596/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 och 18 §§ samt 54 § 1 mom. lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69),

av dessa lagrum 5 och 18 §§ sådana de lyder i lag av den 27 november 1987 (893/87), samt

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

5 §

Församlingarna är skyldiga att anskaffa och underhålla sina kyrkor och begravningsplatser. De skall också avlöna sitt prästerskap och sina kantorer samt vid behov övriga innehavare av tjänst eller befattning.

16 a §

Medlemmarna av prästerskapet och kantorerna skall bo inom församlingens område. Bostaden får inte ligga så långt från tjänstestället att skötseln av tjänsteuppgifterna blir lidande. Uppkommer det meningsskiljaktigheter om bostadens läge och kan tjänsteinnehavaren och församlingsrådet inte enas om saken, avgörs frågan av kyrkostyrelsen.

18 §

Till församlingens prästerskap och kantorer betalas penninglön och ersättning för kostnader för tjänsteutövningen. Om detta stadgas genom förordning på samma sätt som i fråga om övriga anställningsvillkor.

54 §

En präst som dömts till skiljande från tjänsteutövning får inte under den tiden hålla förrättningar som hör till prästämbetet. För strafftiden räknas inte tjänsteår, och han får inte under denna utnämnas eller förordnas till prästtjänst. Innehar han en ordinarie tjänst, förlorar han för strafftiden löneförmånerna av tjänsten. Den del av lönen som inte behövs för avlöning av en vikarie tillfaller församlingens församlingsfond.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

En tjänsteinnehavare som har utnämnts eller förordnats på prövotid innan lagen träder i kraft bibehåller sin rätt till avlöning enligt tidigare lag, om han inom tre månader efter ikraftträdandet skriftligen meddelar församlingsrådet sitt önskemål. Församlingarna är skyldiga att anskaffa och underhålla behövliga boställen och tjänstebostäder för sådana tjänsteinnehavare. En tjänsteinnehavare som avses i detta moment kan senare övergå till totalavlöning vid ingången av ett kalenderår, om han gör en skriftlig anmälan om detta till församlingsrådet före utgången av september kalenderåret innan.

Regeringens proposition 18/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 31/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.