603/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 2 § 2 mom., 4 § 1 mom., 7 b § 1 mom. och 12 § 1 mom. 4 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag av den 29 december 1972 (934/72), 4 § 1 mom. i lag av den 18 juni 1971 (500/71), 7 b § 1 mom. i lag av den 18 januari 1985 (50/85) och 12 § 1 mom. 4 punkten i lag av den 28 juli 1978 (593/78), samt

fogas till lagen nya 4 f, 4 g och 5 c §§, till 7 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 30 december 1965, den 15 december 1978 och den 31 december 1985 (707/65, 980/78 och 1120/85) ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen en ny 17 a § som följer:

2 §

Vid tillämpningen av denna lag anses ett arbetsförhållande ha upphört vid utgången av den dag, för vilken på grundval av arbetsförhållandet senast betalades lön innan arbetsförhållandet bröts eller innan i 4 § 3 mom. angiven arbetsoförmåga inträdde eller i 4 e § nämnd individuell förtidspension började. Fortsätter arbetstagaren att arbeta efter det att arbetsoförmågan inträtt, anses han stå i nytt arbetsförhållande. Arbetstagare som erhåller i 4 f § nämnd deltidspension anses likaså stå i nytt arbetsförhållande inom denna lags tillämpningsområde då han fortsätter att arbeta i deltidsarbete. Om sådana i 1 § 1 mom. 2 punkten åsyftade förutsättningar som skall föreligga för att ett arbetsförhållande skall falla inom lagens tillämpningsområde upphör att gälla medan arbetsförhållandet alltjämt fortgår, anses arbetsförhållandet ha upphört redan då arbetsgivaren gjort anmälan om förändringen till pensionsanstalten. Om nämnda förutsättningar senare på nytt är för handen, förfars som om ett nytt arbetsförhållande då hade begynt. Den tid under vilken arbetstagaren fullgjort värnplikt i aktiv tjänst räknas inte in i den tid arbetsförhållandet fortgått.


Pensionsrätt
4 §

Arbetstagare har rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt hans anhöriga till familjepension enligt denna lag. Grundar sig rätten att erhålla pension på två eller flera arbetsförhållanden, sammanräknas de på varje arbetsförhållande grundade pensionerna på det sätt som stadgas nedan.


4 f §

Berättigad till deltidspension är arbetstagare som har fyllt 60 men inte 65 år och övergått till deltidsarbete, förutsatt att

1) han inte har rätt att erhålla i 8 § 4 mom. nämnd grundpension eller annan därmed jämförlig, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension;

2) han under en tid av 18 månader omedelbart före deltidspensionens början i minst 12 månader haft sådant arbete på heltid som berättigar till grundpension som avses i 8 § 4 mom. eller till annan därmed jämförlig pension;

3) på grundvalen av hans till tillämpningsområdet för denna lag hörande arbetsförhållande, den tid som återstår tills pensionsåldern uppnås skulle beaktas när pensionen fastställs, om han blivit arbetsoförmögen vid den tidpunkt då deltidspensionen börjar;

4) han under en tid av 15 kalenderår omedelbart före deltidspensionens början i sammanlagt minst fem år har intjänat i 8 § 4 mom. nämnd grundpension eller annan därmed jämförlig, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension; på grundvalen av arbetsförtjänsten i arbetsförhållanden, på vilka lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden tillämpas, beaktas den pensionsgrundande tiden därvid på det sätt som stadgas i 4 § 5 mom. i nämnda lag;

5) hans arbetstid i arbete på vilken denna lag tillämpas har minskat så, att den återstående arbetstiden i medeltal, arbetstiden även i annat i 2 punkten nämnt förvärvsarbete medräknad, utgör sammanlagt minst 16 timmar och högst 28 timmar i veckan; varierar arbetstiden per vecka, beräknas den återstående arbetstiden som medelvärde under en period av högst 16 veckor;

6) han inte uteblir från arbetet en längre tid än sex veckor i följd; i denna period om sex veckor inräknas inte semester eller tid för vilken arbetstagaren får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen; och att

7) hans förvärvsinkomst har nedgått så, att hans förvärvsinkomst av deltidsarbete som åsyftas i 5 punkten utgör minst 35 och högst 70 procent av de sammanräknade stabiliserade förvärvsinkomsterna av förvärvsarbete som nämns i 2 punkten; dock skall förvärvsinkomsten minst uppgå till det markbelopp som stadgas i 1 § 1 mom. 2 punkten, och minskningen i arbetstiden får inte väsentligt skilja sig från nedgången i förvärvsinkomsterna.

Arbetstagaren anses ha i 1 mom. 2 punkten nämnt förvärvsarbete på heltid, om hans arbetstid har varit lika lång som den i respektive bransch normalt tillämpade maximala arbetstiden för arbetstagare på heltid, eller om arbetstagaren samtidigt har två eller flera i 1 mom. 2 punkten nämnda förvärvsarbeten och hans sammanlagda arbetstid är minst 35 timmar i veckan.

När deltidspension fastställs, betraktas som stabiliserad förvärvsinkomst den pensionsgrundande lönen i det arbetsförhållande, på grundvalen av vilket vid fastställandet av pension skulle beaktas den återstående tiden till pensionsåldern, om arbetstagaren vid den tidpunkt då deltidspensionen börjar hade blivit arbetsoförmögen.

Undantag från de villkor som stadgas i 1 mom. 7 punkten kan av särskilda skäl göras i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet föreskriver.

4 g §

Deltidspension beviljas tidigast från ingången av månaden närmast efter den då arbetstagaren fyllt 60 år, likväl inte retroaktivt för längre tid än sex månader före den månad då ansökan om deltidspension gjordes.

Deltidspensionen skall indras, om arbetstagaren inte längre uppfyller de i 4 f § stadgade villkoren för erhållande av pension. Beviljas invalid- eller arbetslöshetspension för den tid för vilken deltidspension betalts, betraktas deltidspensionen som delbetalning på invalid- eller arbetslöshetspensionen. Om arbetstagaren alltjämt fortsätter i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, förvandlas deltidspensionen, utan hinder av vad som stadgas på annat ställe i denna lag, till en lika stor ålderspension. När arbetstagaren upphör med deltidsarbetet utbetalas den uppskjutna delen av ålderspensionen förhöjd enligt 5 § 3 mom.

Har deltidspension indragits i enlighet med 2 mom., har arbetstagaren rätt att på nytt få deltidspension när han uppfyller de i 4 f § stadgade villkoren. Börjar deltidspension på nytt inom sex månader från det att den tidigare deltidspensionen upphörde, beviljas pensionen på de tidigare grunderna, om inte annat följer av 5 c § 4 mom.

5 c §

Deltidspensionens belopp är, om inte annat följer av 2 och 3 mom., för arbetstagare som fyllt 60 år 44 procent av skillnaden mellan den enligt 4 f § 3 mom. fastställda stabiliserade förvärvsinkomsten av förvärvsarbete inom denna lags tillämpningsområde och förvärvsinkomsten av förvärvsarbete på deltid inom denna lags tillämpningsområde. Börjar delpensionen senare än vid ingången av den månad som följer efter det arbetstagaren fyllt 60 år, höjs nämnda procenttal med 1/3 procentenhet för varje månad med vilken arbetstagarens ålder överskrider 60 år när deltidspensionen börjar.

Har arbetstagaren samtidigt två eller flera i 4 f § 1 mom. 2 punkten nämnda förvärvsarbeten, och är skillnaden mellan de sammanlagda, i 4 f § 3 mom. angivna förvärvsinkomsterna före arbetstagarens övergång till deltidsarbete och de sammanlagda förvärvsinkomsterna under deltidsarbetet mindre än den skillnad som nämns i 1 mom., beräknas deltidspensionens belopp på den mindre skillnaden.

Deltidspensionens maximibelopp är 75 procent av den i enlighet med 8 § samordnade pension som arbetstagaren enligt de lagar och pensionsstadgor eller det pensionsreglemente som avses i 8 § 4 mom. har intjänat före den tidpunkt då deltidspensionen börjar.

Deltidspensionens belopp beräknas på nytt, om det i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster under deltidsarbete har skett en förändring som väsentligt avviker från den allmänna löneutvecklingen.

7 §

Om arbetstagaren är född före den 1 januari 1930, höjs vid fastställandet av ålders- eller invalidpension den pensionsgrundande lönen, bestämd på grundval av arbetsförhållande som fortgått medan deltidspension betalts, med följande koefficienter:

Födelseår Koefficient
1924 eller tidigare 1,6
1925 1,5
1926 1,4
1927 1,3
1928 1,2
1929 1,1

7 b §

Har arbetstagare erhållit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten, höjs annan pension än deltidspension med ett arbetslöshetstillägg. Har arbetstagaren under hela kalenderåret stått i samma, av denna lag omfattat arbetsförhållande, berättigar för detta år utbetald arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten likväl inte till arbetslöshetstillägg, om inte arbetstagarens arbetsförhållande, som omfattas av denna lag, upphört inom tre år efter utgången av förstnämnda kalenderår eller om inte arbetstagaren under samma kalenderår förtjänat lön, som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, till minst det gränsbelopp som avses i 5 § 1 mom. i nämnda lag. Dagpenning avvägd enligt förtjänsten som betalts för tiden före ingången av det kalenderår, under vilket arbetstagaren fyllt 23 år, samt för det år, under vilket pensionsfallet inträffat, och för det föregående kalenderåret berättigar likväl inte till arbetslöshetstillägg.


12 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna bestämmes och de omkostnader pensionsanstalterna åsamkas av pensionerna fördelas mellan pensionsanstalterna, försåvitt dessa ej annorlunda överenskommit, på följande sätt:


4) för övriga ålders-, invalid- och familjepensioner, med undantag av belopp enligt 9 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, samt för de delar av pensionerna som överstiger de i 1―3 punkten angivna beloppen, för arbetslöshetspension och deltidspension samt för kostnader föranledda av en allmän förändring i premiernas eller fondernas beräkningsgrunder och för den i 9 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden angivna andelen i kostnaderna för pensionsskyddet enligt nämnda lag svarar pensionsanstalterna gemensamt enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt för de olika slagen av kostnader; samt


17 a §

Pensionstagare är skyldig att till pensionsanstalten anmäla sådana ändringar som inverkar på hans rätt att erhålla pension eller på pensionens belopp.

Pensionsanstalten kan vid behov av pensionstagaren kräva utredning över omständigheter som påverkar pensionens belopp och utredning över att han fortfarande uppfyller villkoren för erhållande av pension. Har pensionstagaren inte tillställt pensionsanstalten nämnda utredning inom en av anstalten utsatt skälig tid, kan anstalten förordna att utbetalningen av pensionen skall avbrytas till dess utredningen inlämnats.

Arbetsgivaren är även skyldig att till pensionsanstalten på dess begäran lämna de uppgifter som avses i 2 mom. och som behövs för att pension skall kunna betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Då rätt till deltidspension bestäms skall också beaktas övergång till deltidsarbete innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 61/86
Socialutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 75/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.