811/1986

Given i Helsingfors den 14 november 1986

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) en ny 12 a § och till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 20 juli 1973 och den 11 januari 1985 (630/73 och 33/85), ett nytt 5 mom. som följer:

12 a §

Såsom i 4 a § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd ersättning för förlorad inkomst har person rätt att erhålla skillnaden mellan ovan i 8 § 1 och 2 mom. avsedd arbetsinkomst och dagpenning. Ersättningen fastställs på grundvalen av den arbetsinkomst som personen hade erhållit om han med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) inte hade förordnats att utebli från sitt förvärvsarbete eller att hållas isolerad.

14 §

Då ersättning söks för förlorad inkomst, som avses i 4 a § 2 och 3 mom. sjukförsäkringslagen, skall företes:

1) hälsovårdsnämndens beslut eller länsrättens utslag eller beslut i fråga om frånvaro från arbete eller isolering;

2) meddelande från arbetsgivaren eller annan tillförlitlig utredning om lönebeloppet eller om annan i 12 a § avsedd arbetsinkomst; och

3) annan utredning, som socialförsäkringskommissionen eller lokalbyrån behöver. Om ingen tillförlitlig utredning om förlorad inkomst står till buds, bestäms ersättningen enligt den arbetsinkomst som har fastställts såsom grund för dagpenningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 14 november 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.