566/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av 54 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 54 § 2 och 3 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) som följer:

54 §

Prövningsnämnden tillsätts av statsrådet. Den består av en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande och andra medlemmar, som skall vara förtrogna med socialförsäkringsfrågor. Ordföranden, vice ordförandena och minst två andra medlemmar skall ha den behörighet som krävs för domartjänst. Av de övriga medlemmarna skall åtminstone två vara läkare. För andra medlemmar än ordföranden och vice ordförandena förordnas personliga suppleanter. Nämnden kan arbeta i sektioner. En sektion är beslutför med fyra medlemmar. Vid behandlingen av ett ärende som i första hand skall avgöras utgående från medicinska synpunkter skall en av de närvarande medlemmarna vara läkare.

Vid nämnden finns dessutom föredragande och behövlig byråpersonal. Ordföranden, vice ordförandena och de övriga medlemmarna förordnas för högst fyra år i sänder. Närmare stadganden om prövningsnämnden utfärdas genom förordning. Nämndens kostnader betalas av statens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 63/88
Social- och terveysutsk. bet. 10/88
Stora utsk. bet. 78/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.