556/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om hälsovårdsläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 30 april 1987 om hälsovårdsläroanstalter (501/87) 21 §, 23 § 4 mom., 52 § och 57 § 2 mom., samt

fogas till 34 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4, 5 och 6 mom. blir 5, 6 och 7 mom., till 35 § nya 5 och 6 mom., till 40 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 53 a § som följer:

21 §

En undervisningsgrupp skall omfatta minst 15 studerande, vid praktisk undervisning dock 8-18 studerande, om inte länsstyrelsen av särskilda skäl medger undantag. Undervisningsministeriet beslutar vid behov närmare om grunderna för bildande av undervisningsgruppen.

23 §

För intagning som studerande krävs sådan hälsa att den inte utgör hinder för att sköta uppgifterna på ifrågavarande yrkesområde och minst 17 års ålder före utgången av det år studierna påbörjats.

34 §

Behörig att undervisa i konst- och miljöfostran är även den som uppfyller något de i 2 mom. 1-7 punkten nämnda behörighetsvillkoren för lektorer och som dessutom har slutfört av undervisningsministeriet föreskrivna tilläggsstudier.


35 §

Rektor för en statlig läroanstalt beviljas tjänstledighet av direktionen. Av prövning beroende tjänstledighet för mer än ett år beviljas rektor dock av länsstyrelsen. Lektor och föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning beviljas tjänstledighet av rektor. Av prövning beroende tjänstledighet för mer än tre månader beviljas dock lektor och föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning av direktionen.

Vid en statlig läroanstalt anställs en vikarie av den som beviljar tjänstledighet. Vikarie för över tre månader för lektor och föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning anställs dock av direktionen.

40 §

Undervisningsministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för sådana särskilda arrangemang som behövs för vuxenutbildning.

52 §

I ett beslut av länsstyrelsen får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller ärende som avses i 21 § eller 24 § 3 mom. eller 27 § 3 mom.

53 a §

Yrkesutbildningsstyrelsen beslutar om i 8 § statstjänstemannalagen (755/86) avsedd överföring av en tjänst från en statlig hälsovårdsläroanstalt till en annan.

57 §

Behörig för lektorstjänst eller lektorsbefattning (informationsteknik) är också en lektor (yrkesämnen) och lektor (matematik, fysik, kemi) som före utgången av år 1995 har fullgjort av undervisningsministeriet föreskrivna tilläggsstudier i informationsteknik.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.