592/1986

Given i Nådendal den 25 juli 1986

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut ändras i semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/84) 3 § 2 mom. 5 punkten, 4 § 2 mom., 6 § och 16 § 2 mom. som följer:

3 §
Dagar likställda med arbetade dagar

Såsom likställda med arbetade dagar betraktas också de dagar då arbetstagaren under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete:


5) under tiden för sådan moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet om vilken stadgas i sjömanslagen (423/78);


4 §
Rätt till semester

Har en arbetstagare varit ledig med stöd av stadgandena om vårdledighet i 32 § 1 mom. sjömanslagen, åtnjutit i lagen om studieledighet nämnd studieledighet, tjänstgjort som värnpliktig i aktiv trupp eller av annan sådan orsak under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete under en tid som enligt 3 § inte betraktas som likställd med arbetade dagar då semestern bestäms, börjar en ny period om sex fulla kvalifikationsmånader, med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom., då arbetstagaren återupptar arbetet, om inte annat avtalas.

6 §
Beviljande av semester i vissa fall

Oberoende av vad som stadgas i 5 § kan arbetstagare ges semester eller del av semester i samband med moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet enligt 32 § 1 mom. sjömanslagen.

Har arbetstagare som återupptar arbetet semester till godo vid ingången av den i 4 § 2 mom. nämnda kvalifikationsperioden, kan denna semester ges i samband med semestern för denna kvalifikationsperiod.

16 §
Resor för semester

Arbetstagare har likväl inte rätt till fria resor enligt 1 mom., om han tidigare under samma kvalifikationsperiod har åtnjutit motsvarande förmån, ej heller för en sådan kvalifikationsperiod under vilken han har utnyttjat sin i 54 § 3 mom. sjömanslagen stadgade rätt till fria resor, om semestern eller del därav på ovan i 6 § stadgat sätt getts i samband med sådan moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 32 § 1 mom. sjömanslagen.Denna lag träder i kraft den 1 september 1986.

Regeringens proposition 55/86
Socialutsk. bet. 14/86
Stora utsk. bet. 89/86

Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.