375/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Lag om ändring av militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) 3 § 1 mom. och 16 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 a §

Vad denna lag stadgar om militära rättegångsärenden gäller även behandlingen av besvär som har anförts över disciplinstraff.

3 §

Då en underrätt som avses i 1 § 2 mom. behandlar ett militärt rättegångsärende skall rätten bestå av en ordförande och två militära ledamöter. Ordförande är i en rådstuvurätt borgmästaren eller en justitierådman och i en häradsrätt häradshövdingen eller en tingsdomare enligt vad som bestäms i domstolens arbetsordning. När en domstol behandlar ärenden som gäller disciplinbesvär är den beslutför även då den består av ordföranden ensam.


16 §

Underrätten skall ta upp ärendet inom trettio dagar efter åklagarens anmälan. Disciplinbesvär skall likväl tas upp inom sju dagar efter att de väcktes.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Regeringens proposition 100/89
Andra lagutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 19/90

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.