848/1989

Given i Helsingfors den 22 september 1989

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 21 § 3 mom. och

fogas till förordningens 18 §, sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 5 juni 1987, den 12 juni 1987, den 27 november 1987 och den 31 mars 1988 (536/87, 547/87, 874/87 och 290/88), nya 2 a-2 e mom., till förordningen nya 18 h-18 j §§, nya 19 a och 20 a §§ samt före nämnda paragrafer en ny mellanrubrik, till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 27 november 1987, ett nytt 2 a mom., till 24 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och nämnda förordning av den 31 mars 1988, ett nytt 1 a mom. samt före paragrafen en ny mellanrubrik, till 25 § ett nytt 1 a mom. samt före paragrafen en ny mellanrubrik, till 25 a §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 27 november 1987, ett nytt 1 a mom. samt före paragrafen en ny mellanrubrik, till 26 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och nämnda förordning av den 31 mars 1988, ett nytt 1 a mom. samt före paragrafen en ny mellanrubrik och till 65 § 2 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordning av den 12 juni 1987 samt genom förordningar av den 18 november 1988 och den 26 maj 1989 (972/88 och 471/89), en ny b punkt, varvid de nuvarande b-e punkterna blir punkterna c-f, som följer:

2 kap.

Konstruktion och utrustning

Bil
18 §

2 a. En bil skall utrustas med sådana däck och fälgar som dess registrerade totalvikt och axeltryck förutsätter. Däcken skall vara E-godkända i enlighet med regel nr 30, 54 eller 64 eller försedda med beteckningen DOT, enligt Förenta Staternas trafikministeriums krav. Däck på vilka kordväven är synlig eller vilka uppenbart riskerar att explodera får inte användas. Det är förbjudet att på framhjulen använda däck vilkas obalans kan störa styrningen. Slitbanan skall ha ett mönsterdjup om minst 1,6 mm på alla däck utom de yttre däcken vid dubbelmontering.

2 b. På en bil vars totalvikt är högst 3500 kg skall under december, januari och februari användas vinterdäck vilkas slitbana har ett mönsterdjup om minst 3,0 mm. Vinterdäck behöver inte användas

a) på resa till utlandet eller från utlandet till Finland,

b) på en bil som har registrerats utomlands och används i Finland,

c) på de yttre hjulen av parhjul,

d) vid tillfälliga förflyttningar i anslutning till tillverkning, import, reparation, besiktning av eller handel med bilar,

e) på en museibil, eller

f) på en sådan bil till vilken vinterdäck inte kan fås.

2 c. På en bil vars totalvikt är högst 3500 kg skall de däck som monteras på samma axel vara likadana i fråga om dimension, konstruktion och egenskaper. Används radialdäck på en sådan bil, skall däck av detta slag monteras på alla hjul. På andra bilar får inte heller på samma axel användas till den grad olika däck, att detta kan medföra olägenhet eller fara.

2 d. Om ett reservdäck tillfälligt måste användas på en bil på grund av en däckskada, tillämpas inte 2 b och 2 c mom. Bilen skall dock därvid framföras med iakttagande av särskild försiktighet.

2 e. Lufttrycket i ett personbilsdäck får inte utan särskilda skäl avvika nedåt med mera än 20 procent från det tryck som enligt bil- eller däcktillverkarens rekommendation motsvarar bilens belastning.


Användning av slirskydd på bildäck
18 h §

1. Bildäck får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Dubbdäck får användas mellan den 1 november och den 31 mars. Dubbdäck får även under annan tid användas på utryckningsfordon, på bilar som är avsedda för terrängbruk och som används inom försvarsmakten, på bilar som används för väghållning och på bogserbilar samt vid tillfällig förflyttning av en bil i anslutning till bilhandel eller bilreparation och på alla bilar, om vädret eller väglaget förutsätter detta.

2. Då dubbdäck används på en bil vars totalvikt är högst 3500 kg skall de monteras på alla hjul med undantag de yttre hjulen vid användning av dubbelmontering. De olika däckens dubbantal får avvika högst 25 procent från dubbantalet på det däck som har det största antalet dubbar.

3. Om ett reservdäck tillfälligt måste användas på grund av en däckskada, tillämpas inte denna paragraf. Bilen skall dock därvid framföras med iakttagande av särskild försiktighet.

Antalet dubbar på bildäck och montering av dubbarna
18 i §

1. På en bils dubbdäck vars fälg har en diameter av högst 13" får finnas högst 90 dubbar, på ett däck vars fälg har en diameter av högst 15" högst 110 dubbar och på ett däck som monteras på en större fälg högst 150 dubbar.

2. Dubbarna skall fästas vid däcket så att på slitbanans mitt minst en tredjedel av banans bredd lämnas utan dubbar.

3. Medeltalet av dubbspetsarnas utstick får på ett nytt dubbdäck eller då nya dubbar har fästs på ett använt däck vara högst 1,2 mm. På ett använt dubbdäck får dubbens utstick vara högst 2,0 mm.

Godkännande av dubbar för bildäck
18 j §

1. De dubbar som används på en bils dubbdäck skall vara av godkänd typ. En dubb får ha endast en spets och denna får inte vara vass eller rörformig. Ansökan om typgodkännande av dubbar skall göras hos bilregistercentralen.

2. Ett villkor för typgodkännande av en dubb är att dubbens statiska dubbkraft, mätt med ett utstick på 1,2 mm, i ett personbilsdäck är högst 120 N och att dubbens vikt är högst 1,8 g. I ett lätt lastbilsdäck får dubbens ovan avsedda dubbkraft vara högst 180 N och dess vikt högst 2,3 g samt på ett lastbilsdäck respektive 250 N och 3,0 g. På ett personbils dubbdäck som tas i bruk efter den 31 mars 1994 får dubbens vikt dock vara högst 1,1 g eller 1,4 g, om ovan avsedda dubbkraft är högst 100 N.

3. Bilregistercentralen meddelar närmare föreskrifter om mätning av dubbars dubbkraft. Bilregistercentralen kan även godkänna andra dubbdäck än sådana som avses i 2 mom. på villkor att det slitage som dubbdäcket orsakar på vägbeläggningen inte är större än det slitage som orsakas av ett dubbdäck med dubbar som motsvarar kraven enligt 2 mom.

Däck och slirskydd till motorcykel
19 a §

1. En motorcykel skall ha luftfyllda däck vilkas bärförmåga, då de är avsedda för motorcykelbruk, motsvarar den vikt hos det belastade fordonet som vilar på ifrågavarande hjul. Däck vars kordväv är synlig eller vilka uppenbart riskerar att explodera får inte användas. Däckets slitbana skall över hela bredden ha ett ändamålsenligt mönster med ett mönsterdjup av minst 1,0 mm.

2. På en motorcykel skall användas för vinterbruk lämpade grovmönstrade däck under den tid som avses i 18 § 2 b mom. De undantag som i nämnda moment stadgas för bilar gäller i tillämpliga delar också för motorcyklar.

3. Användning av slirskydd på motorcykel är tillåten på de villkor som i 18 h och 18 j §§ stadgas för bilar vilkas totalvikt är högst 3500 kg.

Däck och slirskydd till moped
20 a §

1. En moped skall ha luftfyllda däck vilkas bärförmåga motsvarar den vikt hos den belastade mopeden som vilar på ifrågavarande hjul.

2. På en moped skall användas för vinterbruk lämpade grovmönstrade däck under den tid som avses i 18 § 2 b mom. De undantag som i nämnda moment stadgas för bilar gäller i tillämpliga delar också för mopeder.

3. Användning av slirskydd på moped är tillåten på de villkor som i 18 h och 18 j §§ stadgas för bilar vilkas totalvikt är högst 3500 kg.

Traktor och motorredskap
21 §

3. Bärförmågan hos däcken på en traktor och ett motorredskap skall motsvara den belastning som däcken utsätts för på grund av fordonets totalvikt. Traktorer och motorredskap vilkas konstruktiva hastighet är högst 10 km/h får vara försedda med kompakta däck, metallhjul eller band. Däcken och banden får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan.


Terrängfordon
22 §

2 a. Bärförmågan hos däcken på ett terrängfordon skall motsvara den belastning som på grund av fordonets totalvikt vilar på däcken. Däcken och banden får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan.


Släpvagn till bil
24 §

1 a. I fråga om släpvagnar till bilar gäller för däck, användning av vinterdäck och dubbdäck samt egenskaper hos dubbdäck i tillämpliga delar vad som stadgas i 18 § 2 a-2 e mom. och 18 h-18 j §§ om bildäck.


Släpvagn till motorcykel, moped, cykel och terrängfordon
25 §

1 a. I fråga om släpvagnar till motorcyklar och mopeder gäller för däck, användning av vinterdäck och dubbdäck samt egenskaper hos dubbdäck i tillämpliga delar vad som stadgas i 19 a § om motorcyklars däck.


Släpvagn till traktor och motorredskap
25 a §

1 a. Bärförmågan hos en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap skall motsvara den belastning som däcken utsätts för på grund av fordonets totala vikt. Däcken och banden får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan.


Släpanordning
26 §

1 a. Bärförmågan hos de luftfyllda däcken på en släpanordning skall motsvara den vikt hos släpanordningen som vilar på ifrågavarande hjul. Däck vars kordväv är synlig eller vilka uppenbart riskerar att explodera får inte användas. Om anordningens högsta tillåtna hastighet är större än 40 km/h, skall däcket över hela bredden ha ett ändamålsenligt mönster med ett mönsterdjup av minst 1,6 mm.


65 §

2. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl, om den konstruktion eller utrustning som behövs för fordonets bruksändamål kräver det, enligt ministeriets allmänna anvisningar medge undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


b) undantag från stadgandena i 18 § 2 a och 2 b mom., 18 h § 1 mom., 19 a § 2 mom., 20 a § 2 mom., 24 § 1 a mom. och 25 § 1 a mom. för en fordonsmodell och ett enskilt fordon,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Kravet i 18 § 2 a mom. angående E-godkännande av däck eller DOT-beteckning gäller fordon som tas i bruk första gången den 1 januari 1992 eller därefter.

Bilregistercentralen kan börja ge sådant godkännande av dubbar som avses i 18 j § så snart den har meddelat anvisningar om mätning av dubbkraften. Dubbdäck som fyller kraven enligt nämnda paragraf kan därefter tas i bruk.

Dubbdäck och dubbar som första gången tas i bruk sedan denna förordning har trätt i kraft skall fylla de krav som ställs i denna förordning. Däck som har tagits i bruk innan denna förordning trätt i kraft får alltjämt användas, om de motsvarar de stadganden som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 22 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.