287/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) en ny 9 c § och före den en ny mellanrubrik som följer:

Arbetstagares rätt att vägra utföra arbete
9 c §

Om ett arbete medför allvarlig fara för liv eller hälsa för arbetstagaren själv eller för andra arbetstagare, har arbetstagaren rätt att vägra utföra arbetet.

Arbetsgivaren eller dennes företrädare skall så snart som möjligt meddelas att arbetet inte utförs. Rätten till arbetsvägran består till dess arbetsgivaren har avlägsnat riskfaktorerna eller annars dragit försorg om att arbetet kan utföras tryggt.

En arbetsvägran får inte inskränka utförandet av arbete i större utsträckning än vad som är nödvändigt med hänsyn till säkerheten och sundheten i arbetet. Vid arbetsvägran skall det ses till att den fara som vägran eventuellt medför blir så ringa som möjligt.

Om en arbetstagare i enlighet med denna paragraf vägrar utföra ett arbete, är han inte skyldig att ersätta den skada som hans vägran kan orsaka.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1988.

Regeringens proposition 167/87
Socialutsk. bet. 32/87
Stora utsk. bet. 5/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.