523/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Lag om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 4 § lagen den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/70) och

ändras 6 § som följer:

6 §

Om en änka är född före den 1 juli 1950, förutsätter efterlevandepension en minimiålder av 40 år i stället för den ålder av 50 år som nämns i 3 § 1 mom. lagen om statens familjepensioner. Vad som här stadgas gäller inte en tidigare maka till förmånslåtaren.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan den har trätt i kraft. Utöver vad som stadgas i 3 § 1 mom. lagen om statens familjepensioner och i 6 § i denna lag har en kvinna rätt till efterlevandepension om hon har fyllt 40 år och lever i äktenskap med förmånslåtaren då lagen träder i kraft och om äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år och vid dennes död hade fortgått minst tre år. Familjepension som betalas efter en förmånslåtare som har avlidit innan lagen trätt i kraft dras inte in trots att den efterlevande ingår nytt äktenskap efter att ha fyllt 50 år. Vad 8 § 1 mom. lagen om statens familjepensioner stadgar om ny uträkning av familjepensionens belopp gäller också de barnpensioner som har börjat betalas innan denna lag träder i kraft.

Pensionsjämkning enligt 7 och 7 a-7 c §§ lagen om statens familjepensioner verkställs också då familjepension fastställs på de grunder som avses i reglementet för kyrkans familjepensionskassa (166/57) efter en förmånslåtare som har avlidit sedan denna lag har trätt i kraft.

Vad lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan stadgar om barn tillämpas på adoptivbarn också i sådana fall då domstolen har gett sitt samtycke till adoptionen före den 1 januari 1980. Dessa adoptivbarn har inte rätt till barnpension efter sina biologiska föräldrar. Som barn anses också ett barn som har ställning som erkänt barn och likaså ett barn till vilket förmånslåtaren vid sin död hade förbundit sig eller var förpliktad att betala underhållsbidrag enligt lagen om barn utom äktenskapet (173/22).

Då familjepensionens belopp räknas ut beaktas inte barntillägg enligt den 10 a § i lagen om statens pensioner som har upphävts genom lagen den 14 januari 1982 (31/82).

Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som nämns i 12 § 2 mom. lagen om familjepensioner inom den evangelisklutherska kyrkan, anses förmånslåtarens egen pension ha blivit beviljad med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

Regeringens proposition 32/90
Socialutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 45/90

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.