584/1986

Given i Nådendal den 25 juli 1986

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 29 november 1974 (884/74), och

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 a §

Vad som i denna lag stadgas om dagpenning vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom skall i tillämpliga delar även iakttas i fråga om dagpenning som avses i 27 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar.

Utöver den dagpenning som avses i 1 mom. har en försäkrad även rätt till ersättning som nämns i 27 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar och som utges för förlorad inkomst, på det sätt varom närmare stadgas genom förordning. Då ersättningen fastställs, beaktas den i 1 mom. nämnda dagpenningen såsom avdrag.

Har i 1 mom. nämnd dagpenning betalts till arbetsgivaren med stöd av 28 § 1 eller 2 mom. och täcker dagpenningen inte det lönebelopp eller den motsvarande ersättning som arbetsgivaren betalt för tiden för frånvaron eller isoleringen, har arbetsgivaren rätt till ersättning även för det återstående beloppet.

I övrigt iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om dagpenning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 44/86
Ekonomiutsk. bet. 4/86
Stora utsk. bet. 72/86

Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.