792/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen 2 kap. 8 och 9 §§, 12 kap. 10 §, 15 kap. 5 § samt 16 kap. 8 a § 2 mom. och 11 §,

av dessa lagrum 12 kap. 10 § sådan den lyder i lag av den 20 augusti 1942 (683/42) och 16 kap. 8 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 20 juli 1933 (228/33),

ändras 2 kap. 1 § 2 mom., 7 §, 10 § 2 och 3 mom. samt 12 §, 8 kap. 1 § 4 mom., 13 kap. 6 § 1 mom., 16 kap. 13 §, 38 kap. 8 och 9 a §§, 40 kap. och 45 kap. 15 § 1 mom.,

av dessa 2 kap. 1 § 2 mom. och 10 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 19 juli 1974 (613/74), 2 kap. 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 januari 1969 (2/69), 2 kap. 10 § 2 mom. och 45 kap. 15 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 25 mars 1983 (321/83), 8 kap. 1 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 16 februari 1973 (138/73), 13 kap. 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 december 1974 (987/74), 16 kap. 13 § sådan den lyder i lag av den 29 juni 1984 (505/84) samt 38 kap. 8 och 9 a §§ sådana de lyder i lag av den 1 april 1955 (153/55) och 40 kap. jämte senare ändringar, samt

fogas till 16 kap. en ny 13 a § som följer:

2 kap.

Om straffen

1 §

Särskilda straff för tjänstemän är avsättning och varning.


7 §

Avsättning innebär förlust av den tjänst eller det offentliga uppdrag vari brottet begicks. Har en tjänsteman, som står i ett tjänste- eller därmed jämförligt anställningsförhållande till ett offentligt samfund eller en självständig anstalt som hör till det, övergått från den tjänst i vilken brottet begicks till en annan motsvarande tjänst, innebär avsättningen förlust av denna tjänst.

I de fall som nämns i 10 § innebär avsättningen förlust av den tjänst och det offentliga uppdrag eller de tjänster och de offentliga uppdrag som den dömde innehar när domen faller.

10 §

Döms en tjänsteman för uppsåtligt brott till fängelse för kortare tid än två år, kan han samtidigt dömas till avsättning om brottet visar att han är uppenbart olämplig som tjänsteman.

En genom allmänna val utsedd medlem av representantskapet i ett offentligt samfund får dock inte med stöd av denna paragraf dömas till avsättning från detta uppdrag.

12 §

Med tjänsteman förstås i denna lag

1) den som står i tjänsteförhållande eller därmed jämförligt anställningsförhållande till staten, till en kommun, till ett kommunalförbund eller något annat samarbetsorgan för kommuner, till den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet eller till en församling eller ett samarbetsorgan för församlingar inom kyrkan eller kyrkosamfundet, eller till landskapet Åland eller Finlands Bank eller folkpensionsanstalten eller till någon annan självständig statlig anstalt, institutet för arbetshygien, kommunala pensionsanstalten eller kommunala arbetsmarknadsverket,

2) kommunfullmäktige och andra genom allmänna val utsedda medlemmar av representantskapet i ett offentligt samfund som nämns i 1 punkten, dock inte riksdagsmän i sitt riksdagsmannauppdrag, likaså medlemmar av en kommunstyrelse, nämnd, direktion, kommitté, kommission eller delegation eller något motsvarande organ inom ett offentligt samfund eller en anstalt som avses i 1 punkten samt andra förtroendevalda inom ett offentligt samfund eller en anstalt som avses i 1 punkten, och

3) den som enligt lag eller förordning eller ett med stöd därav utfärdat förordnande utövar offentlig makt i ett annat samfund än de som nämns i l punkten, samt den som på nämnda grund på annat sätt än i ett samfund utövar offentlig makt.

Med offentligt anställd arbetstagare avses i denna lag den som står i arbetsavtalsförhållande till ett offentligt samfund eller en anstalt som nämns i l mom. l punkten.

8 kap.

Om preskription

1 §

Vad som stadgas ovan gäller även tjänstebrott, likväl så att den kortaste preskriptionstiden för ett sådant brott är fem år.

13 kap.

Om brott mot humaniteten

6 §

Om en näringsidkare eller den som är anställd hos honom i hans näringsverksamhet, i sin yrkesutövning, eller någon annan i en därmed jämförbar verksamhet, eller en anställd hos ett offentligt samfund eller en anstalt som avses i 2 kap. 12 § i sin uppgift inte betjänar en kund på allmänt gällande villkor på grund av dennes ras, nationella eller etniska ursprung eller religion, skall han för diskriminering dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


16 kap.

Om brott emot offentlig myndighet och allmän ordning

13 §

Den som till en tjänsteman eller en offentligt anställd arbetstagare för dennes verksamhet i anställningsförhållandet eller till en krigsman i tjänstgöring för hans verksamhet i tjänstgöringsförhållandet utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller annan förmån som är avsedd för honom själv eller någon annan och som påverkar eller syftar till eller är ägnad att påverka hans verksamhet i nämnda förhållande (anställningsförhållandet), skall för givande av muta dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För givande av muta skall även dömas den som för en tjänstemans eller annan i 1 mom. nämnd persons verksamhet i anställningsförhållandet till någon annan utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller förmån som nämns i momentet.

13 a §

Om vid givande av muta

1) syftet med gåvan eller förmånen är att förmå den som saken gäller att i sitt anställningsförhållande handla i strid mot sin plikt till avsevärd nytta för den som ger mutan eller för en annan eller till kännbar skada eller olägenhet för någon annan, eller

2) värdet av gåvan eller förmånen är avsevärt,

och givandet av muta även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt givande av muta dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

38 kap.

Om oredlighet och straffbar egennytta

8 §

Den som obehörigen

1) öppnar ett brev eller annat tillslutet meddelande som är adresserat till någon annan,

2) skaffar eller försöker skaffa uppgifter om innehållet i samtal, telegram, text-, bild- eller dataöverföring eller något annat motsvarande telemeddelande som förmedlas genom telenät, eller

3) skadar, förstör, döljer eller hemlighåller ett tillslutet meddelande som nämns i 1 punkten eller ett telemeddelande som nämns i 2 punkten,

skall för intrång i brev- och telehemligheten dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

9 a §

Är någon anställd hos en i telelagen (183/87) nämnd teleinrättning som utövar allmän televerksamhet, och lämnar han obehörigen ut uppgifter om innehållet i ett telemeddelande som nämns i 8 § eller utnyttjar han sådana uppgifter till nytta för sig eller någon annan, skall han, om inte gärningen enligt 40 kap. 5 § skall bestraffas som brott mot tystnadsplikt, för telesekretessbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

40 kap.

Om tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare

1 §
Tagande av muta

En tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare som för sin verksamhet i anställningsförhållandet för egen eller annans räkning

1) kräver en gåva eller någon annan orättmätig förmån,

2) tar emot en gåva eller någon annan förmån som påverkar eller som syftar till eller är ägnad att påverka denna hans verksamhet, eller

3) godtar en sådan gåva eller förmån eller ett löfte eller erbjudande om en sådan gåva eller förmån som nämns i 2 punkten,

skall för tagande av muta dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Likaså skall en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare dömas för tagande av muta, om han för sin verksamhet i anställningsförhållandet godtar att en gåva eller annan förmån som nämns i 1 mom. 2 punkten ges, utlovas eller erbjuds någon annan.

En tjänsteman kan även dömas till avsättning, om brottet visar att han är uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

2 §
Grovt tagande av muta

Om vid tagande av muta

1) en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare på grund av gåvan eller förmånen i sitt anställningsförhållande har för avsikt att handla i strid mot sin plikt till avsevärd nytta för givaren eller någon annan eller till kännbar skada eller olägenhet för någon, eller

2) värdet av gåvan eller förmånen är avsevärt,

och tagandet av muta även bedömt som en helhet är grovt, skall tjänstemannen eller den offentligt anställda arbetstagaren för grovt tagande av muta dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år samt tjänstemannen dessutom till avsättning.

3 §
Mutförseelse

En tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare som för egen eller annans räkning kräver, tar emot eller godtar en gåva eller annan förmån eller kräver eller godtar en utfästelse eller ett erbjudande som gäller en sådan och detta är ägnat att minska tilltron till tjänsteutövningens opartiskhet skall, om gärningen inte är straffbar som tagande av muta eller grovt tagande av muta, för mutförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 §
Förverkandepåföljd

Gärningsmannen eller den på vars vägnar eller till vars förmån han har handlat skall dömas att till staten förverka den mottagna gåvan eller förmånen eller dess värde.

5 §
Brott mot tystnadsplikt och brott mot tystnadsplikt av oaktsamhet

Om en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare uppsåtligen under den tid hans anställningsförhållande varar eller därefter obehörigen

1) röjer en uppgift som enligt stadgandena om allmänna handlingars offentlighet skall hållas hemlig eller någon annan omständighet som han i sitt anställningsförhållande fått kännedom om och som enligt ett uttryckligt stadgande i lag eller förordning eller enligt en föreskrift, som en myndighet med stöd av lag särskilt har meddelat inte får yppas, eller

2) utnyttjar sådan kunskap till sin eller någon annans nytta,

skall han, då det inte stadgas strängare straff för gärningen, för brott mot tystnadsplikt dömas till böter eller fängelse i högst två år. En tjänsteman kan även dömas till avsättning, om brottet visar att han är uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

Gör sig en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare genom vårdslöshet eller oförsiktighet skyldig till en gärning som nämns i 1 mom., och är gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet eller skadlighet eller andra omständigheter som har samband med den, ringa bedömd som en helhet, skall han, om det inte stadgas strängare straff för gärningen, för brott mot tystnadsplikt av oaktsamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

6 §
Olovligt röjande av uppgift i eller om en handling

Om en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare uppsåtligen under den tid hans anställningsförhållande varar eller därefter olovligen

1) röjer en uppgift i eller om en handling som enligt stadgandena om allmänna handlingars offentlighet inte är offentlig, eller

2) utnyttjar sådan kunskap till sin eller annans nytta, skall han, då det inte stadgas strängare straff för gärningen, för olovligt röjande av uppgift i eller om en handling dömas till böter eller fängelse i högst ett år. En tjänsteman kan även dömas till avsättning, om brottet visar att han är uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

7 §
Missbruk av tjänsteställning

Om en tjänsteman i syfte att bereda sig eller annan nytta, eller orsaka olägenhet eller skada för någon annan

1) bryter mot eller underlåter att uppfylla sin tjänsteplikt enligt stadganden eller föreskrifter som skall iakttas i tjänsteutövning, när han deltar i beslutsfattande eller beredning av beslutsfattande eller utövar offentlig makt i sina andra tjänsteåligganden, eller

2) missbrukar sin ställning i förhållande till någon som står i direkt lydnadsförhållande till honom eller under hans omedelbara tillsyn,

skall han för missbruk av tjänsteställning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Tjänstemannen kan även dömas till avsättning, om brottet visar att han är uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

8 §
Grovt missbruk av tjänsteställning

Om vid missbruk av tjänsteställning

1) eftertraktas avsevärd nytta eller

2) åsyftas särskilt kännbar olägenhet eller skada, eller

3) brottet begås särskilt planmässigt eller hänsynslöst,

och missbruket av tjänsteställning även bedömt som en helhet är grovt, skall tjänstemannen för grovt missbruk av tjänsteställning dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år samt till avsättning.

9 §
Tillämpningsstadgande

Stadgandena i 7 och 8 §§ skall frånsett avsättningspåföljden även tillämpas på en offentligt anställd arbetstagare då denne deltar i beslutsfattande eller beredning av beslutsfattande inom ett offentligt samfund eller en anstalt som avses i 2 kap. 12 §, eller då han vid utövande av offentlig makt som grundar sig på hans anställningsförhållande i någon annan av sina uppgifter förfar så som avses i 7 eller 8 §.

Vid bedömningen av en offentligt anställd arbetstagares förfarande skall härvid i stället för de stadganden och föreskrifter som skall iakttas vid tjänsteutövning beaktas de stadganden och föreskrifter som skall iakttas i hans arbete.

10 §
Brott mot tjänsteplikt

Om en tjänsteman vid tjänsteutövning uppsåtligen, på något annat sätt än som nämns i detta kapitel, bryter mot eller underlåter att uppfylla sin tjänsteplikt enligt stadganden eller föreskrifter som skall iakttas vid tjänsteutövning, och gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en helhet, skall han för brott mot tjänsteplikt dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Tjänstemannen kan även dömas till avsättning om han, genom att fortgående eller i väsentlig mån handla i strid mot eller försumma sin tjänsteplikt, gjort sig skyldig till det brott som nämns i 1 mom. och brottet visar att han är uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

11 §
Brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet

Om en tjänsteman vid tjänsteutövning av vårdslöshet eller oförsiktighet bryter mot eller underlåter att uppfylla sin tjänsteplikt enligt stadganden eller föreskrifter, som skall iakttas vid tjänsteutövning, på något annat sätt än som avses i 5 § 2 mom., och om gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet eller skadlighet eller andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en helhet, skall han för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet dömas till varning eller böter.

12 §
Militära tjänstebrott

Tjänstebrott som begås av tjänstemän som lyder under de militära straffstadgandena är även de brott för vilka stadgas straff i 45 kap.

45 kap.

Om militära brott

Tjänstgöringsbrott
15 §

Den som uppsåtligen bryter mot eller underlåter att fullgöra en skyldighet som hör till tjänstgöringen eller försummar att rätta sig efter reglementen eller andra föreskrifter som gäller tjänstgöring eller militär ordning skall, om för gärningen inte i 40 kap. 1 - 3 eller 5 § eller i detta kapitel stadgas särskilt straff, för tjänstgöringsbrott dömas till disciplinstraff eller fängelse i högst ett år.Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Om på ett brott skall tillämpas tidigare lag och den åtalade enligt den lagen skulle ha dömts till skiljande från tjänsteutövning eller till straff som träder i stället för avsättning eller skiljande från tjänsteutövning, skall när den nya lagen har trätt i kraft i stället dömas till böter.

För ett brott, som begåtts medan tidigare lag var i kraft och för vilket allmän åklagare enligt den lagen hade fått väcka åtal endast då målsäganden anmält brottet för åtal, får åklagaren inte utan sådan anmälan väcka åtal även om brottet enligt den nya lagen hör under allmänt åtal.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.