382/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

På föredragning av justitieministern

upphävs 18 § förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61),

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 13 mars 1981 (188/81), samt

ändras 11 § 2 mom. och 32 a § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 2 mom. i förordning av den 19 november 1982 (826/82) och 32 a § 2 mom. i förordning av den 17 februari 1984 (194/84), som följer:

11 §

Utmätningsmannen skall granska det intyg över hinder som utskrivits av exekutionsbiträdet och, om intyget inte ger anledning till anmärkningar, bestyrka det med sin underskrift. Utmätningsmannen kan även till denna uppgift förordna en tjänsteman som är underställd honom. Verkställighetshandlingarna jämte intyg över hindret skall utan dröjsmål återställas till sökanden. Utmätningsmannen skall förordna exekutionsbiträdet att fortsätta verkställigheten, om han anser det motiverat.

32 a §

Har förordnande enligt 1 mom. meddelats, kan justitieministeriet bevilja sökanden tillstånd att söka utmätning av sin fordran så att de uppgifter som behövs vid utmätningen tillställs utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling. Utmätningsmannen kan med stöd av uppgifterna i utsökningsansökan upprätta en verkställighetshandling som nämns i 2 § 3 mom. Utmätningsmannens redovisningar och anmälningar till sökanden får göras med hjälp av automatisk databehandling. I stället för indrivningskvitto kan sökanden tillställas en särskild redovisningsspecifikation. Ett intyg över det hinder som mött indrivningen kan i stället för på den ursprungliga verkställighetshandlingen tecknas på utdata, som innehåller samma uppgifter som den verkställighetshandling som utmätningsmannen enligt detta moment upprättar. Utdata jämte intyg över hinder kan senare användas som verkställighetshandling i stället för den ursprungliga verkställighetshandlingen.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1988.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.