459/1986

Given i Helsingfors den 13 juni 1986

Lag om ändring av 11 och 18 §§ lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 11 § 3 mom. och 18 § 1 mom. samt

fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1982 (1059/82), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

11 §

Har arbetsgivaren i enlighet med 1 mom. för sina arbetstagare ordnat ett bättre pensionsskydd än vad minimivillkoren i denna lag förutsätter och börjar ålderspensionen vid annan tidpunkt än vid ingången av den månad som närmast följer på uppnåendet av pensionsåldern, ändras pensionens belopp beroende på begynnelsetidpunkten så, att beloppet uträknas enligt försäkringsmatematiska principer på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.


Arbetsgivaren är berättigad att på en arbetstagares lön innehålla den försäkringspremie som skall uppbäras enligt 3 mom. Arbetsgivaren ansvarar gentemot pensionsanstalten för de belopp som han innehållit.

18 §

Om arbetsgivare eller pensionsanstalt lämnar enligt denna lag erforderlig, på försäkringspremien eller fördelningen av kostnaderna för pensionerna inverkande uppgift oriktigt, eller vägrar lämna uppgift eller på svikligt sätt innehåller i 11 § 4 mom. nämnd försäkringspremie oriktigt, skall bötesstraff ådömas, såvida strängare straff för gärningen inte är stadgat i annan lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Den tillämpas dock räknat från den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 31/86
Socialutsk. bet. 7/86
Stora utsk. bet. 47/86

Helsingfors den 13 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.