756/1990

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1990

Handels- och industriministeriets beslut om vissa främmande ämnen i livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 4 § förordningen den 24 augusti 1990 om främmande ämnen i livsmedel (755/90) beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut gäller högsta halter och förekomst av främmande ämnen i livsmedel, dock inte i kött, organ, mjölk och grädde.

Främmande ämnes högsta halt och förekomst i livsmedel
2 §

Högsta halter av främmande ämnen i livsmedel är angivna i bilaga 1 (Förteckning över främmande ämnen) till detta beslut. Är inte högsta halten angiven i förteckningen över främmande ämnen eller annorstädes stadgat eller bestämt, kan de av Codex Alimentariuskommissionen eller dess kommitteér godkända högsta halterna iakttas.

Till de i förteckningen över främmande ämnen nämnda vegetabiliska varugrupperna hänförs, om inte annat nämns, åtminstone de produkter som närmare uppräknas i bilaga 2.

3 §

I eller på ett livsmedel får inte finnas levande insekter eller kvalster som skadar produkten och förökas i eller på den.

Vad som är sagt i 1 mom. gäller inte, om ej annorstädes är annat stadgat, kvalster som förekommer i eller på torkade frön, om deras mängd är under 50 st/kg, ej heller sådana ryggradslösa djur som i ringa mån förekommer i eller på färska vegetabiliska produkter.

Ett i 1 mom. avsett livsmedel skall dock inte anses menligt för hälsan eller odugligt eller otjänligt som människoföda, om de levande insekterna och kvalstren dödas genom temperatursänkning eller - höjning eller på något annat av tillsynsmyndigheten godkänt sätt och om den behandlade varan därefter uppfyller de krav som ställs på den i 4 §.

4 §

I eller på ett livsmedel får inte i större utsträckning än i förteckningen över främmande ämnen anges finnas hår, avföringar, avsöndringar, andra än i 3 § 1 mom. avsedda levande insekter, döda insekter eller deras utvecklingsstadier, andra ryggradslösa djur eller delar av sådana, och inte heller ingå exemplar som är skadade av djur eller annars fördärvade eller smutsiga.

För livsmedel i fråga om vilka ingen högsta halt för i 1 mom. avsett främmande ämne är angiven i förteckningen över främmande ämnen lände till efterrättelse vad som i 9 § livsmedelsförordningen (408/52) är stadgat, om inte annorstädes är annat stadgat eller bestämt.

Ämnen med lika inverkan
5 §

Finns i eller på ett livsmedel samtidigt två eller flere ämnen som ur hälsosynpunkt har lika inverkan eller som intensifierar varandras hälsomenliga inverkan, får inte summan av ämnenas halter i procent av respektive högsta halter överstiga 100.

Vad som i 1 mom. är stadgat tillämpas inte på högsta halter av de i bilaga 1 punkt 2 nämnda främmande ämnena i livsmedel som nämns i samma punkt.

6 §

Följande är ovan i 5 § 1 mom. avsedda ämnen, om de hör till samma grupp:

Grupp 1: Ferbam, maneb, mancozeb, nabam, propineb, tiram, zineb och ziram

Grupp 2: Aldrin, DDT, dieldrin, endosulfan, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, klordan, klordekon, lindan och mirex

Grupp 3: Benomyl, carbendazim, tiofanat och tiofanatmetyl

Grupp 4: Captafol, captan och folpet

Grupp 5: Klorprofam och profam

Grupp 6: Carbofenotion, coumafos, cyanofenfos, dioxation, etion, fenamifos, fenitrotion, fensulfotion, fentennföreningar, fention, fentoat, forat, fosfamidon, foxim, isofenfos, kinalfos, klortiofos, metacrifos, metamidofos, mevinfos, monocrotofos, ometoat, paration, parationmetyl, pirimifosetyl, triazofos och vamidotion

Grupp 7: Tetradifon ja tetrasul

Grupp 8: Bioalletrin, bioresmetrin, cyflutrin, cypermetrin, deltametrin, fenotrin, fenvalerat, flusytrinat och permetrin

Åtgärdsgränserna
7 §

Av analys- och provtagningstekniska orsaker kan till de i 2 § 1 mom. avsedda högsta halterna tillåtas följande överskridningar:

Högsta halt [mg/kg] Tillåten % överskridning [mg/kg]
under 0,05 100
0,05-0,1 0,05
0,1-0,5 50
0,5-1,0 0,25
1,0-20 25
20-50 5
50-150 10
150-300 15
Över 300 5

I 1 mom. avsedd överskridning tillåts dock inte i fråga om följande främmande ämnen aldrin, amitrol, captafol, DDT, dieldrin, endrin, erukasyra, etylentiourinämne, fentennföreningar, forat, fosfamidon, heptaklor, hexaklorbensen, indol, klordan, metamidofos, mirex, monocrotofos och vinylklorid.

Särskilda stadganden
8 §

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpning av detta beslut utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet.

Ikraftträdelse
9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Före beslutets ikraftträdande kan för dess verkställighet nödiga åtgärder vidtas.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Minister
Pertti Salolainen

Överinspektör
Mirja Hynönen

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER FRÄMMANDE ÄMNEN

1. Högsta halt av vissa bekämpningsmedel i vegetabiliska produkter

Bekämpningsmedel Högsta halt *
- vegetabilisk produkt° [mg/kg]
Acefat
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
- citrusfrukter 2,0
- övriga frukter 0,5
+ Aldicarb
Aldicarb, aldicarbsulfoxid och -sulfon tillsammans
- banan 0,05
- matpotatis 0,05
- citrusfrukter 0,2
Aldrin 2
Aldrin och dieldrin tillsammans
- frukter 0,05
- oberedd spannmål 0,01
- matpotatis 0,01
- övriga grönsaker 0,05
+ Alloxidimnatrium
- jordgubbar 0,5
- grönsaker 0,5
+ Atrazin
- småfrukter och bär 0,1
Azinfosetyl
- matpotatis 0,2
- övriga grönsaker 0,5
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,5
+ Azinfosmetyl
- matpotatis 0,2
- övriga grönsaker 0,5
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,5
- oberedd spannmål 0,2
+ Benomyl 3 , se. carbendazim
Bifenyl (Difenyl)
- citrusfrukter 70
+ Bitertanol
- äpple 1,0
Bromider, oorganiska
- frukter, torkade 50
- citrusfrukter 30
- övriga frukter, färska 20
- mandel 50
- kryddor 200
- nötter 50
- oberedd spannmål 50
- sallater 50
- övriga grönsaker, färska 30
- grönsaker, torkade 50
- örter 50
+ Bromofos
- frukter 1,0
- grönsaksrötter och -knölar 2,0
- övriga grönsaker 1,0
- oberedd spannmål 2,0
Bromofosetyl 0,5
+ Bromoxinil 0,1
+ Bromopropylat
- banan 0,2
- citrusfrukter 2,0
- övriga frukter 1,0
- grönsaker 1,0
Cyanväte (HCN)
Cyanider beräknade som cyanväte
- fruktfrön och beredningar därav 20
- oberedd spannmål 15
+ Cypermetrin 8
- grönsakskål 1,0
- gurkor 0,2
- småfrukter och bär 0,5
- sallater 2,0
- lök 0,1
- tomat 0,5
- matsvampar 0,05
- matpotatis 0,05
+ 2,4-D
- oberedd spannmål 0,1
+ Daminozid
Daminozid och 1,1-dimetylhydrazin tillsammans beräknade som daminozid
- äpple 5,0
- päron 5,0
DDT 2
p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDD och p.p'-DDE tillsammans
- frukter 0,5
- kryddor 0,5
- råkaffe 0,5
- te 0,5
- oberedd spannmål 0,05
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
- örter 0,5
+ Deltametrin 8
- frukter 0,1
- matsvampar 0,01
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
Demeton-S-metyl
Demeton-S-metyl, dess sulfoxid och sulfon tillsammans beräknade som demeton-S-metyl
- matpotatis 0,05
Dialifos
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,5
+ Diazinon
- frukter 0,5
- oberedd spannmål 0,05
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
Dieldrin 2 , se aldrin Difenyl , se. bifenyl
Difenylamin
- äpple 3,0
- päron 3,0
+ Difenzoquat 0,2
Difiubensuron
- matsvampar 0,1
+ Dikamba 0,05
+ Diklobenil 0,2
Diklofention 0,5
+ Diklofluanid
Diklofluanid och tolylfluanid tillsammans
- boysenbär 5.0
- vinbär 2,0
- jordgubbar 3,0
- hallon 3,0
- vindruvor 2,0
- äpple 5,0
- sallater 2,0
Dikloran
- frukter 5,0
- tomat 0,5
- övriga grönsaker 5,0
+ Diklorprop 0,1
+ Diklorvos
- frukter 0,1
- grönsaker 0,1
- matsvampar 0,5
- oberedd spannmål 2,0
+ Dikofol
p,p'-Dikofol, o.p'-dikofol och 1,1-bis-(4-klorfenyl)-1,2,2,2-tetrakloretan (p,p'-ER8) tillsamnmans
- citrusfrukter 2,0
- övriga frukter 0,5
- grönsaker 0,5
Dikrotofos 0,1
+ Dikvat
Dikvatkation
- frukter 0,1
- mjöl 0,2
- oberedd spannmål 0,5
- matpotatis 0,1
- övriga grönsaker 0,1
+ Dimetoat
- citrusfrukter. 1,0
- övriga frukter 0,5
- oberedd spannmål 0,2
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
Dinokap
Dinokap och motsvarande nitrooktylfenoler tillsammans
- frukter 0,1
- grönsaker 0,1
Dinoseb 0,05
Dioxation 6
- citrusfrukter. 3,0
- övriga frukter 0,2
- grönsaker 0,2
+ Ditianon 0,5
+ Ditiokarbamater 1
Ferbam, +maneb, + mankozeb, nabam, propineb, + tiram, + zineb och ziram, bestäms och beräknas som svavelkol (CS2 ), se. även etylentiourinämne
- banan 0,1
- övriga frukter 1,0
- gurkor 0,5
- morot 0,5
- matpotatis 0,1
- övriga grönsaker 1,0
- oberedd spannmål 0,1
Diuron , se. linuron
+ Endosulfan 2
α- och β-Endosulfan och endosulfansulfat tillsammans
- citrusfrukter. 1,0
- övriga frukter 0,5
- morot 0,2
- matpotatis 0,2
- lök 0,2
- övriga grönsaker 0,5
- majs 0,2
- övrig oberedd spannmål 0,1
Endrin 2
Endrin och delta-keto-endrin tillsammans
- frukter 0,01
- kryddor 0,1
-te 0,1
- örter 0,01
- matpotatis 0,01
- övriga grönsaker 0,01
- oberedd spannmål 0,01
+ Etefon
- vinbär 5,0
- körsbär 5,0
- äpple 2,0
- paprika 3,0
- tomat 3,0
- lök 0,5
- oberedd spannmål 1,0
Etiofenkarb
Etiofenkarb, dess sulfoxid och sulfon tillsammans beräknade som etiofenkarb
- matpotatis 0,5
Etion 6
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,2
- grönsaker 0,2
+ Etrimfos
- citrusfrukter 0,5
- paprika 0,2
Etylendibromid (EDB)
- frukter 0,05
- oberedd spannmål 0,01
Etylenklorhydrin (ECH)
Etylenklorhydrin (ECH) och etylenbromhydrin (EBH) tillsammans
- frukter 30
- kryddor 300
- örter 50
- grönsaker, torkade 30
Etylenoxid, se. även etylenklorhydrin 1,0
Etylentiourinämne (ETU) 0,02
+ Fenitrotion 6
- citrusfrukter. 1,0
- övriga frukter 0,5
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
- oberett ris 2,0
- övrig oberedd spannmål 1,0
Fenklorfos
- frukter 0,1
- grönsaker 0,1
+ Fenmedifam 0,2
Fenson
- frukter 0,5
- grönsaker 0,5
+ Fentennföreningar
Andra än di- och monofenyltenn och oorganiskt tenn beräknade som fentenn-hydroxid
- matpotatis 0,1
Fention 6
Fention, dess syreanalog och deras sulfoxider och sulfoner tillsammans beräknade som fention
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,5
- lök 0,1
- övriga grönsaker 0,5
- oberedd spannmål 0,1
Fenvalerat 8
- plommon 0,5
- vindruvor 1,0
- övriga frukter 2,0
- matpotatis 0,05
Ferbam 1 , se. ditiokarbamater
+- Fluazifopbutyl
Fluazifopbutyl, fluazifop och dess konjugater beräknade som fluazifop
- matpotatis 0,05
Folpet 4
- matpotatis 0,1
- övriga frukter och grönsaker 2,0
Forat 6
Forat, dess syreanalog och deras sulfoxider och sulfoner tillsammans beräknade som forat
- morot 0,1
- matpotatis 0,05
Formotion
- citrusfrukter 0,2
- övriga frukter 0,1
- grönsaker 0,1
Fosalon
- plommon 1,0
- äpple 2,0
- persika 1,0
- vindruvor 1,0
- paprika 1,0
Fosfamidon 6
Fosfamidon (E- och Z-isomer) och N-desetylfosfamidon (E- och Z isomer) tillsammans
- oberedd spannmål 0,05
- matpotatis 0,05
Fosforväte
Fosfider beräknade som PH3
- mandel 0,01
- oberedd spannmål 0,1
Fosmet
Fosmet och dess syreanalog tillsammans
- kiwifrukt 10
- citrusfrukter 5,0
- övriga frukter 2,0
- matpotatis 0,05
+ Foxim6
- sallater 0,1
- tomat 0,2
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,05
+ Glyfosat
- småfrukter och bär 2,0
- oberedd spannmål 2,0
Heptaklor 2
Heptaklor och heptaklorepoxid tillsammans
- frukter 0,01
- kryddor 0,1
- te 0,1
- örter 0,01
- matpotatis 0,01
- övriga grönsaker 0,02
- oberedd spannmål 0,01
Heptenofos
- frukter 0,5
- grönsaker 0,1
Hexaklorbensen 2
Hexaklorbensen och pentaklorbensen tillsammans
- frukter 0,01
- kryddor 0,1
- te 0,1
- örter 0,01
- matpotatis 0,02
- övriga grönsaker 0,05
- oberedd spannmål 0,01
+ Imazalil
- banan 0,2
- äpple 2,0
- päron 2,0
- citrusfrukter 5,0
- övriga frukter 0,5
- matpotatis, råvara för industri 5,0
- övrig matpotatis 0,5
- övriga grönsaker 0,5
+ Ioxynil 0,1
+ Iprodion
- boysenbär 10
- övriga småfrukter och bär 5,0
- kiwifrukt 10
- grönsaker 5,0
+ Isofenfos 6
- päron 0,2
- citrusfrukter 0,5
- grönsaker 0,1
- vindruvor 0,2
Kaptafol 4
- frukter 0,05
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,05
- oberedd spannmål 0,05
Kaptan 4
- frukter 2,0
- matpotatis 0,1
- övriga grönsaker 2,0
Karbaryl
- boysenbär 5,0
- kiwifrukt 10
- citrusfrukter 7,0
- övriga frukter 2,0
- matpotatis 0,1
- övriga grönsaker 2,0
- ris 1,0
- övrig oberedd spanmål 0,5
Karbendazim 3
+ Benomyl, tiofanat, + tiofanatmetyl och karbendazim tillsammans beräknade som karbendazim
- banan 0,2
- citrusfrukter 2,0
- övriga frukter 1,0
- matsvampar 1,0
- matpotatis 0,1
- övriga grönsaker 0,5
- oberedd spannmål 0,1
Karbofenotion 6
Karbofenotion och dess sulfoxid samt sulfon tillsammans
- matpotatis 0,02
- övriga grönsaker 0,1
- citrusfrukter 0,5
- övriga frukter 0,1
Karbofuran
Karbofuran och 3-hydroxikarbofuran tillsammans beräknade som karbofuran
- matpotatis 0,5
Kinalfos 6
- frukter 0,5
- grönsaker 0,5
+ Kinometionat
- citrusfrukter 0,5
- övriga frukter 0,2
- grönsaker 0,2
+ Klordan 2
Cis- och trans-klordan tillsammans
- oberedd spannmål 0,02
- matpotatis 0,01
Klorfenson
- frukter 1,0
- grönsaker 1,0
Klorfenvinfos
E- och Z-klorfenvinfos tillsammans
- morot 0,4
- seller 0,4
- citrusfrukter 1,0
- matsvampar 0,05
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,1
+ Klormekvat
Klormekvatkatjon
- havre 5,0
- övrig oberedd spannmål 1,0
Klorbensilat
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,5
+ Kloroxuron
- frukter 0,2
- grönsaker 0,2
+ Klorprofam 5
- matpotatis 2,0
- lök 1,0
Klorpropylat
- frukter 1,0
- grönsaker 0,2
+ Klorpyrifos
- frukter 0,5
- huvudkål 0,5
- kinakål 0,5
- gurkor 0,5
- matsvampar 0,05
- matpotatis 0,05
Klorpyrifosmetyl
- päron 0,5
- citrusfrukter 0,5
- vindruvor 0,1
- oberedd spannmål 0,1
- persilja 0,5
Klortalonil
- banan 0,05
- övriga frukter 0,5
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
- oberedd spannmål 0,2
Klortiofos 6
Klortiofos och dess sulfoxid och sulfon tillsammans
- frukter 0,5
- matpotatis 0,05
Koltetraklorid (CCl4 )
- oberedd spannmål 0,1
Kolsvavla (CS2 )
- oberedd spannmål 0,1
+ Kopparoxiklorid , se. koppar
+ Kvintozen
Kvintozen, pentakloranilin och metylpentaklorfenylsulfid tillsammans
- meloner 0,2
- sallater 0,3
- matpotatis 0,2
Lindan
α- och β-hexaklorsyklohexan som förorening tillsammans 0,005
- frukter 0,5
- morot 0,1
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
- oberedd spannmål 0,1
+ Linuron
Linuron, diuron och neburon och dess derivat som innehåller 3,4-dikloranilin struktur beräknade som 3,4-dikloranilin
- matpotatis 0,05
- övriga vegetabiliska livsmedel 0,2
+ Malation
Malation och malaoxon tillsammans
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,5
- grönsaker 0,5
- vete, råvara för kexindustri 8,0
- övrig oberedd spannmål 2,0
Maleinhydrazid
- matpotatis 10
- lök 10
+Maneb1 , se. ditiokarbamater
+Mankozeb1 , se. ditiokarbamater
+ MCPA 0,1
Mekarbam
- citrusfrukter 1,0
- övriga frukter 0,1
+ Mekoprop 0,1
+ Mepikvat
Mepikvatkatjon
- oberedd spannmål 2,0
Metakrifos 6
- oberedd spannmål 5,0
+ Metalaxyl
- citrusfrukter 5,0
- vindruvor 1,0
- matpotatis 0,1
- lök 0,1
+ Metaldehyd
- grönsaker 0,2
Metamidofos 6
- frukter 0,2
- grönsaker 0,2
Metidation
- citrusfrukter 2,0
Metiokarb
- plommon 0,5
+ Metoxiklor 2,0
+ Metribuzin
- matpotatis 0,1
Metylbromid , se. även bromider, oorganiska
- oberedd spannmål 0,1
+ Mevinfos 6
Cis- och trans-mevinfos tillsammans
- frukter 0,2
- matpotatis 0,1
- övriga grönsaker 0,2
Monokrotofos 6
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,1
- citrusfrukter 0,2
- övriga frukter 0,1
Nabam 1 , se. ditiokaroamater
Naled 0,2
+ Nikotin 0,5
Ometoat 6
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,2
- citrusfrukter 0,5
- övriga frukter 0,2
Ortofenylfenol
- citrusfrukter 5,0
- övriga frukter 1,0
- grönsaker 1,0
Oxcamyl
Oxamyl och oxamyloxid tillsammans beräknade som oxamyl
- matpotatis 0,1
Parakvat
- frukter 0,05
- matpotatis 0,1
- övriga grönsaker 0,05
+ Paration 6
Paration och paraoxon tillsammans
- frukter 0,5
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 0,5
Parationmetyl 6
Parationmetyl och paraoxonmetyl tillsammans
- frukter 0,2
- grönsaker 0,1
+ Permetrin 8
Cis- och trans-permetrin tillsammans
- matsvampar 0,1
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 2,0
+ Piperonylbutoxid
- frukter 8,0
- grönsaker 8,0
Pirimifosetyl 6
- banan 0,2
- grönsaker 0,1
+ Pirimifosmetyl
- kiwifrukt 2,0
- citrusfrukter 2,0
- övriga frukter 1,0
- matpotatis 0,05
- övriga grönsaker 1,0
- matsvampar 5,0
- oberedd spannmål 1,0
Profam 5
- matpotatis 0,5
Profenofos
- frukter 0,5
- grönsaker 0,5
+ Prokloraz
Prokloraz och dess derivat som innehåller 2,4,6-triklorfenolstruktur tillsammans beräknade som prokloraz
- citrusfrukter 5,0
- övriga frukter 1,0
- grönsaker 1,0
- oberedd spannmål 0,1
+ Prometryn
- frukter 0,5
- grönsaker 0,5
+ Propikonazol
- banan 0,1
- oberedd spannmål 0,05
- matpotatis 0,05
Propineb1 , se. ditiokarbamater
Prosymidon
- kiwifrukt 3,0
- övriga frukter 2,0
- grönsaker2,0
Protiofos
- frukter, 0,5
- grönsaker 0,5
Pyrazofos
- paprika 0,2
+ Pyretriner
Pyretrin I och II, sinerin I och II samt jasmolin I och II tillsammans
- frukter 1,0
- matpotatis 1,0
- övriga grönsaker 1,0
- oberedd spannmål 3,0
+ Setoxidim
Setoxidim och dess derivat tillsammans, bestämda som 3-(2-etylsulfonylpropyl)-glutarsyrans dimetylester och beräknade som setoxidim
- småfrukter och bär 0,5
- matpotatis 0,5
- övriga grönsaker 1,0
+ Sulfotep 0,1
Sulfiter
Sulfiter beräknade som svaveldioxid
- vindruvor 10
Sulprofos
- paprika 0,5
2,4,5-T 0,05
TCA
- oberedd spannmål 1,0
Teknazen
Teknazen och tetrakloranilin tillsammans
- matpotatis 0,5
- övriga grönsaker 0,5
+ Terbutylazin
- matpotatis 0,05
Tetradifon 7
- frukter 2,0
- grönsaker 2,0
Tetraklorvinfos
- frukter 2,0
- grönsaker 2,0
Tetrasul 7
- frukter 2,0
- grönsaker 2,0
+ Tiabendazol
- äpple 5,0
- päron 5,0
- citrusfrukter 10
- papaija 10
- plommon 3,0
- bladselleri 3,0
- matpotatis, för industriella pommes frites och chips 10
- övrig matpotatis 0,5
- oberedd spannmål 0,2
Tiofanat 3 , se. carbendazim
+ Tiofanatmetyl 3 , se. carbendazim
+ Tiram1 , se. ditiokarbamater
Tolklofosmetyl
- grönsaker 0,5
Tolylfluanid , se. diklofluanid
+ Triadimefon
Triadimefon och triadimenol tillsammans
- vinbär 1,0
- jordgubbar 0,2
- äpple 0,5
- vindruvor 1,0
- oberedd spannmål 0,5
Triazofos 6
- citrusfrukter 0,2
- övriga frukter 0,1
- grönsaker 0,1
+ Triforin
- frukter 0,5
+ Triklorfon
- oberedd spannmål 0,1
- paprika 0,2
Trikloronat
- grönsaker 0,2
+ Vinklozolin
- kiwifrukt 10
- övriga frukter 2,0
- sallater 5,0
- övriga grönsaker 2,0
+ Zineb 1 , se. ditiokarbamater
Ziram 1 , se. ditiokarbamater

° färsk, om inte annat sagt

* är inte högsta halten angiven i denna förteckning, kan de av Codex Alimentarius kommissionen eller dess kommitteér godkända högsta halterna iakttas

+ godkänt som effektämne för bekämpningsmedel i Finland (1990). I denna förteckning anges inte de ändamål till vilka ämnet är godkänt att användas

1 grupp 1,se 5 och 6 §§

2 grupp 2, se 5 och 6 §§

3 grupp 3, se 5 och 6 §§

4 grupp 4, se 5 och 6 §§

5 grupp 5, se 5 och 6 §§

6 grupp 6, se 5 och 6 §§

7 grupp 7, se 5 och 6 §§

8 grupp 8, se 5 och 6 §§

2. Högsta halter av de vanligaste tungmetallerna och vissa andra främmande ämnen i livsmedel

Ämne Högsta halt **
- livsmedel [mg/kg]
Acefat
- ägg 0,1
Aflatoxiner 0,005
B1 , 82 , G1 ja G2 tillsammans
Aldrin
Aldrin och dieldrin tillsammans
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav 0,1
- ägg 0,1
Bly
- frukter, färska och djupfrysta 0,3
- drycker 0,3
- konserver, förpackade i bleckhölje, utom drycker 1,0
- grönsaker, färska och djupfrysta 0,3
Cypermetrin
- ägg 0,05
2,4-D
- ägg 0,05
DDT
p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDD och p.p'-DDE tillsammans
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav med undantag av fiskleverolja 0,5
- ägg 0,5
Demeton-S-metyl
- ägg 0,05
Dieldrin , se. aldrin
Diflubensuron
- ägg 0,05
Dikorvas
- ägg 0,05
Dikvat
- ägg 0,05
Endrin
Endrin och delta-keto-endrin tillsammans
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav 0,05
- ägg 0,2
Erukasyra a
- i hem- och storhushåll brukliga oljor, fetter och blandningar därav 50 000
Etiofenkarb
- ägg 0,02
Etion
- ägg 0,2
Etrimfos
- ägg 0,01
Forat
- ägg 0,05
Heptaklor
Heptaklor och heptaklorepoxid tillsammans
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav 0,1
- ägg 0,05
Hexcaklorbensen
Hexaklorbensen och pentaklorbensen tillsammans
- fisk, kräftdjur och musslort samt beredningar därav 0,2
Histamin ***
- fisk och beredningar därav 200
Indol
- kräftdjur och beredningar därav 0,25
Kadmium
- fisk och beredningar därav 0,1
- musslor och beredningar därav 0,5
- grönsaker 0,1
- kräftdjur och beredningar därav 0,3
- spannmålsberedningar 0,1
Karbaryl
- ägg 0,5
Karbendazim
- ägg 0,1
Klordan
Cis- och trans-klordan samt oxiklordan tillsammans
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav 0,1
- ägg 0,02
Klordekon (Kepon)
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav 0,3
Klorpyrifos
- ägg 0,05
Koppar
- frukter 10
- matoljor 0,4
- grönsaker 10
Kvicksilver
- fisk, kräftdjur och musslor 1,0
- beredningar av fisk, kräftdjur och musslor 0,5
Lindan
α-, β- och gammahexaklorsyklohexan tillsammans
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav 0,1
- ägg 0,1
Metakrifos
- ägg 0,01
Metidation
- ägg 0,02
Metiokarb
- ägg 0,05
Mirex
- fisk, kräftdjur och musslor samt beredningar därav 0,1
Monokrotofos
- ägg 0,02
Parakvat
- ägg 0,01
Patulin 0,05
Pentakloranisol 0,05
Permetrin
- ägg 0,1
Pirimifosmetyl
- ägg 0,05
Polyklorerade bifenyler (PCB)°°
- fisk och beredningar därav, med undantag av fisklever 2,0
Propikonazol
- ägg 0,05
Tenn b
- beredningar förpackade i bleckhölje 150
Triadimefon
- ägg 0,1
Vinylklorid 0,01

** i ätbara delen

a av totalhalten av fettsyror i fetten

b vid import och vid överlåtelse till saluföring eller försäljning får tennhalten vara högst 100 mg/kg när varan överlåts

*** halten av histamin i fisk, fiskkonserver och fiskprodukter, med undantag av sill på tunna, får inte i ett enda delprov överskrida den högsta halt som nämns i förteckningen över främmande ämnen. Vid övervakningen av halten av histamin i sill på tunna används den attributkontroll som beskrivs på sid. 24 i näringsstyrelsens provtagningsrekommendation (1975)

°° 2,4,4'-triklorbifenyl (28) högst 0,6 mg/kg; 2,2',5,5'-tetraklorbifenyl (52) högst 0,1 mg/kg; 2,2',4,5,5'-pentaklorbifenyl (101) och 2,3',4,4',5'-pentaklorbifenyl (118) högst 0,2 mg/kg vardera; 2,2',3,4,4',5'-hexaklorbifenyl (138), 2,2',4,4',5,5'-heksaklorbifenyl (153) och 2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorbifenyl (180) högst 0,2 mg/kg var och en; övrig PCB-isomer högst 0,6 mg/kg

3. Högsta halter av vissa främmande ämnen av biologiskt ursprung i livsmedel

Ämne Högsta halt
- livsmedel st/kgc
Andra än i 3 § 1 mom. avsedda levande insekter, döda insekter, andra ryggradslösa djur och/eller deras larver, puppor och/eller hud
- frukter, torkade
- aprikos 10
- dadel 10
- fikon 10
- övriga 5
- jordnötter, utan skal 3
- mandel, utan skal 3
- övriga nötter, utan skal 3
- bönor 3
- ris, färdigt för konsumtion 3
- gryn, kli, mjöl och flingor 3
Ämne Högsta halt
- livsmedel
Skadade, fördärvade eller smutsiga exemplar
- frukter, torkade vikt-%
- aprikos 5
- russin, med kärnor 5
- blandad frukt 5
- dadel 5
- fikon 8
- övriga 3
% (st/st)
- jordnötter, med skal 10
- jordnötter, utan skal 5
- mandel, med skal 10
- mandel, utan skal 5
- övriga nötter, med skal 10
- övriga nötter, utan skal 5
- bönorg 5

c levande och/eller döda dammlöss (Psocoptera) 4- och döda kvalster (Acari) 20-faldigt det angivna antalet

g skadade av fröbaggar (Bruchidae)

Bilaga 2

VEGETABILISKA PRODUKTGRUPPER

GRÖNSAKER

Grönsaksrötter och -knölar
cikoria (Cichorium intybus)
jordärtskocka (Helianthus tuberosus)
kålrot (Brassica napus var. napobrassica)
morötter (Daucus carola subsp. sativus)
palsternacka (Pastinaca saliva)
pepparrot (Armoracia rusticana)
potatis (Solanum tuberosum)
rotpersilja (Pelroselinum crisum var. tuberosum)
rotselleri (Apium graveolens var. rapaceum)
rova (Brassica rapa subsp. rapa)
rädisa-rättika (Raphanus sativus)
rödbetor (Beta vulgaris var. conditiva)
svartrot (Scorzonera hispanica)
Grönsakslökar
lök (Allium cepa, A. fistulosum)
purjolök (Allium porrum)
schalottenlök (Allium ascalonicum)
vitlök (Allium sativum)
Grönsaksblad
brännässla (Urtica dioica)
fänkol (Foeniculum vulgäre var. azoricum)
endiv (Cichorium endivia)
klynne (Valerianella olitoria)
mangold (Beta vulgaris var. vulgaris)
maskros (Taraxacum officinale)
nyzeeländsk spenat (Tetragonia tetragonioides)
persilja (Petroselinum crispum)
rädisa-rättika (Raphanus sativus) , blad
sallater (Lactuca sativa)
spenat (Spinacia oleracea)
trädgårdskrasse (Lepidium sativum)
trädgårdsmålla (Atriplex hortensis)
Grönsakskål
bladkål (Brassica oleracea var. sabellica)
blomkål (Brassica oleracea var. botrytis)
brysselkål (Brassica oleracea var. gemmifera)
huvudkål (Brassica oleracea var. capilata) , röd-kål, sockertoppskål och vitkål
kinakål (Brassica chinensis, B. pekinensis)
kruskål (Brassica oleracea var. sabauda)
kålrabbi (Brassica oleracea var. gongylodes)
sparriskål (Brassica oleracea var. italica)
Grönsaksstjälkar, -skott och -skaft
blekselleri (Apium graveolens var. dulce)
kronärtskocka (Cynara scolymus)
rabarber (Rheum rhabarbarum)
salladcikoria (Cichorium intybus var. foliosum)
sparris (Asparagus officinalis)
Grönsaksbaljor
bondböna (Vida faba)
brytärt (Pisum sativum var. maccoracarpum)
rosenböna (Phaseolus coccineus)
sockerärt (Pisum sativum var. saccharatum)
spritmärgärt (Pisum sativum var. medullare)
spritärt (Pisum sativum var. vulgare)
trädgärdsböna (Phaseolus vulgaris) buskböna och störböna
åkerärt (Pisum sativum subsp. arvense)
Grönsaksfrukter med ätligt skal
gurkor (Cucumis sativus)
paprikor (Capsicum annuum)
pumpa (Cucurbita pepo)
tomat (Lycopersicon esculentum)
äggplanta (Solanum melongena)
Grönsaksfrukter med oätligt skal
kurbitsar (Cucurbita spp.)
meloner (Cucumis melo)
vattenmelon (Citrullus vulgaris)

FRUKTER

Citrusfrukter
Äpplen och päron
Stenfrukter
aprikos (Prunus armeniaca)
körsbär (Prunus spp.)
persika (Prunus persica)
plommon (Prunus domestica)
Småfrukter och bär
blåbär (Vaccinium corymbosum, V. myrtillus)
hallon (Rubus idaeus, Rubus spp.)
jordgubbar (Fragaria spp.)
krusbär (Ribes uva-crispa)
lingon (Vaccinium vitisidaea)
tranbär (Vaccinium marcocarpum, V. oxycoccus)
vinbär (Ribes spp.)
vindruvor (Vitis spp.)
Diverse frukter med ätligt skal
dadel (Phoenix dactylifera)
fikon (Ficus carica)
oliv Olea europea)
Diverse frukter med oätligt skal
ananas (Ananas comosus)
avokado (Persea americana)
banan (Musa x paradisiaca)
kiwifrukt (Actinidia chinensis)

GRÄSVÄXTER

Spannmål

BALJVÄXTER

Frön av oljehaltiga baljväxter
jordnöt (Arachis hyprogaea)

NÖTTER OCH FRÖN

Nötter av trä
Frön för oljetillverkning
Tropiska frön
kaffe (Coffea spp.)
kakao (Theobroma cacao)

MEDICINALVÄXTER, KRYDDVÄXTER OCH TEBLAD

Medicinal- och kryddväxter
dill (Abnethum graveolens)
gräslök (Allium schoenoprasum)
grönlök (Allium cepa)
mejram (Origanum majorana)
Kryddväxter (Kryddor)
koriander (Coriandrum sativum)
kummin (Carum carvi)
kvanne (Angelica archangelica)
senap (Brassica juncea, B. nigra, Sinapis alba)
Teblad
te (Camellia sinensis)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.