1119/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av 1 § narkotikaförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i narkotikaförordningen av den 15 april 1981 (282/81) förteckningarna I, IV och VI-IX i 1 §,

av dem förteckningarna I och VI-IX sådana de lyder i förordning av den 18 september 1987 (748/87), som följer:

1 §

Förteckning I

Acetorfin (7- (1 -hydroxi-1 -metylbutyl)-6- metoxi-17-metyl-4, 5-epoxi-6, 14-etenomorfinanyl-(3)-acetat)

Acetylalfametylfentanyl (N-1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl-acetanilid)

Acetylmetadol (3-acetoxi-6-dimetylamino-4, 4-difenylheptan)

Alfacetylmetadol (α-3- acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfameprodin (α-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfametadol (α-6-dimetylamino-4, 4-difenyl-3-heptanol)

Alfaprodin (α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]-propionanilid)

Alfentanil (N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) etyl]-4-(metoximetyl)-4-piperidinyl] -N-fenylpropanamidmonohydroklorid)

Allylprodin (3-allyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Anileridin (1-p-aminofenetyl-4-fenylpiperidin4-karboxylsyre-etylester)

Bensetidin (1-(2-bensyloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Bensylmorfin (3-bensylmorfin)

Betacetylmetadol (β-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Betameprodin (β-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betametadol (β-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Betaprodin (β-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betcitramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-bensimidazolinyl)-piperidin)

Cannabis (indisk hampa), cannabisharts samt extrakter och tinkturer av cannabis

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Dextromoramid ((+)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morfolin)

Diampromid (N-[2-(metylfenetylamino)-propyl]-propionanilid)

Dietyltiambuten (3-dietylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Difenoxin (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)

Difenoxylat (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Dihydromorfin

Dimefeptanol, Bimetadol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat)

Dimetyltiambuten (3-dimetylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Dioxafetylbutyrat (etyl-4-morfolino-2, 2-difenylbutyrat)

Dipipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon)

Drotebanol (3,4-dimetoxi-17-metylmorfinan-6β,14-diol)

Ekgonin, dess estrar och derivat, som kan överföras till ekgonin och kokain

Etonitazen (1-dietylaminoetyl-2-p-etoxibensyl 5-nitrobensimidazol)

Etorfin (7-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6-metoxi-17-metyl-4,5-epoxi-6,14-etenomorfinanol (3))

Etoxeridin (1-[2-(2-hydroxietoxi)-etyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Etylmetyltiambuten (3-etylmetylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Fenadoxon (6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Fenampromid (N-1-metyl-2-piperidinoetyl)-propionanilid)

Fenazocin (2'-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl 6,7-bensomorfan)

Fenomorfan (3-hydroxi-N-fenetylmorfinan)

Fenoperidin (1-(3-hydroxi-3-fenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Fentanyl (1-fenetyl-4-N-propionylanilinopiperidin)

Furetidin (1-(2-tetrahydrofurfuryloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Heroin (diacetylmorfin)

Hydrokodon, Hydrokon (dihydrokodeinon)

Hydromorfinol (14-hydroxidihydromorfin)

Hydromorfon (dihydromorfinon)

Hydroxipetidin, Oxipetidin (4-m-hydroxifenyl-1-metylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Isometadon (6-dimetylamino-5-metyl-4,4-difenyl-3-hexanon)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

Klonitazen (2-p-klorbensyl-1 -dietylaminoetyl-5-nitrobensimidazol)

Kodoxim (dihydrokodeinon-6-karboximetyloxim)

Kokain (bensoylekgoninmetylester)

Kokablad

Koncentrat av vallmohalm (den produkt som erhålls när vallmohalm, fröna undantaget (Poppy straw), undergått behandling för koncentration av alkaloiderna)

Levofenacylmorfan ((-)-3-hydroxi-N-fenacyl-morfinan)

Levometorfan★) ((-)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Levomoramid ((-)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morfolin)

Levorfanol★) ((-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Lysergsyra

Metadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Metadonintermediat (4-cyano-2-dimetylamino4,4-difenylbutan)

Metazocin (2'-hydroxi-2,5,9-trimetyl-6,7-bensomorfan)

Metopon (5-metyldihydromorfinon)

Metyldesorfin (6-metyl-Δ-6-desoximorfin)

Metyldihydromorfin (6-metyldihydromorfin) 3-metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fenyletyl-4-piperidyl)-propionanilid) och dess isomera former:

cis-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]-propionanilid

trans-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]-propionanilid

Moramidintermediat (2-metyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylsyra

Morferidin (1-(2-morfolinoetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Morfin

Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve var i särskilt ingår morfin-N-oxidderivat varav ett är kodein-N-oxid

Morfin-N-oxid

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat)

Myrofin (myristylbensylmorfin)

Nikodikodin (6-nikotinyldihydrokodein)

Nikomorfin (3,6-dinikotinylmorfin)

Noracymetadol ((±)-α-3-acetoxi-6-metylamino-4,4-difenylheptan)

Norlevorfanol ((-)-3-hydroximorfinan)

Normetadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hexanon)

Normorfin (demetylmorfin)

Norpipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-hexanon)

Opium

Oxikodon, Oxikon (14-hydroxidihydrokodeinon)

Oximorfon (14-hydroxidihydromorfinon)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat)

Petidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Petidinintermediat-A (4-cyano-1-metyl-4-fenylpiperidin)

Petidinintermediat-B (4-fenylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Petidinintermediat-C (1-metyl-4-fenylpiperidin4-karboxylsyra)

Piminodin (4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-piperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Piritramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidin-4-karboxylsyreamid)

Proheptazin (1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxi-azacykloheptan)

Properidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karbox-ylsyreisopropylester)

Racemetorfan ((±)-3-rnetoxi-N-metylmorfinan)

Racemoramid ((±)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morfolin)

Racemorfan ((±)-3-hydroxi-N-metylmornnan)

Sufentanil (N-[4-(metoximetyl)-1-[2-(2-tienyl)-etyl]-4-piperidyl]-propionanilid)

Tebain

Tebakon (asetyldihydrokodeinon)

Tilidin ((±)-etyltrans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylat)

Trimeperidin (1,2,5-trimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

estrar och etrar av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen eller med dem jämförliga ämnen, förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

Förtecking IV

Acetylalfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]-acetanilid)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]-propionanilid)

Cannabis (indisk hampa) och cannabisharts

Desomorfin (dihydrodesoximorfin) Heroin (diacetylmorfin).

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

3-metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)-propionanilid) och dess isomera former:

cis-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]-propionanilid

trans-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]-propionanilid.

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat)

Salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma.


Förteckning VI

Amfetamin ((±)-2-amino-1-fenylpropan)

Dexamfetamin ((+)-2-amino-1-fenylpropan)

Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)-piperidin)

Fendimetrazin ((+)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin)

Fenetyllin (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-7-(2-[(1-metyl-2-fenyletyl)amino]-etyl)-1-1H-purin-2,6-dion)

Fenmetrazin((±)-3-metyl-2-fenylmorfolin)

Levamfetamin(1-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin (1-N,α-dimetylfenetylamin)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazoiinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kinazolinon)

Metamfetamin ((+)-2-metylamino-1-fenylpropan)

Metamfetaminracemat ((±)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metylfenidat (2-fenyl-2-(2-piperidyl)-ättiksyremetylester)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra)

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda eller med dem jämförliga ämnen.

Förteckning VII

Amobarbital (5-etyl-5-(3-metylbutyl)-barbitursyra)

Buprenorfin (21-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endoetano-6, 7, 8, 14-tetrahydro-oripavin)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutarimid)

Katin (d-treo-2-amino-1-hydroxi-1-fenylpropan)

Pentazocin (1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra)

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda eller med dem jämförliga ämnen, frånsett i förteckning IX avsedda preparat.

Förteckning VIII

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazoiam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)-propiofenon)

Aprobarbital (5-allyl-5-isopropylbarbitursyra)

Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N,α-dimetylfenyletylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Dikaliumklorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxi-5-fenyl- 1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylsyrans dikaliumsalt)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] bensodiazepin)

Etinamat (1-etynylcyklohexylkarbamat)

Etklorvynol (etyl-2-klorvinyletinylmetanol)

Etylamfetamin (dl-N-etyl-α-metylfenyletylamin).

Etyllofiazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxi-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fenfluramin (N-etyl-α-metyl-m-(trifluormetyl)-fenetylamin)

Fenkamfamin (dl-N-etyl-3-fenylbicyklo(2,2,1)-heptan-2-amin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex (dl-3-[(α-metylfenetyl)amino]-propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H- 1,4-bensodiazepin-2-on)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-fluorfenyl)- 1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2, 2, 2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazoiam (10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo [3,2-d] [1,4] -bensodiazepin-6 (5H)-on)

Heptabarbital (5-(1-cyklohepten-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Hexobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,5-dimetylbarbitursyra)

Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat)

Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3] - oxazino-[3,2-d] [1,4] -bensodiazepin-4,7 (6H)-dion)

Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4 (3H,5H)-dion)

Klometiazol (5-(2-kloretyl)-4-metyltiazol)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxi-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylsyra)

Klordiazepoxid (7-klor-2-metylamino-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Klotiazepam (5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno [2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Kloxazolam (10-klor-11b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] -bensodiazepin-6(5H)-on)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl) metylen] -8-nitro 1H-imidazo-[1,2-a] [1,4]-bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Mazindol (5-(4-klorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (dl-N-(3-klorpropyl)-α-metyl-fenetylamin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandiol-dikarbamat)

Metohexital ((±)-5-allyl-1-metyl-5-(1-metyl-2-pentynyl)-barbitursyra)(α-form)

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenylbarbitursyra)

Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)

Midazolam (2-klor-6-(2-fluorfenyl)-1-metyl 4H-imidazo-[1,5-a] [1,4]- bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazoio- [3,2-d] [1,4] -benso-diazepin-6 (5H)-on)

Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on) eller (2-imino-5-fenyl-4-oxazolidinon)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)-metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Propylhexedrin (dl-1-cyklohexyl-2-metylaminopropan)

Pyrovaleron (dl-1-(4-metylfenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)

Sekbutabarbital (5-sek-butyl-5-etylbarbitursyra)

SPA, Lefetamin ((-)-1-dimetylamino-1,2-difenyletan)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1 -metyl-5-fenyl-2H- 1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5- (cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1 -metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tiopental (5-etyl-5-(1-metylbutyl)-2-tiobarbitursyra)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo- [4,3-a] [1,4] -bensodiazepin

Vinbarbital (5-etyl-5-(1-metyl-1-butenyl)-barbitursyra)

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra)

stereoisomer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

saker av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda eller med dem jämförliga ämnen, frånsett i förteckning IX avsedda preparat.

★) Dextrometorfan ((+)-3-metoxi-N-metylmorfinan) och dextrorfan ((+)-3-hydroxi-N-metylmorfinan) är med avsikt utelämnade ur denna grupp.

Förteckning IX

Preparat av

Allobarbital

Alprazolam

Amfepramon

Amobarbital

Aprobarbital

Barbital Benzfetamin

Bromazepam

Buprenorfin

Butalbital

Butobarbital

Cyklobarbital

Delorazepam

Diazepam

Dikaliumklorazepat

Estazolam

Etinamat

Etklorvynol

Etylamfetamin

Etylloflazepat

Fenfluramin

Fenkamfamin

Fenobarbital

Fenproporex

Fentermin

Fludiazepam

Flunitrazepam

Flurazepam

Glutetimid

Halazepam

Haloxazolam

Heptabarbital

Hexobarbital

Kamazepam

Katin

Ketazolam

Klobazam

Klometiazol

Klonazepam

Klorazepat

Klordiazepoxid

Klotiazepam

Kloxazolam

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam

Mazindol

Medazepam

Mefenorex

Meprobamat

Metohexital

Metylfenobarbital

Metyprylon

Midazolam

Nimetazepam

Nitrazepam

Nordazepam

Oxazepam

Oxazolam

Pemolin

Pentazocin

Pentobarbital

Pinazepam

Pipradrol

Prazepam

Propylhexedrin

Pyrovaleron

Sekbutabarbital

SPA, Lefetamin

Temazepam

Tetrazepam

Tiopental

Triazolam

Vinbarbital och

Vinylbital,

när dessa narkotika är blandade med ett eller flera ämnen så, att det inte föreligger någon fara för missbruk av dem eller att faran för missbruk är endast ringa, och att narkotiskt ämne i sådan mängd som kan leda till missbruk inte kan återvinnas med enkla medel.

Medicinalstyrelsen lämnar särskilt meddelande om sådana läkemedelspreparat.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.