951/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

På föredragning av justitieministern

upphävs 11 § 3 mom. och 13 § förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61),

dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 3 mom. i förordning av den 19 november 1982 (826/82) och 13 § i förordning av den 13 mars 1981 (188/81), samt

ändras 2 § 1 mom. och 12 §, av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 11 april 1974 (304/74), som följer:

2 §

Ansökan om utsökning av fordran som avses i denna förordning skall göras skriftligt. Gäller ansökan fordran som avses i 1 § 3 mom., skall i ansökan anges på vilket stadgande sökandens rätt att erhålla utsökning utan dom eller utslag grundar sig. Penning- eller kreditinrättning, indrivningsbyrå eller annat ombud kan ej i skatteutsökningsärende uppträda som sökande på uppdrag av borgenär.


12 §

Då utmätningsmannen finner eller för honom företes behörig utredning om att sökanden har överfört uppdraget att driva in fordran på ett i 2 § 1 mom. nämnt ombud, att sökanden utan att återta sin utsökningsansökan med avvikelse från uppgifterna i verkställighetshandlingarna har ingått ett sådant avtal eller annat arrangemang med den betalningsskyldige i fråga om betalning av fordran som ej kan följas i utsökningen, eller att debiteringen av den fordran som skall indrivas har upphävts eller att gäldenären befriats från sin betalningsskyldighet eller att fordran fastställts för eller påförts en obefintlig person eller då fordran på grund av att den är ringa inte skall indrivas, skall utmätningsmannen på verkställighetshandlingen anteckna ett intyg över detta hinder och returnera handlingarna till sökanden.

Har sökanden beviljat den betalningsskyldige förlängning av den i 6 § 1 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg nämnda betalningstiden, skall han meddela utmätningsmannen detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.