555/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87) 11 §, 23 § 1 mom., 24 § 1 mom., 36 § 1 mom., 43 § 1 och 2 mom., 44 § 1 mom. och 49 § samt

fogas till 33 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 34 § nya 5 och 6 mom., till 40 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 49 a § som följer:

11 §

För läroanstalten kan bland de lärare som innehar en tjänst eller befattning för högst fyra år åt gången väljas en biträdande rektor, som är underställd rektor och sköter en del av hans uppgifter. Har läroanstalten en biträdande rektor, är han också rektors vikarie.

Har läroanstalten ingen biträdande rektor, skall inom lärarkåren för högst fyra år åt gången utses en prorektor som handhar rektors uppgifter då rektor är förhindrad.

Biträdande rektor och prorektor förordnas av direktionen. Innan biträdande rektor eller prorektor utses skall lärarkåren beredas tillfälle att bli hörd. Förordnande för biträdande rektor och prorektor kan återkallas, om det finns skäl därtill.

23 §

I en teknisk läroanstalt kan som studerande intas den som inom samma grundlinje eller inom ett motsvarande av yrkesutbildningsstyrelsen godkänt närliggande yrkesområde har fullgjort grundlinjens allmänna period eller motsvarande yrkesutbildning på skolnivå eller som har avlagt studentexamen och därefter har förvärvat minst ett års godkänd arbetserfarenhet inom ett område som motsvarar studierna eller som har minst tre års godkänd arbetserfarenhet inom ett område som motsvarar studierna.


24 §

Studerandena väljs på grundval av tidigare framgång i studierna, utbildningsmotivation, utbildningsbehov och arbetserfarenhet samt andra därmed jämförbara eller till samhällets utbildningsbehov anknutna omständigheter och ett inträdesprov enligt vad statsrådet vid behov närmare bestämmer. Yrkesutbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för den ordning enligt vilken studerandena väljs.


33 §

Utöver vad som stadgas 1 och 3 punkten är även den behörig som överlärare (ekonomi- och arbetslivskunskap) som har avlagt licentiatexamen inom ett vetenskapsområde som lämpar sig för tjänsten eller befattningen och även den behörig som lektor (ekonomi- och arbetslivskunskap) som har avlagt högre högskoleexamen inom ett vetenskapsområde som lämpar sig för tjänsten eller befattningen och som har minst tre års praktisk erfarenhet på motsvarande område efter examen.


34 §

Rektor för en statlig läroanstalt beviljas tjänstledighet av direktionen. Av prövning beroende tjänstledighet för mer än ett år beviljas dock av yrkesutbildningsstyrelsen. Överlärare, lektor och föreståndare för en kursavdelning beviljas tjänstledighet av rektor. Av prövning beroende tjänstledighet för mer än tre månader beviljas dock överlärare, lektor och föreståndare för en kursavdelning av direktionen.

Vid en statlig läroanstalt anställs en vikarie av den som beviljar tjänstledighet. Vikarie för över tre månader för överlärare, lektor och föreståndare för en kursavdelning anställs dock av direktionen.

36 §

Beträffande avlöningsgrunder, undervisningsskyldighet och arbetstid för rektor, biträdande rektor och prorektor samt beträffande undervisningsskyldighet för avdelningsföreståndare och linjeföreståndare gäller vad som bestäms genom undervisningsministeriets beslut eller särskilt avtalas.


40 §

Undervisningsministeriet beslutar vid behov om de allmänna grunderna för sådana särskilda arrangemang som behövs för tilläggsutbildning.

43 §

För den yrkesinriktade tilläggsutbildningen inom området och för annan utbildningsverksamhet kan läroanstalten ha en kursavdelning. Läroanstalter som har samma upprätthållare kan ha en gemensam vuxenutbildnings- eller kursavdelning.

Har läroanstalten en kursavdelning, kan vid denna finnas en sådan tjänst eller befattning som föreståndare för kursavdelning, för vilken krävs den behörighet som avses i 33 § 2 mom. 1 eller 3 punkten. För föreståndartjänst eller föreståndarbefattning för en gemensam vuxenutbildnings- eller kursavdelning är den behörig som har behörighet som föreståndare för en vuxenutbildningsavdelning eller kursavdelning för någon av de läroanstalter som nämns i 1 mom.


44 §

För service- och forskningsverksamhet kan den tekniska läroanstalten med yrkesutbildningsstyrelsens tillstånd ha en teknologitjänstavdelning. Kursavdelningen och teknologitjänstavdelningen kan med yrkesutbildningsstyrelsens tillstånd sammanslås till en kurs- och teknologitjänstavdelning.


49 §

Ändring i ett beslut av yrkesutbildningsstyrelsen varigenom besvär över direktionsbeslut har avgjorts får inte sökas genom besvär. Likaså i ett beslut av yrkesutbildningsstyrelsen får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller undervisningsgruppens storlek.

I ett beslut av länsstyrelsen får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller ärende som avses i 24 § 3 mom.

49 a §

Yrkesutbildningsstyrelsen beslutar om i 8 § statstjänstemannalagen (755/86) avsedd överföring av en tjänst från en statlig teknisk läroanstalt till en annan.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.