1196/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 2 §, 69 § 2 mom. och 92 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag av den 11 december 1987 (976/87), 69 § 2 mom. i lag av den 12 juni 1980 (419/80) och 92 § 4 mom. i lag av den 8 april 1988 (305/88), samt

fogas till 70 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 21 december 1984 och den 26 juni 1987 (885/84 och 591/87), ett nytt 4 mom. samt till 74 § nya 2-4 mom. som följer:

2 §

Befriade från att betala stämpelskatt är, utöver vad som stadgas nedan, staten och dess inrättningar, med undantag av affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87), folkpensionsanstalten, Utvecklingsområdesfonden Ab, Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab och Finlands Bank samt i tjänsteangelägenheter statens myndigheter.

69 §

Det skattebelopp som skall betalas fastställs i hela mark så att pennin som överskjuter markbeloppet inte beaktas. Då skatten beräknas skall likväl det belopp som den grundar sig på beaktas med en pennis noggrannhet.

70 a §

Vad som stadgas i denna paragraf tillämpas inte på staten och dess inrättningar.

74 §

Länsskatteverket skall se till att stadgandena i denna lag om stämpelskyldigheten för växlar och skuldsedlar iakttas.

För länsskatteverket skall på uppmaning uppvisas handlingar och annan utredning som behövs för övervakningen.

Har för växel eller skuldsedel som avses i 1 mom. inte betalts stämpelskatt inom föreskriven tid, debiterar länsskatteverket den som är ansvarsskyldig enligt 1 mom. för stämpelskatten jämte skattetillägg. För försummad eller efter utsatt tid betald stämpelskatt fastställs skattetillägg enligt 70 a § 2 och 3 mom.

92 §

Besvär över skyldighet att betala stämpelskatt och över skattens belopp kan även anföras för att bevaka statens intressen. Statens talan förs härvid av skattestyrelsen. I de fall som nämns i 62 § 2 mom., 74 § 4 mom., 81 § 1 mom., 87 § 3 mom. och 94-98 §§ och som skall avgöras av länsskatteverket förs statens talan likväl av beskattningsombudet vid länsskattenämnden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 205/88
Statsutsk. bet. 90/88
Stora utsk. bet. 210/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.