinningens storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för subventionsförseelse dömas till böter.

Vid subventionsförseelse får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om det kan anses vara nog att subventionen betalas tillbaka.

9 §
Definitioner

Med skatt avses i detta kapitel även förskott på skatt och offentlig avgift som kan jämställas med skatt.

Med subvention avses i detta kapitel ekonomiskt stöd som antingen enligt lag eller efter prövning beviljas för något annat ändamål än privat konsumtion av statens, en kommuns eller något annat offentligt samfunds medel eller, enligt vad som därom särskilt stadgas genom lag, av en sammanslutnings eller stiftelses medel. Som ekonomiskt stöd anses även lån, räntestöd och säkerhet för lån.

Med subvention avses även statsandel eller statsunderstöd till en kommun eller ett kommunalförbund. Fastställande av bärkraftsklassen för en kommun jämställs med beviljande av subvention.

30 kap.

Om näringsbrott

1 §
Marknadsföringsbrott

Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, värdepapper eller andra nyttigheter lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för marknadsföringens målgrupp, skall för marknadsföringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

2 §
Konkurrensbrott

Den som i näringsverksamhet uttrycker sig osant eller vilseledande om sin egen eller någon annans näringsverksamhet och därigenom vållar en annan näringsidkare skada, skall för konkurrensbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

3 §
Konsumentkreditbrott

Den som i näringsverksamhet av en konsument eller av någon som lever i gemensamt hushåll med honom för en fordran som grundar sig på konsumentkredit, i strid med förbudet i 7 kap. 14 § konsumentskyddslagen, tar emot en växelförbindelse eller annan förbindelse eller för indrivning av en konsumentkredit använder tratta, skall för konsumentkreditbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

4 §
Företagsspioneri

Den som obehörigen skaffar uppgifter om en annans företagshemlighet genom att

1) tränga in i ett utrymme som är stängt för utomstående eller i ett datasystem som är skyddat mot sådana,

2) i sin besittning förvärva eller kopiera en handling eller någon annan upptagning eller på något annat jämförbart sätt, eller genom att

3) använda tekniska specialanordningar

för att obehörigen röja eller utnyttja en sådan hemlighet skall, om strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för företagsspioneri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

5 §
Brott mot företagshemlighet

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning eller för att skada en annan obehörigen röjer eller utnyttjar någons företagshemlighet som han fått del av

1) på grund av ett anställningsförhållande,

2) medan han varit medlem av en sammanslutnings eller stiftelses förvaltningsråd eller styrelse eller dess verkställande direktör, revisor eller likvidator, eller medan han skött någon därmed jämförbar uppgift, eller

3) medan han fullgjort ett uppdrag för någon annan eller annars på grund av ett förtroligt affärsförhållande

skall, om strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för brott mot företagshemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Denna paragraf gäller inte en gärning som den som avses i 1 mom. 1 punkten har begått efter anställningstidens slut.

6 §
Missbruk av företagshemlighet

Den som obehörigen

1) i näringsverksamhet utnyttjar någon annans företagshemlighet som har åtkommits eller röjts genom en gärning som är straffbar enligt denna lag, eller

2) för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning röjer en sådan hemlighet,

skall för missbruk av företagshemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

7 §
Givande av muta i näringsverksamhet

Den som utlovar, erbjuder eller ger

1) någon som är anställd hos en näringsidkare,

2) en medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen i en sammanslutning eller stiftelse som idkar näring, eller en sådan sammanslutnings eller stiftelses verkställande direktör, revisor eller likvidator eller

3) någon som fullgör ett uppdrag för en näringsidkare

en orättmätig förmån (muta) som är avsedd för den mutade själv eller någon annan, för att förmå den mutade att i befattningen eller uppdraget gynna den som givit mutan eller någon annan, eller för att belöna den mutade för sådant gynnande, skall för givande av muta i näringsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

8 §
Tagande av muta i näringsverksamhet

Den som medan han

1) är anställd hos en näringsidkare,

2) är medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen i en sammanslutning eller stiftelse som idkar näring, eller en sådan sammanslutnings eller stiftelses verkställande direktör, revisor eller likvidator, eller

3) fullgör ett uppdrag för en näringsidkare,

för sig eller någon annan kräver, godtar eller tar emot muta för att i anställningen eller uppdraget gynna den som givit mutan eller någon annan, eller som belöning för sådant gynnande, skall för tagande av muta i näringsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

9 §
Bokföringsbrott

Om en bokföringsskyldig, en företrädare för honom eller den åt vilken bokföringen har uppdragits, med uppsåt

1) helt eller delvis underlåter att registrera affärshändelserna eller att uppgöra bokslut,

2) intar oriktiga eller vilseledande uppgifter i bokföringen, eller

3) förstör, döljer eller skadar bokföringsmaterial,

och på detta sätt gör det väsentligt svårare att få en riktig och tillräcklig bild av det ekonomiska resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet eller av hans ekonomiska ställning, skall han för bokföringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst tre år.

10 §
Bokföringsbrott av oaktsamhet

Om en bokföringsskyldig, en företrädare för honom eller den åt vilken bokföringen uppdragits, av grov oaktsamhet

1) helt eller delvis underlåter att registrera affärshändelserna eller att uppgöra bokslut, eller

2) förstör, förlägger eller skadar bokföringsmaterial,

och på detta sätt gör det väsentligt svårare att få en riktig och tillräcklig bild av det ekonomiska resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet eller ekonomiska ställning, skall han för bokföringsbrott av oaktsamhet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

11 §
Definition

Med företagshemlighet avses i detta kapitel en affärs- eller yrkeshemlighet eller någon motsvarande information om näringsverksamhet som en näringsidkare håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra ekonomisk skada för honom eller någon annan näringsidkare som har anförtrott honom informationen.

12 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare skall innan åtal väcks för ett marknadsföringsbrott bereda konsumentombudsmannen tillfälle att ge utlåtande i saken. När domstolen behandlar ärenden som gäller marknadsförings- eller konkurrensbrott skall den ge konsumentombudsmannen tillfälle att bli hörd.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 2 eller 4-8 §§, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller en synnerligen viktig allmän fördel kräver att åtal väcks.

31 kap.

Om rån och utpressning

1 §
Rån

Den som

1) genom våld på person eller överhängande hot om sådant våld ur en annans besittning olovligen tillägnar sig eller olovligen tar i bruk någon annans lösa egendom, eller

2) genom sådant våld eller hot tvingar en annan att avstå från en ekonomisk förmån som gärningsmannen eller den för vilken han handlar inte har laglig rätt till,

skall för rån dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.

Försök är straffbart.

För rån eller rånförsök döms också den som har anträffats på bar gärning vid ett tillgrepp eller ibruktagande som nämns i 1 mom. 1 punkten och som genom att använda sådant våld eller hot som där avses fullbordar eller försöker fullborda brottet eller behåller eller försöker behålla egendomen.

Är en gärning som avses i denna paragraf, med hänsyn till att våldet eller hotet är ringa eller till omständigheterna i övrigt, bedömd som en helhet inte allvarlig, skall gärningsmannen inte dömas för rån utan för de andra brott som gärningen innefattar.

2 §
Grovt rån

Om vid rån

1) någon uppsåtligen tillfogas svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller försätts i livshotande läge,

2) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt,

3) används skjut- eller eggvapen eller annat sådant livsfarligt hjälpmedel, eller

4) brottet riktas mot någon som på grund av det arbete eller den uppgift som hör till hans yrke eller befattning inte kan försvara sig eller sin egendom,

och rånet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt rån dömas till fängelse i minst två och högst tio år.

Försök är straffbart.

3 §
Utpressning

Den som med annat hot än som avses i 1 § tvingar någon att avstå från en ekonomisk förmån som gärningsmannen eller den för vilken han handlar inte har laglig rätt till, skall för utpressning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

4 §
Grov utpressning

Om vid utpressning

1) hotas med allvarligt brott som skulle äventyra någon annans liv eller hälsa eller medföra avsevärd skada på någon annans egendom,

2) gärningsmannen på ett hänsynslöst sätt utnyttjar någon annans särskilda svaghet eller annars skyddslösa läge,

3) den ekonomiska förmån som den andra tvingas avstå från är synnerligen värdefull eller

4) den drabbade, med beaktande av hans förhållanden, vållas synnerligen kännbar ekonomisk skada,

och utpressningen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov utpressning dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

32 kap.

Om häleribrott

1 §
Häleri

Den som döljer, anskaffar, omhändertar eller förmedlar egendom som har frånhänts någon annan genom stölds-, förskingrings-, rån-, utpressnings-, bedrägeri-, ocker- eller betalningsmedelsbedrägeribrott, eller som annars tar befattning med sådan egendom, trots att han vet att den har åtkommits på detta sätt, skall för häleri dömas till böter eller fängelse i högst ett år sex månader.

2 §
Grovt häleri

Om föremålet för häleriet är synnerligen värdefull egendom och häleriet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt häleri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

3 §
Yrkesmässigt häleri

Om ovan nämnt befattningstagande med egendom som har åtkommits genom brott är omfattande och yrkesmässigt, skall gärningsmannen för yrkesmässigt häleri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.

4 §
Häleri av oaktsamhet

Den som anskaffar, omhändertar eller förmedlar egendom som har frånhänts någon annan genom brott som avses i 1 § eller på annat sätt tar befattning med sådan egendom, trots att han har skäl att misstänka att egendomen har åtkommits på detta sätt, skall för häleri av oaktsamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 §
Häleriförseelse

Om häleri eller häleri av oaktsamhet, med hänsyn till egendomens värde eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för häleriförseelse dömas till böter.

6 §
Begränsningsstadgande

För brott som avses i 1-5 §§ döms inte den som är delaktig i det brott genom vilket egendomen har frånhänts någon.

Detta kapitel tillämpas inte på den som har gemensamt hushåll med gärningsmannen och som endast använder eller förbrukar egendom som gärningsmannen har anskaffat för det gemensamma hushållets normala behov.

7 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett häleriförseelse, [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: häleribrott, ] om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller en synnerligen viktig allmän fördel kräver att åtal väcks.

33 kap.

Om förfalskningsbrott

1 §
Förfalskning

Den som framställer en falsk handling eller annat bevismedel eller som förfalskar ett dylikt bevismedel för att användas som vilseledande bevis, eller såsom sådant bevis använder ett falskt eller förfalskat bevismedel, skall för förfalskning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

2 §
Grov förfalskning

Om vid förfalskning

1) det bevismedel som är föremål för brottet är en arkivhandling som är av vikt från allmän synpunkt och som förvaras hos en myndighet eller ett allmänt register som förs av en myndighet, eller om bevismedlet annars har ett särskilt betydande bevisvärde, eller om

2) gärningsmannen använder teknisk utrustning som har anskaffats för begående av förfalskningsbrott eller annars handlar särskilt planmässigt,

och förfalskningen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov förfalskning dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

3 §
Lindrig förfalskning

Om förfalskningen, med hänsyn till bevismedlets art eller andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrig förfalskning dömas till böter.

4 §
Innehav av förfalskningsmaterial

Den som utan godtagbart skäl innehar ett bevismedel som är falskt eller förfalskat eller ett redskap eller tillbehör som med fog kan misstänkas huvudsakligen bli använt för begående av förfalskningsbrott, skall för innehav av förfalskningsmaterial dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 §
Förfalskning av fast märke

Den som för att försvåra bevisning om rättsligt betydelsefulla terrängförhållanden oriktigt anbringar eller olovligen förstör, ändrar eller flyttar ett fast märke som anger rå, linje eller vattenstånd eller något annat därmed jämförbart fast märke, skall för förfalskning av fast märke dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §
Definitioner

Som bevismedel anses i denna lag handlingar och kopior av en handling, märken, stämplar, registerskyltar, ljud- och bildupptagningar, upptagningar som gjorts med registrerande mätinstrument, räkneapparat eller annan motsvarande teknisk anordning samt upptagningar som lämpar sig för automatisk databehandling, om de används eller kan användas såsom rättsligt betydelsefulla bevis om rättigheter, förpliktelser eller fakta.

Ett bevismedel är falskt, om det använt som bevis är ägnat att ge en vilseledande bild av sitt ursprung eller utställarens identitet. [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: identiteten hos den som har framställt det. ]

Ett bevismedel är förfalskat, om dess innehåll obehörigen har ändrats beträffande någon uppgift som är av betydelse i bevishänseende.

7 §
Förverkandepåföljd

Falska och förfalskade bevismedel, föremål som försetts med falsk stämpel eller falskt märke samt redskap eller tillbehör som nämns i 4 § skall dömas förverkade till staten.

Till förverkandepåföljd behöver dock inte dömas, om det inte är skäl att befara att bevismedlet, föremålet, redskapet eller tillbehöret kommer till brottslig användning. Domstolen kan i stället för att döma till förverkandepåföljd bestämma att bevismedlet, föremålet, redskapet eller tillbehöret skall ändras så att brottslig användning förhindras.

Eftergift av förverkandepåföljden eller sådan begränsning därav att den endast gäller en del av egendomen kan också ske, om påföljden med beaktande av omständigheterna annars vore oskälig.

35 kap.

Om skadegörelse

1 §
Skadegörelse

Den som orättmätigt förstör eller skadar någon annans egendom skall för skadegörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

För skadegörelse döms också den som för att skada någon orättmätigt förstör, skadar, döljer eller hemlighåller information som har upptagits på ett datamedium eller någon annan upptagning.

2 §
Grov skadegörelse

Vållas genom skadegörelsen

1) synnerligen stor ekonomisk skada,

2) synnerligen kännbar skada för den drabbade, med beaktande av dennes förhållanden, eller

3) avsevärd skada på egendom som är synnerligen värdefull i historiskt eller kulturellt hänseende,

och är skadegörelsen även bedömd som en helhet grov, skall gärningsmannen för grov skadegörelse dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

3 §
Lindrig skadegörelse

Om skadegörelsen, med beaktande av att skadan är liten eller andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrig skadegörelse dömas till böter.

4 §
Gemensam egendom

Detta kapitel skall tillämpas också om en gärning riktar sig mot gemensam egendom i vilken gärningsmannen har del.

5 §
Begränsningsstadgande

Detta kapitel tillämpas inte, om lika strängt eller strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

6 §
Åtalsrätt

Är enbart enskild egendom föremål för ett brott som avses i 1 eller 3 §, får allmän åklagare väcka åtal endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.

7 §
Åtgärdseftergift

Vid skadegörelse och lindrig skadegörelse får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om gärningsmannen har ersatt skadan och skadestånd prövas vara en tillräcklig påföljd.

36 kap.

Om bedrägeri och annan oredlighet

1 §
Bedrägeri

Den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning eller för att skada någon annan, genom att vilseleda eller utnyttja misstag, förmår någon att göra eller underlåta något och därigenom orsakar ekonomisk skada för den som misstagit sig eller den vars intressen han kunnat förfoga över, skall för bedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För bedrägeri döms också den som i sådant syfte som nämns i 1 mom. genom att mata in oriktiga uppgifter i en dator eller på något annat sätt ingripa i maskinell databehandling förvanskar slutresultatet av databehandlingen och därigenom orsakar ekonomisk skada för någon annan.

Försök är straffbart.

2 §
Grovt bedrägeri

Om vid bedrägeri

1) eftersträvas avsevärd vinning,

2) vållas avsevärd eller synnerligen kännbar skada,

3) brottet begås med utnyttjande av särskilt förtroende som grundar sig på en ansvarsfull ställning, eller

4) gärningen sker med utnyttjande av någon annans särskilda svaghet eller annars skyddslösa läge,

och bedrägeriet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt bedrägeri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

3 §
Lindrigt bedrägeri

Om bedrägeriet, med beaktande av den eftersträvade vinningens eller den vållade skadans storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrigt bedrägeri dömas till böter.

4 §
Försäkringsbedrägeri

Den som i avsikt att bereda sig eller någon annan orättmätig försäkringsersättning antänder brandförsäkrad egendom skall, om han inte dessutom i syfte att få försäkringsersättning gör sig skyldig till bedrägeribrott som hänför sig till samma egendom eller till försök till ett sådant brott, för försäkringsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

5 §
Missbruk av förtroendeställning

Om någon vars uppgift är att sköta en annans ekonomiska eller rättsliga angelägenheter missbrukar sin förtroendeställning genom att

1) vidta en åtgärd som han inte har rätt till eller

2) helt eller delvis underlåta att sköta sin uppgift,

och därigenom vållar huvudmannen skada, skall han för missbruk av förtroendeställning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §
Ocker

Den som, genom att utnyttja någon annans ekonomiska trångmål eller annars trängda läge, beroende ställning, oförstånd eller lättsinne, vid ett avtal eller någon annan rättshandling för sig eller en annan utverkar eller betingar en ekonomisk förmån som står i uppenbart missförhållande till vederlaget, skall för ocker dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning för sig eller någon annan tar emot eller betingar ränta eller annan ekonomisk förmån som avsevärt överstiger den sedvanliga ränta som vid motsvarande kreditgivning uppbärs av de penninginrättningar som står under offentlig tillsyn.

7 §
Grovt ocker

Om vid ocker

1) eftersträvas avsevärd vinning,

2) vållas avsevärd eller synnerligen kännbar skada,

3) gärningsmannen på ett hänsynslöst sätt utnyttjar någon annans särskilda svaghet eller annars skyddslösa läge eller

4) brottet begås särskilt planmässigt,

och ockret även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt ocker dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

8 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för lindrigt bedrägeri eller missbruk av förtroendeställning, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

Åtalsanmälan behövs dock inte vid missbruk av förtroendeställning, om en synnerligen viktig allmän fördel kräver att åtal väcks, om uppdraget grundar sig på lag eller en myndighets förordnande eller om brottet har begåtts av en advokat eller någon annan som i sitt uppdrag står under offentlig tillsyn eller har en därmed jämförbar ställning.

37 kap.

Om betalningsmedelsbrott

1 §
Penningförfalskning

Den som eftergör eller förfalskar pengar för att sätta dem i omlopp som gångbara eller i denna avsikt i landet inför, anskaffar, tar emot eller till någon annan överlåter pengar som han vet vara falska eller förfalskade, skall för penningförfalskning dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

2 §
Grov penningförfalskning

Om vid penningförfalskning

1) de falska eller förfalskade pengarnas mängd eller värde är avsevärt, eller

2) brottet begås särskilt planmässigt,

och penningförfalskningen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov penningförfalskning dömas till fängelse i minst två och högst tio år.

Försök är straffbart.

3 §
Lindrig penningförfalskning

Om penningförfalskningen, med hänsyn till de falska eller förfalskade pengarnas mängd och värde, den eftersträvade vinningens eller den vållade skadans storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrig penningförfalskning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

4 §
Förberedelse till penningförfalskning

Den som för utförande av penningförfalskningsbrott tillverkar, i landet inför, anskaffar eller tar emot redskap eller tillbehör som lämpar sig för sådant brott, skall för förberedelse till penningförfalskning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

5 §
Användning av falska pengar

Den som, sedan han mottagit falska eller förfalskade pengar såsom gångbara, överlåter dem till någon annan i avsikt att åter sätta dem i omlopp som sådana, trots att han vet att de är falska eller förfalskade, skall för användning av falska pengar dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Försök är straffbart.

6 §
Innehav av falska pengar

Den som utan godtagbart skäl innehar falska eller förfalskade pengar skall för innehav av falska pengar dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 §
Spridning av penningimitation

Den som för spridning till allmänheten tillverkar eller anskaffar eller till allmänheten sprider blanketter, märken, bilder eller andra föremål som är förvillande lika gångbara pengar, skall för spridning av penningimitation dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

8 §
Betalningsmedelsbedrägeri

Den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning

1) använder ett bank-, betal- eller kreditkort, en check eller något därmed jämförbart betalningsmedel utan tillstånd av dess lagliga innehavare, med överskridande av den rätt tillståndet ger honom eller annars utan laglig rätt, eller

2) överlåter ett sådant betalningsmedel eller en betalningsmedelsblankett till någon annan för att brukas utan laglig rätt,

skall för betalningsmedelsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För betalningsmedelsbedrägeri döms också den som genom att överskrida täckningen på ett konto eller en avtalad högsta kreditgräns missbrukar ett betalningsmedel som avses i 1 mom. och på detta sätt orsakar någon annan en ekonomisk skada, om han inte då han använde betalningsmedlet hade för avsikt att utan dröjsmål ersätta skadan.

9 §
Grovt betalningsmedelsbedrägeri

Om vid betalningsmedelsbedrägeri

1) vållas avsevärd eller synnerligen kännbar skada, eller

2) gärningsmannen för att begå brottet har gjort eller låtit göra betalningsmedelsblanketter som det använda betalningsmedlet har framställts av, eller brottet annars begås särskilt planmässigt,

och betalningsmedelsbedrägeriet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt betalningsmedelsbedrägeri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

10 §
Lindrigt betalningsmedelsbedrägeri

Om betalningsmedelsbedrägeriet, med hänsyn till den eftersträvade vinningens eller den orsakade skadans storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrigt betalningsmedelsbedrägeri dömas till böter.

11 §
Förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri

Den som för utförande av [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: begående av ] betalningsmedelsbedrägeribrott tillverkar eller i landet inför en betalningsmedelsblankett på vilken olovligen har tryckts en betalande inrättnings namn eller annat kännetecken för den, eller som i nämnda syfte tillverkar, i landet inför, anskaffar eller tar emot redskap eller tillbehör som lämpar sig för tillverkning av sådana blanketter, skall för förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

12 §
Definitioner

Med pengar avses i detta kapitel sedlar och mynt som i Finland eller i något annat land är officiellt gångbara betalningsmedel.

Vad detta kapitel stadgar om betalningsmedel tillämpar också på motbok eller annat fordringsbevis som en penninginrättning som står under offentlig tillsyn har utfärdat över en deposition.

Med betalningsmedelsblankett avses i detta kapitel tryckta blanketter eller kort av vilka den betalande penning- eller finansieringsinrättningens namn eller annat kännetecken för den framgår, som är avsedda att ifyllas så att de blir betalningsmedel och som inte hålls fritt tillgängliga för allmänheten.

13 §
Förverkandepåföljd

Falska och förfalskade pengar, i 4 och 11 §§ nämnda redskap och tillbehör, i 7 § angivna penningimitationer och i 11 § nämnda betalningsmedelsblanketter och av sådana förfärdigade betalningsmedel skall dömas förverkade till staten.

38 kap.

Om röjande av hemlighet

9 §

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som nämns ovan i detta kapitel, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

39 kap.

Om gäldenärsbrott

1 §
Oredlighet som gäldenär

Om en gäldenär, som på grund av ekonomiska svårigheter som han redan har eller kan förvänta sig vet att han [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: förvänta sig, med vetskap om att han ] genom sin gärning kan skada sina borgenärers ekonomiska intressen,

1) förstör sin egendom,

2) utan godtagbart skäl genom gåva eller annan liknande åtgärd avhänder sig egendom,

3) överför sin egendom till utlandet för att göra den oåtkomlig för sina borgenärer eller

4) utan fog ökar sina förpliktelser,

och därigenom försätter sig på obestånd eller väsentligt förvärrar sitt obestånd, skall han för oredlighet som gäldenär dömas till böter eller fängelse i högst två år.

2 §
Gäldenärsbedrägeri

Om en gäldenär, för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning, vid ett konkurs-, ackords- eller utsökningsförfarande

1) undanhåller uppgift om sin egendom, [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: döljer sin egendom, ]

2) uppger en förpliktelse som helt eller delvis saknar fog eller grundar sig på en skenrättshandling, eller

3) ger någon annan falsk eller vilseledande uppgift om en för borgenärerna betydelsefull omständighet,

skall han för gäldenärsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Rättar gäldenären den vilseledande uppgiften eller förhindrar han på något annat sätt att gärningen påverkar förfarandet innan han bekräftar boförteckningen eller innan den vilseledande uppgiften annars påverkar förfarandet, skall gärningen inte anses som gäldenärsbedrägeri.

3 §
Grovt gäldenärsbedrägeri

Om vid gäldenärsbedrägeri

1) eftersträvas avsevärd vinning eller

2) gäldenären inför domstol bekräftar en falsk eller vilseledande uppgift,

och gäldenärsbedrägeriet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt gäldenärsbedrägeri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

4 §
Gäldenärssvek

Begår en gäldenär utan vinningssyfte antingen med uppsåt eller av grov oaktsamhet en gärning som avses i 2 §, skall han för gäldenärssvek dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

5 §
Gäldenärsförseelse

Om gäldenärsbedrägeriet eller gäldenärssveket, med beaktande av att gäldenärens falska eller vilseledande uppgift har ringa betydelse för borgenärerna eller med hänsyn till andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för gäldenärsförseelse dömas till böter.

6 §
Gynnande av borgenär

Om en gäldenär, som är medveten om att han inte förmår uppfylla sina förpliktelser, för att gynna en viss borgenär på andra borgenärers bekostnad

1) i förtid betalar en skuld under förhållanden där detta inte är sedvanligt,

2) för borgenärens fordran ställer en säkerhet om vilken inte hade avtalats eller som gäldenären inte hade utlovat när skuldförhållandet uppkom,

3) använder ovanligt betalningsmedel för att uppfylla en förpliktelse då en sådan betalning med beaktande av förhållandena inte kan anses vara sedvanlig, eller

4) vidtar andra åtgärder för att förbättra en sådan borgenärs ställning,

skall han för gynnande av borgenär dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

7 §
Gärningsman vid gäldenärsbrott

Den som för en gäldenärs räkning har begått ett brott som nämns i 1-6 §§ skall dömas så som en gäldenär.

8 §
Definition

Vad detta kapitel stadgar om utsökningsförfarande gäller i tillämpliga delar även utsökningsmyndighets förfarande för tryggande av utsökningen.

9 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för oredlighet som gäldenär, för gäldenärsförseelse eller för gynnande av borgenär, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

Målsägande vid oredlighet som gäldenär eller gynnande av borgenär är gäldenärens vid gärningstiden kända borgenärer. Målsägande vid gäldenärsbedrägeri, grovt gäldenärsbedrägeri, gäldenärssvek och gäldenärsförseelse är de borgenärer som deltar i utrednings- eller verkställighetsförfarandet.

Har för gäldenärens konkursbo enligt konkursstadgan tillsatts en förvaltning, skall denna föra målsägandenas talan i mål som gäller gäldenärsbrott. En enskild borgenär har likväl rätt att självständigt föra talan för egen del.

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

1 §
Regleringsbrott

Den som bryter eller försöker bryta mot en i

1) lagen om krigstillstånd (303/30),

2) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67),

3) lagen om tryggande av befolkningens utkomst och landets näringsliv under undantagsförhållanden (407/70),

4) lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74),

5) valutalagen (954/85),

6) lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika (1104/85) eller

7) lagen om prisstopp (717/88)

stadgad eller av myndighet med stöd av någon av dessa lagar meddelad regleringsföreskrift, skall för regleringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

2 §
Grovt regleringsbrott

Om vid ett regleringsbrott

1) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,

2) gärningen är ägnad att på något område eller i hela landet medföra avsevärd fara för befolkningens utkomst, samhällsekonomin eller landets ekonomiska försvarsberedskap, eller

3) brottet begås särskilt planmässigt,

och regleringsbrottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt regleringsbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

3 §
Lindrigt regleringsbrott

Om ett regleringsbrott, med hänsyn till den eftersträvade vinningens storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrigt regleringsbrott dömas till böter.

4 §
Smuggling

Den som, utan behörigt tillstånd eller annars i strid med vad som stadgas eller bestäms om införsel eller utförsel, för eller försöker föra in i landet eller för eller försöker föra ut ur landet en vara vars införsel eller utförsel är förbjuden eller förutsätter myndighets tillstånd eller kontroll, skall för smuggling dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Som smuggling anses likväl inte överträdelse av ett stadgande eller en bestämmelse om införsel eller utförsel som avses i 1-3 §§.

5 §
Lindrig smuggling

Om smugglingen, med hänsyn till varans värde eller mängd eller andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för lindrig smuggling dömas till böter.

6 §
Olaga befattningstagande med infört gods

Den som döljer, anskaffar, omhändertar eller förmedlar egendom vilken vid införseln i landet har varit föremål för ett brott som avses i 1-5 §§ eller 29 kap. 1-3 §§, eller som annars tar befattning med sådan egendom trots att han vet att egendomen har förts in på detta sätt, skall för olaga befattningstagande med infört gods dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 §
Begränsningsstadgande

Såsom brott som avses i 1-5 §§ anses inte smärre försummelser att lämna deklaration eller uppgift, ej heller andra mindre överträdelser av procedurstadganden.

För olaga befattningstagande med infört gods döms inte den som är delaktig i ett brott som har begåtts vid införseln av godset.

Stadgandet i 6 § tillämpas inte på den som har gemensamt hushåll med gärningsmannen och som endast använder eller förbrukar egendom som gärningsmannen har anskaffat för det gemensamma hushållets normala behov.

8 §
Förverkande av egendom

Egendom som har varit föremål för brott som avses 1-5 §§ (brottsobjekt) skall dömas förverkad till staten i den mån förverkandepåföljden är nödvändig för att

1) trygga ändamålet med regleringen,

2) förebygga nya motsvarande brott som hänför sig till egendomen eller

3) egendomen har egenskaper som gör den farlig för hälsan eller miljön.

Kärl, emballage eller något annat som har använts för förvaring av ett brottsobjekt som skall dömas förverkat kan också förklaras förverkat, om det inte annars utan svårigheter är möjligt att verkställa förverkandepåföljden i fråga om brottsobjektet.

Ett transportmedel, som har använts för ett brott som avses i 1-6 §§ eller skattebedrägeri som avses i 6 § och som har byggts om för att göra det lättare att dölja brottsobjektet eller för att på något annat sätt underlätta brott, kan dömas förverkat till staten. Också andra transportmedel kan dömas förverkade, om de huvudsakligen har använts för ett sådant brott.

9 §
Inskränkningar i förverkande av egendom

Brottsobjekt, förvaringsmateriel och transportmedel som helt eller delvis tillhör någon annan än gärningsmannen, en delaktig eller den för vars räkning eller med vars samtycke brottet har begåtts, döms inte förverkade. Den till vilken egendomen har överförts efter det brottet begicks kan likväl dömas att förverka egendomen, om han kände till brottet då han tog emot egendomen.

10 §
Förverkande av värde

Kan egendom som avses i 8 § inte dömas förverkad på grund av de inskränkningar som stadgas i 9 § eller på grund av att egendomen för undvikande av förverkandepåföljd har dolts eller förstörts, kan gärningsmannen och den som är delaktig i brottet dömas att i stället för egendomen förverka dess värde, antingen helt eller delvis. Till att förverka värdet kan också dömas den för vars räkning eller med vars samtycke brottet har begåtts samt den som, efter att ha tagit emot egendomen medveten om brottet, har överlåtit den vidare eller har dolt eller förstört den för undvikande av förverkandepåföljd.

När förverkande av värde bestäms skall för varje svarandes del beaktas den skuld som framgår av brottet samt hans ekonomiska ställning och övriga omständigheter.

Om två eller flera med anledning av ett brott som avses i detta kapitel döms att förverka värdet av samma egendom, är deras ansvar solidariskt. Den som inte har dömts att förverka hela värdet svarar dock endast för det belopp som han skall förverka.

11 §
Jämkning av förverkandepåföljd

Om en förverkandepåföljd med hänsyn till brottets art och övriga omständigheter vore oskälig, skall påföljden inte dömas ut eller också skall det bestämmas att den skall gälla egendomens värde eller endast en del av egendomen eller dess värde.

12 §
Procedurstadgande

Den för vilken eller med vars samtycke ett brott som avses i 1-6 §§ har begåtts, och den som har känt till ett sådant brott och till vilken egendomen har överförts efter det brottet begicks, kan dömas till en förverkandepåföljd enligt detta kapitel trots att åtal inte har väckts mot honom eller gärningsmannen eller trots att gärningsmannen inte har ådömts straff.

13 §
Hänvisningsstadgande

Om inte något annat följer av 8-12 §§ tillämpas 2 kap. 16 §. I fråga om brottsobjekt som har dömts förverkat skall också iakttas 2 kap. 16 § 4 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.