1101/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om olycksfallsverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs 25 § förordningen den 20 februari 1987 om olycksfallsverket (187/87),

ändras 18 a, 21, 23 och 24 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 a och 21 §§ i förordning av den 29 januari 1988 (78/88) samt 23 och 24 §§ delvis ändrade genom sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen nya 23 a och 23 b §§ som följer:

18 a §

Arkivarie vid militärsanitetsarkivet skall

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten vid militärsanitetsarkivet samt skötseln av de ärenden som hör till dess verksamhetsområde,

2) se till att de ärenden som ankommer på arkivet behandlas effektivt,

3) övervaka att vad som stadgas om lämnande av uppgifter ur arkiv iakttas då sådana lämnas, samt

4) utföra övriga uppgifter som överdirektören eller direktören har ålagt honom.

21 §

Ärenden som ankommer på olycksfallsverket avgörs av direktionen, överdirektören, direktören, avdelningschef, byråchef, arkivarie vid militärsanitetsarkivet, skadeersättningsjurist eller en någon annan tjänsteman vid olycksfallsverket, som i arbetsordningen har tilldelats sådan beslutanderätt.

23 §

Olycksfallsverkets direktion avgör ärenden som gäller

1) den allmänna styrningen och utvecklandet av verksamheten vid verket,

2) förslag till budget samt verksamhets- och ekonomiplan för verket,

3) verkets uppföljnings-, forsknings- och planeringsprojekt,

4) framställningar till ministeriet i principiellt viktiga och vittsyftande frågor,

5) främjande av samarbetet mellan verket och dem som anlitar dess tjänster,

6) verkets arbetsordning och redovisningsstadga,

7) verkets personalpolitiska program,

8) verkets utbildningsplan samt

9) andra ärenden som direktionen på framställning av överdirektören beslutar ta upp till behandling.

23 a §

Statsrådet utnämner för tre år i sänder till medlemmar av direktionen sex personer som är förtrogna med olycksfallsverkets verksamhetsområde samt förordnar en ordförande och en vice ordförande för direktionen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

23 b §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Direktionen är beslutför när mötesordföranden och tre andra medlemmar är närvarande.

Om direktionen är oenig om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut i saken med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, avgör mötesordförandens röst.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om sammankallande av möten och om behandlingen av ärenden i direktionen.

24 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte behandlas i direktionen och som inte i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av någon annan tjänsteman.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.