27/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) 3 § och 28 § 2 mom.,

ändras 2 och 4 §§, 9 § 1 mom., mellanrubriken före 28 §, 28 § 3 mom., 32 § och 49 § 4 mom. samt

fogas till 1 § nya 2 och 3 mom., till 6 §, sådan den lyder i lag av den 17 september 1976 (789/76), ett nytt 2 mom., till 9 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen nya 9 a och 9 b §§, till 11 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 25 a, 26 a, 27 a, 28 a och 28 b §§, till 29 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 31 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 33 a §, till 34 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 40 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 40 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 17 september 1976, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 40 b § samt nya mellanrubriker före de till lagen fogade 9 a, 9 b, 26 a, 27 a, 28 a och 33 a §§ som följer:

1 §

Denna lag tillämpas även

1) med nedan nämnda undantag på arbete som utförs på grundval av tjänsteförhållande och därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande;

2) på elevs arbetspraktik och övningsarbete i skola eller anstalt eller vid undervisningskurs; samt

3) på arbete som utförs av den som förvaras eller vårdas i straff- eller vårdanstalt eller därmed jämförlig inrättning eller på sjukhus.

I fråga om skeppsarbete iakttas 11 och 24 §§ endast i tillämpliga delar. Angående hushållsarbete i arbetsgivarens hem är stadgat särskilt.

2 §

Genom förordning stadgas om tillämpningen av denna lag på arbete som

1) en vid försvarsmakten anställd eller värnpliktig utför på order av eller såsom anställd vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet;

2) i arbets- eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande utförs i arbetstagarens hem eller under sådana motsvarande förhållanden, där det inte kan anses ankomma på arbetsgivaren att organisera arbetet;

3) i arbetsförhållande utförs av den som varaktigt hör till arbetsgivarens hushåll och är släkt med honom eller hans make i rätt upp- eller nedstigande led eller är hans adoptivbarn eller adoptivförälder eller make till någon som här avses, om inte arbetsgivaren i detta arbete regelbundet har även andra arbetstagare; samt

4) utförs av den som förordnats att fullgöra civiltjänst.

4 §

Arbetar två eller flera personer, som inte står i sådant förhållande till varandra som avses i 2 § 3 punkten, i sitt gemensamma företag, skall på dem tillämpas vad som i denna lag stadgas om arbetsgivare, även om sådana arbetstagare som avses i 1 § 1 mom. inte arbetar i företaget.

6 §

Angående planerares skyldighet att iaktta denna lag stadgas i 40 b §.

Arbetsgivares och arbetstagares allmänna förpliktelser
9 §

Arbetsgivaren skall noggrant iaktta allt som med hänsyn till arbetets natur, arbetsförhållandena samt arbetstagarens ålder, kön, yrkesskicklighet och övriga förutsättningar skäligen kan krävas för att skydda arbetstagaren mot olycksfall i arbetet eller av arbetet förorsakad ohälsa. I detta syfte skall arbetsmiljön även fortgående hållas under uppsikt samt lämpliga åtgärder vidtas för att utreda och avvärja olycksfall och ohälsa samt riskmoment.

Vid bedömningen av riskfaktorer som beror på arbetsförhållandena skall även eventuell risk för genetisk skada eller fosterskada beaktas.


Planering av arbetsmiljö och arbete
9 a §

Vid planeringen av de konstruktioner, arbetsutrymmen, arbetsmetoder och produktionsmetoder som kommer att ingå i arbetsmiljön samt de maskiner och arbetsredskap som är avsedda att användas i arbetet skall det ses till att arbetet kan utföras tryggt och utan att åsamka arbetstagaren fysisk eller psykisk ohälsa.

Då arbetsutrymme planeras, byggs eller ändras, skall det även ses till att dess rymlighet, ventilation, belysning och bullernivå samt övriga förhållanden kommer att motsvara de krav som uppställs i denna lag. Särskilt skall det ses till att arbetsplatsens interna arrangemang samt placeringen av maskiner och anordningar gör det möjligt att utföra arbetet på ett tryggt sätt.

I samband med planeringen av produktions- och arbetsmetoderna skall det redas ut vilka verkningar dessa har på skyddet i arbetet. Olika arbeten och arbetsskeden skall tidsordnas och sammanjämkas så att de kan utföras på ett tryggt sätt.

Beaktande av arbetstagarnas förutsättningar vid dimensioneringen av arbete och arbetsredskap
9 b §

Arbetena och arbetsredskapen samt de maskiner och anordningar som används i arbetet skall dimensioneras och placeras så att de med beaktande av arbetstagarnas förutsättningar gör det möjligt att utföra arbetet på ett ändamålsenligt sätt.

11 §

Arbetarskyddsbyrån i respektive arbetarskyddsdistrikt kan för viss tid eller tills vidare bevilja skolor och anstalter som avses i 1 § 2 mom. 2 och 3 punkten undantag från de i 1 mom. nämnda skyldigheterna i fråga om arbete som avses i nämnda punkter, förutsatt att det på annat sätt dragits försorg om att arbetsförhållandena inte är osäkra och ohälsosamma.

25 a §

I arbeten där brand- eller explosionsrisk föreligger skall det särskilt ses till att den fara som vållas av gnistbildning, förorsakad av elektriska anordningar, statisk elektricitet eller någon annan faktor, blir så liten som möjligt.

Arbeten som medför fara för storolycka
26 a §

Hanteras i arbetet eller förvaras på arbetsplatsen ämnen som kan medföra en storolycka eller kan det i arbetet annars föreligga risk för en storolycka, skall arbetsgivaren meddela arbetstagarna behövliga anvisningar om hur farorna skall avvärjas samt om tillvägagångssättet i olyckssituationer. Vid behov skall även anordnas övningar som klarlägger anvisningarnas ändamålsenlighet i praktiken.

Lyft- och flyttningsarbeten samt trafik på arbetsplatsen
27 a §

Transport, hantering och lagring av gods skall planeras och ordnas så att de riskfaktorer som lyft- och flyttningsanordningarnas rörelser eller rörelserna hos det gods som flyttas medför för arbetstagarna effektivt kan avvärjas. De utrymmen som reserveras för transporter samt rörelseutrymmena skall vara tillräckliga, och sikten skall vara sådan att säkerheten kan tryggas.

Då den fara som flyttningar av gods eller transportanordningarna medför annars inte kan undvikas, skall för arbetstagarna anordnas skyddsutrymmen och upprätthållandet av säkerheten tryggas med hjälp av signalanordningar samt lämpliga skyddsanordningar och skyddsmedel.

För att minska farorna i anslutning till lyft, transporter och flyttningar skall, utöver vad som stadgas i 1 och 2 mom.,

1) då lyftanordningar används, ses till att lyftanordningarna och lyfthjälpmedlen är i behörigt skick och lämpliga för ändamålet;

2) ses till att lasten är säkert fastgjord och att den har tillräckligt stöd och är i balans;

3) utrymme reserveras för lyftet så att fara inte föreligger för att lasten skall fastna under lyftet;

4) lyften planeras så att onödig trafik inte förekommer under lasten eller på riskområdet medan lyft pågår;

5) då lyft- och transportanordningar används som arbetsplattform eller annars på ett sätt som avviker från deras egentliga ändamål, särskild uppmärksamhet fästas vid åtgärder som tryggar säkerheten; samt

6) då lyftanordningar används, ses till att kör- och lyftunderlaget är tillräckligt bärande och jämnt så att fara inte föreligger för att lyftfordonen eller lyftanordningarna stjälper eller mister balansen.

Då sikten för den som utför transport, flyttning eller lyft är begränsad i någon rörelseriktning, skall i fordonet eller flytt- eller lyftanordningen finnas ett signalsystem som varnar för rörelse i sådan riktning, om inte andra åtgärder i syfte att trygga säkerheten i arbetet vidtagits.

Vid lyft och flyttning av personer skall stadgandena i 1-4 mom. i tillämpliga delar iakttas.

Fara för nedstörtning, fall eller drunkning
28 §

På en arbetsplats där fara för drunkning föreligger skall det på ett lämpligt ställe alltid finnas ändamålsenliga livräddningsanordningar. Föreligger det livsfara eller fara för hälsan om någon hamnar i sjön skall det på lämplig plats alltid finnas tillgång till räddningsmateriel.

Reparations-, installations- och servicearbeten
28 a §

Vid reparations-, installations- och servicearbeten skall, med beaktande av arbetets omfattning och riskfaktorerna, säkerställas att arbetet kan utföras på ett tryggt sätt och att

1) arbetet kan utföras i enlighet med de särskilda bestämmelser och anvisningar som arbetsgivaren vid behov meddelat eller som eventuellt utfärdats för ändamålet;

2) de representanter för arbetsgivaren som är ansvariga för ledningen och övervakningen av arbetet vid behov har godkänt att arbetet får utföras;

3) på arbetsplatsen vidtagits de arrangemang som behövs med tanke på ett säkert utförande av arbetet och de mätningar som dessa förutsätter;

4) den elektriska spänningen samt gas- och vätsketrycket ävensom genomströmningen av gas och vätska vid behov är frånkopplade så att fara inte kan uppstå;

5) lasten, då arbete pågår under den, är säkrad så att fel i lyftanordningen inte medför fara;

6) det på ett tillförlitligt sätt förhindrats att maskiner och anordningar, som skall repareras, kan starta under den tid arbetatagaren medan reparationen pågår befinner sig inom det farliga området;

7) de arbetsredskap som används är i skick och lämpliga för ändamålet;

8) vid service eller inspektion av behållare eller slutna utrymmen har setts till att syrebrist eller farliga ämnen inte medför fara;

9) behörig skyddsutrustning och skyddsbeklädnad används;

10) de ställningar, arbetsplattformar och stegar som används i arbetet har tillräcklig stabilitet och bärförmåga; samt att

11) onödigt tillträde till det farliga området förhindrats.

28 b §

Reglering, rengöring, service och reparation av maskiner och anordningar samt eliminering av funktionsstörningar i dem skall utföras med iakttagande av de anvisningar som gäller dem och endast om det är nödvändigt medan maskinen är i gång. Då maskinen är i gång får dessa åtgärder vidtas endast av en därtill instruerad eller därmed särskilt förtrogen person som skall använda lämpliga redskap och skyddsanordningar.

Maskiner och anordningar
29 §

När behovet av och kvaliteten hos skyddsanordningar och beteckningar bedöms, skall även beaktas sådan fara för olycksfall eller sådant men för hälsan som reglering, rengöring och reparation av maskiner och anordningar samt eliminering av störningar eventuellt medför.


31 §

Maskiners och anordningars manövreringssystem skall såvitt möjligt säkras så att en skada i manövreringssystemet eller en ändring i energitillståndet inte medför fara.

32 §

Då de automatiska funktionerna hos maskiner och anordningar eller störningar i dessa funktioner kan medföra fara för olycksfall eller för förlust av hälsan, skall onödigt tillträde till farozonen på lämpligt sätt begränsas.

Förvaring av farliga ämnen
33 a §

I denna lag nämnda farliga ämnen skall förvaras i lämpliga, tillförlitliga behållare eller kärl som skall vara försedda med synliga och bestående beteckningar om innehållet. Farliga avfallsämnen skall lagras och hanteras så att de inte för arbetstagare eller andra personer som befinner sig på arbetsplatsen medför fara för olycksfall eller förlust av hälsan. Om behandling och oskadliggörande av problemavfall stadgas i lagen om avfallshantering (673/78).

Undervisning och anvisningar
34 §

I det syfte som nämns i 1 mom. skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren i tillräcklig omfattning görs förtrogen med

1) förhållandena på arbetsplatsen, det riktiga sättet för utförande av arbetet och de hälsorisker som eventuellt hänför sig till detta;

2) nya maskiners och anordningars funktionssätt och därav beroende metoder;

3) de förfaringssätt som skall iakttas då produktionsverksamhet inleds eller avslutas, vid rengöring, reglering, service och reparation av maskiner samt vid sedvanliga störningstillstånd och när maskiner och anordningar skadas; samt med

4) säkerhetsbestämmelserna för maskiner och anordningar som används i arbetet samt de förfaringssätt och försiktighetsregler som enligt stadgandena om arbetarskydd skall iakttas på arbetsplatsen.


Skyldigheter för vissa andra än arbetsgivare
40 §

Anvisningarna för montering, användning och skötsel av en anordning skall vid behov även innehålla instruktioner om rengöring, sedvanliga reparationer och regleringar samt om åtgärder vid sedvanliga störningar. Dessa arbeten skall beaktas även då behovet av skyddsanordningar övervägs.


40 a §

Ingår i en maskin eller anordning såsom en bestående del av den hälsofarligt ämne, skall maskinen eller anordningen vara märkt med namnet på detta ämne samt med tanke på maskinens eller anordningens användning och olycksfall med erforderlig påskrift om dess farlighet. Maskinen eller anordningen skall åtföljas av vederbörliga bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter i fråga om detta ämne.

40 b §

Den som mot vederlag överlåter plan, som gäller arbetsrum, produktionsutrymme eller arbetsmetod, eller maskin eller anordning som används i arbetet, skall på det sätt som det angivna ändamålet för planeringsobjektet förutsätter se till att stadgandena och bestämmelserna om skydd i arbete har beaktats i planen.

49 §

En företrädare för arbetsgivaren eller för den som nämns i 5 eller 6 § skall straffas så som i 1 mom. stadgas, när gärningen eller försummelsen skall tillräknas företrädaren som brott mot hans skyldigheter. Vid bedömningen av saken skall beaktas företrädarens uppgifter och befogenheter, hans kompetens samt även i övrigt hans andel i att en lagstridig situation uppstod eller fortsatte.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1988.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Tillstånd som beviljats med stöd av förordningen angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på arbete, som avses i lagens 2 § (45/59) är utan hinder av denna lag i kraft så som det bestäms i tillstånden.

Sådana bestämmelser om verkställigheten av lagen om skydd i arbete som utfärdats innan denna lag trätt i kraft gäller ej skeppsarbete, om det inte särskilt stadgas eller bestäms annorlunda.

Regeringens proposition 81/85
Socialutsk. bet. 13/86
Stora utsk. bet. 114/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.