649/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om samförvaltning i hyreshus

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Syftet med samförvaltningen

Syftet med den samförvaltning som de boende och ägarna i hyreshus utövar enligt denna lag är att ge de boende beslutanderätt och inflytande i ärenden som gäller deras boende samt att öka boendetrivseln och främja underhållet och skötseln av hyreshusen.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på hyreshus som omfattas av de begränsningar i fråga om användning och överlåtelse som avses i 15 f § lagen om bostadsproduktion eller 22 § lagen om grundförbättring av bostäder.

Lagen iakttas dessutom i tillämpliga delar i fråga om det övriga bostadsbeståndet, om ägaren beslutar det.

3 §
Boendestämma

De boende och övriga lägenhetsinnehavare i det eller de hus som hör till en hyresbestämningsenhet som har bildats för aravahyresbestämning utövar sin beslutanderätt enligt denna lag vid boendestämmor.

4 §
Sammankallande av boendestämma

Boendestämman skall sammankallas minst en gång per kalenderår för behandling av de ärenden som avses i denna lag.

Boendestämman sammankallas av boendekommittén eller, om en sådan inte finns, av ägaren. Boendestämman skall också utan dröjsmål sammankallas för behandling av ett ärende som avses i denna lag, om minst en tiondedel av de röstberättigade kräver det för behandling av ett angivet ärende.

Kallelsen till boendestämman skall delas ut till alla lägenheter och sättas upp på husets anslagstavlor minst en vecka före stämman. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman samt när och var den hålls.

5 §
Rösträtt och valbarhet vid boendestämma

Röstberättigade och valbara är alla som stadigvarande bor i huset och har fyllt 18 år. Också de direkta innehavarna av affärs- eller kontorslokaler är röstberättigade med en röst per lägenhet. Husets ägare är dock inte röstberättigad eller valbar, även om han direkt innehar en lägenhet i huset.

Till ett och samma organ får inte väljas fler än en person från samma lägenhet.

6 §
Besluten vid boendestämman

Som boendestämmans beslut gäller den mening som vid stämman har fått över hälften av rösterna, om inte stämman i fråga om något visst ärende har beslutat att beslutet skall fattas enhälligt, med kvalificerad majoritet eller med understöd av samtliga röstberättigade eller att ett val skall förrättas på ett bestämt sätt. Beslut kan också fattas om att val skall förrättas vid ett separat röstningstillfälle eller per post. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och andra frågor enligt den mening som ordföranden meddelar att han omfattar.

7 §
Boendekommitté

Boendestämman har rätt att tillsätta en eller flera boendekommittéer. Om stämman tillsätter flera kommittéer, skall den fastställa deras verksamhetsområden.

Om samarbete mellan boendekommittéer inom ett och samma hyresbestämningsenhet beslutar boendekommittéerna sinsemellan.

8 §
Boendekommitténs mandatperiod och sammansättning

Boendekommittén tillsätts för högst två år i sänder enligt vad boendestämman beslutar om mandatperiodens längd. Boendestämman beslutar också om antalet medlemmar i kommittén och hur de skall väljas.

Boendekommittén eller en medlem i den kan avsättas under mandatperioden genom ett beslut av boendestämman som understöds av minst hälften av de röstberättigade.

9 §
Besluten i boendekommittén

Som boendekommitténs beslut gäller den mening som vid mötet har fått över hälften av rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och andra frågor enligt den mening som ordföranden meddelar att han omfattar.

10 §
Boendekommitténs uppgifter

Boendekommittén skall

1) delta i beredningen av budget- och hyresbestämningsförslagen för de hus som hör till hyresbestämningsenheten samt förhandla och ge utlåtanden om förslagen,

2) ta initiativ till och årligen förhandla om de reparationer som skall tas in i budgetförslaget,

3) delta i beredningen av reparationsplanerna på lång sikt samt förhandla och ge utlåtanden om dem,

4) delta i beredningen av finansieringsplanerna på lång sikt samt förhandla och ge utlåtanden om dem,

5) göra framställningar, förhandla och ge utlåtanden om underhållsavtalets innehåll, de arrangemang som gäller skötseln samt anordnandet av disponentskapet och underhållsuppgifterna,

6) för de boende och de övriga lägenhetsinnehavarnas räkning övervaka skötseln, underhållet och reparationerna,

7) besluta om innehållet i ordningsstadgarna,

8) främja lösningen av tvister som gäller boendet och vid behov medla vid störningar,

9) besluta om de principer för uthyrning och fördelning som gäller gemensamma bilplatser, bastur, tvättstugor och motsvarande lokaliteter samt övervaka att de följs,

10) besluta om användningen av gemensamma hobby- och klubbrum och motsvarande lokaliteter samt om anordnande av s.k. talkoarbete och andra motsvarande gemensamma tillställningar,

11) besluta om ärenden som har underställts kommittén eller utföra uppdrag som har anförtrotts den under förutsättning att kommittén är beredd att åta sig uppdraget, samt

12) göra framställningar, förhandla och ge utlåtanden om andra ärenden som gäller husen inom hyresbestämningsenheten.

11 §
Rätt till information och informationsskyldighet

Boendestämman eller boendekommittén har rätt att av ägaren eller hans representant få de uppgifter om hyresbestämningsenheten som behövs för att rättigheterna enligt denna lag skall kunna utövas. Uppgifterna skall vara styrkta av en revisor, om boendestämman eller boendekommittén kräver det. Om uppgifterna inte kan styrkas, skall revisorn konstatera detta.

Ägaren skall också informera de boende som hör till hyresbestämningsenheten och övriga lägenhetsinnehavare om sådana ärenden som gäller enheten och som med avseende på rättigheterna enligt denna lag kan vara av betydelse för dem eller för de organ som anges i den.

12 §
De boendes representation i styrelsen eller motsvarande organ

Boendestämman eller, om flera hyresbestämningsenheter tillhör samma ägare, boendestämmorna har rätt att utse kandidater

1) till styrelsen för ett bostadsaktiebolag eller ett sådant fastighetsaktiebolag vars syfte är att äga och förvalta ett eller flera hus som avses i denna lag,

2) till styrelsen eller ett motsvarande organ för något annat ägarsamfund än ett sådant som anges i 1 punkten, eller en stiftelse vars syfte är att äga och förvalta ett eller flera i denna lag nämnda hus, eller, om de ärenden som gäller skötsel och underhåll av huset eller beredning och iakttagande av budgeten för huset huvudsakligen hör till något annat organ inom ägarsamfundet eller stiftelsen, till detta organ, samt

3) till det organ i ett ägarsamfund eller en stiftelse som, i det fall att samfundets eller stiftelsens huvudsakliga syfte är något annat än att äga och förvalta ett eller flera i denna lag nämnda hus, har i uppgift att särskilt handha ärenden som gäller skötsel och underhåll av hyreshus eller beredning och iakttagande av budgeten för husen.

Om antalet medlemmar som skall utses till den styrelse som avses i 1 mom. eller till motsvarande eller något annat organ är högst fyra, skall minst en väljas bland de i 1 mom. nämnda kandidaterna, och om antalet medlemmar är fem eller fler, minst två.

Finns det inte något organ enligt 1 mom. 3 punkten, skall den person till vars uppgifter hör ärenden som gäller skötsel och underhåll av ett i denna lag nämnt hyreshus eller beredning och iakttagande av budgeten för huset sköta dessa ärenden i samråd med de samförvaltningsorgan som nämns i denna lag.

13 §
Hyreshus som ägs direkt av kommunen

Ärenden som gäller skötsel och underhåll av ett i denna lag nämnt hyreshus som ägs direkt av en kommun eller beredning och iakttagande av budgeten för ett sådant skall skötas i samråd med de samförvaltningsorgan som nämns i denna lag.

14 §
De boendes rätt till insyn i skötseln av hyreshusets ekonomi och förvaltning

Boendestämman har rätt att utse en övervakare som följer och granskar skötseln av hyreshusets ekonomi och förvaltning. Den övervakare som boendestämman utser har samma rätt att få uppgifter om hyresbestämningsenhetens ekonomi och förvaltning som en revisor för ett samfund eller en stiftelse som äger hyreshus. Övervakarens mandatperiod är densamma som mandatperioden för samfundets eller stiftelsens revisor. Övervakaren skall avge en berättelse över sitt uppdrag till boendestämman. Berättelsen skall också delges ägaren. Beträffande övervakarens tystnadsplikt och skadeståndsansvar gäller vad som stadgas om tystnadsplikt och skadeståndsansvar för samfunds och stiftelsers revisorer.

Har boendestämman eller boendekommittén valt en revisor för det samfund eller den stiftelse som äger hyreshuset eller har revisorn valts bland personer som boendestämman eller boendekommittén har föreslagit, sköter han även de övervakaruppgifter som anges i 1 mom., om inte också en övervakare har tillsatts med ägarens samtycke.

Har samfundet eller stiftelsen flera hyresbestämningsenheter och har boendestämmorna eller boendekommittéerna valt samfundets eller stiftelsens revisor, eller har revisorn valts bland personer som stämmorna eller kommittéerna har föreslagit, sköter denne revisor de i 1 mom. nämnda övervakaruppgifterna för samtliga hyresbestämningsenheter, om inte också en eller flera övervakare har tillsatts med ägarens samtycke.

15 §
Alternativa verksamhetsformer

Boendestämman kan besluta att någon boendekommitté inte skall tillsättas tills vidare eller för följande mandatperiod, utan att dess uppgifter skall skötas av stämman, styrelsen för ägarsamfundet eller ägarstiftelsen eller det i 12 § nämnda motsvarande organet eller av en förtroendevald som utses i stället för boendekommittén. Stämman kan också besluta att boendekommittén eller den förtroendevalda endast sköter en del av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommittén.

16 §
Samarbetsorgan

Om hus som hör till skilda hyresbestämningsenheter har en och samma ägare, kan ett samarbetsorgan för ägaren och boendekommittéerna tillsättas för behandling av samförvaltningsfrågor som anges i denna lag och som gäller ägarens hela bostadsbestånd.

Ägaren beslutar om tillsättande av ett samarbetsorgan sedan boendekommittéerna har hörts eller, om det i en hyresbestämningsenhet inte finns någon boendekommitté, sedan boendestämman har hörts.

Samarbetsorganet kan ge rekommendationer och anvisningar i frågor som omfattas av samförvaltningen, om inte samarbetsorganet har beslutanderätt i dessa frågor.

17 §
Besluten i samarbetsorganet

Om inte något annat stadgas om hur besluten skall fattas i samarbetsorganet, gäller som organets beslut den mening som vid mötet har fått över hälften av rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och andra frågor enligt den mening som ordföranden meddelar att han omfattar.

18 §
Ägarens försummelse av sina förpliktelser

Om ägaren eller hans representant försummar att fullgöra en uppgift som enligt denna lag ankommer på honom, kan länsstyrelsen förelägga den försumlige en tid under vilken han skall fullgöra uppgiften. Länsstyrelsen kan förstärka skyldigheten att fullgöra uppgiften inom utsatt tid genom att förelägga vite. Är det fråga om försummelse att sammankalla ett möte eller en stämma enligt denna lag, kan länsstyrelsen också berättiga någon av de boende att sammankalla mötet eller stämman för att behandla ett ärende som avses i denna lag.

Innan ett föreläggande enligt 1 mom. ges skall ägaren eller hans representant ges tillfälle att bli hörd. Beslut om föreläggande av vite skall delges på det sätt som stadgas om delgivning av stämning.

19 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

20 §
Bemyndigande att meddela anvisningar

Bostadsstyrelsen får meddela allmänna anvisningar om anordnande av samförvaltning enligt denna lag samt om sådana andra uppgifter och fullgörande av dem som avses i lagen och med stöd av den utfärdade stadganden.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991. Lagen tillämpas också på hyreshus som har beviljats lån innan lagen träder i kraft och som avses i 2 §.

Ägaren till hus som hör till en hyresbestämningsenhet skall senast ett år efter ikraftträdandet sammankalla en boendestämma för att besluta om inledande av verksamhet enligt denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 223/89
Andra lagutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 32/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.