663/1986

Given i Helsingfors den 5 september 1986

Lag om ändring av lagen om studieledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 mars 1979 om studieledighet (273/79) 4 och 5 §§ samt 10 § 2 mom.,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 maj 1980 (342/80), samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

Rätt till studieledighet
4 §

Arbetstagare, vars anställningsförhållande såsom huvudsyssla till en och samma arbetsgivare har pågått sammanlagt minst ett år i en eller flera perioder, är med nedan stadgade begränsningar berättigad att erhålla studieledighet i samma arbetsgivares tjänst sammanlagt högst två år under en tid av fem år.

5 §

Studieledighet kan beviljas för studier inom utbildning som är underställd offentlig tillsyn.

Studieledighet kan även beviljas för fackföreningsutbildning i enlighet med vad som särskilt har överenskommits i arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal mellan riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer samt för deltagande i utbildning för lantbruksföretagare i enlighet med vad som därom stadgas särskilt.

Studieledighet kan även beviljas för studier utomlands, då arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens därom.

Genom förordning stadgas närmare om de former av undervisning och studier som avses i 1 och 2 mom.

9 a §

Arbetstagare kan uppskjuta studieledighet som har beviljats för längre tid än fem dagar, om detta inte medför kännbar olägenhet för arbetsgivaren.

Anmälan om att beviljad studieledighet lämnas outnyttjad skall göras minst två veckor innan studieledigheten skall börja.

Avbrytande av studieledighet 10 §
10 §

Önskar arbetstagare utnyttja den rätt som enligt 1 mom. tillkommer honom skall han meddela detta minst fyra veckor innan han återvänder till arbetet. Arbetsgivaren kan dock framskjuta arbetstagarens rätt att återvända till arbetet med högst en månad från den tidpunkt som arbetstagaren har angett såsom återkomsttidpunkt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 47/86
Socialutsk. bet. 11/86
Stora utsk. bet. 76/86

Helsingfors den 5 september 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.