576/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87) 39 § 2 mom.,

ändras 6 § 2 mom. 5 punkten, 10 § 2 mom. 3 punkten och 21 § samt

fogas till förordningen en ny 17 a § som följer:

6 §

I det syfte som framgår av 1 mom. skall direktionen


5) besluta om läroanstaltens arbetsordning, grunderna för bildande av undervisningsgrupper och arbetsfördelningen mellan lärarna, om inte detta i instruktionen har ålagts rektor,


10 §

Rektor skall


3) efter att ha hört lärarna utarbeta läroanstaltens arbetsordning samt planera bildandet av undervisningsgrupper och arbetsfördelningen mellan lärarna,


17 a §

En studerandes arbetsvecka kan omfatta genomsnittligt högst 34 undervisningstimmar i obligatoriska ämnen. Utöver detta kan studeranden delta i frivillig undervisning och stödundervisning.

21 §

Vid läroanstalten får inom den grundläggande yrkesutbildningen för en årskurs, skilt enligt skolunderbyggnad och utbildningsnivå, användas 25 timmar per vecka till undervisning, elevhandledning, stödundervisning och planering samt högst 1,62 timmar i veckan per varje studerande. Läroanstalten har dock för varje undervisningsvecka till sitt förfogande minst det timantal som fås då totalantalet årskurser vid läroanstalten multipliceras med talet 35.

Vid beräkningen av det timantal som avses i 1 mom. beaktas inte första årskursen vid en sådan linje som under andra elevantagningsåret i följd har färre än 10 studerande.

Det timantal som avses i 1 mom. höjs med 0,5 timmar i veckan per varje sådan studerande som deltar i undervisningen i något annat främmande språk än det andra inhemska språket eller engelska, dock högst med 12 timmar i veckan för varje sådant språk som avses ovan.

Det timantal som avses i 1 mom. höjs med 2,5 timmar i veckan för varje sådan studerande som med stöd av 38 § ges specialundervisning.

Vid beräkningen av det timantal som avses i 1 mom. har för läroanstalten beaktats 0,5 timmar planeringstid i veckan för varje lärare i huvudsyssla vid läroanstalten.

Timantalet beräknas separat enligt undervisningsspråk vid de läroanstalter där undervisning ordnas på ett annat språk än läroanstaltens undervisningsspråk.

Undervisningsministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om hur antalet undervisningstimmar skall beräknas och beslutar vid behov om ändring av det timantal som avses i 1 mom. eller av minimistorleken på den första årskurs som avses i 2 mom. på grund av någon särskild utbildningsuppgift eller av andra särskilda skäl.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

Vid grundläggande yrkesutbildning som anordnas i form av vuxenutbildning och vid långvarigare tilläggsutbildning tillämpas dock alltjämt stadgandena om bildande av undervisningsgrupper sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Med avvikelse från vad som stadgas i 21 § 2 mom. beaktas vid beräkningen av det timantal som avses i 21 § 1 mom. fram till den 31 december 1992 inte första årskursen som det tredje elevantagningsåret i följd har färre än 10 studerande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.