435/1986

Given i Helsingfors den 6 juni 1986

Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) 17 § 2 punkten, sådan den lyder i lag av den 26 november 1971 (785/71),

ändras 3 § 2 mom. samt 18, 20 och 22 §§,

av dessa lagrum 18 § sådan den lyder i lag av den 20 december 1974 (957/74), samt

fogas till 16 §, sådan den lyder i lag av den 13 december 1985 (947/85), ett nytt 2 mom., till lagen en ny 17 a § och till 19 § nya 2 och 3 mom. som följer:

3 §

Egentlig fordonsskatt och tilläggsskatt skall betalas för varje skatteår, varmed avses kalenderår. För traktor som nämns i 19 § 2 mom. kan tilläggsskatt också betalas som dagsavgift för ett eller flera dygn.

16 §

Dagsavgift för traktor är 30 mark.

17 a §

Utan att tilläggsskatt betalas får traktor användas i jord- och skogsbruk. Traktor som innehas av en gårdsbruksidkare eller som innehas gemen- samt av två eller flera gårdsbruksidkare får utan tilläggsskatt också användas för transporter som hänför sig till

1) leverans av virke från gårdsbruksidkares egen lägenhet;

2) försäljning av jord- och stenmaterial från gårdsbruksidkares egen lägenhet;

3) gårdsbruksidkares egen trädgårdsodling eller pälsdjursuppfödning även i det fall då verksamheten bedrivs såsom en särskild rörelse utanför jord- och skogsbruket; samt

4) gårdsbruksidkares privata hushåll.

Såsom i 1 mom. 4 punkten nämnd transport som hänför sig till privat hushåll betraktas inte transport mot ersättning.

Vad som i 1 mom. stadgas om gårdsbruksidkares egen lägenhet tillämpas också på lägenhet som gårdsbruksidkare besitter på annan grund än ägande.

I 1 mom. 1―4 punkten avses med gårdsbruksidkare sådan skattskyldig som beskattas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67).

Såsom skogsbrukstransport betraktas bland annat att traktor som används för virkesdrivning, utan att virke transporteras, förflyttas på allmän väg till ett arbetsställe eller från ett arbetsställe till ett annat samt att virke förflyttas med traktor över allmän väg.

18 §

Bilregistercentralen kan på ansökan meddela förhandsbesked om tillämpningen av stadgandena om tilläggsskatt. Förhandsbesked meddelas den för vilken det är viktigt att få veta om stadgandena om tilläggsskattefrihet skall tillämpas på hans motordrivna fordon.

Då sökanden åberopar beslut som innehåller förhandsbesked, skall beslutet med bindande verkan iakttas vid beskattningen av honom för de skatteperioder för vilka det givits. Förhandsbesked skall omedelbart iakttas trots att ändring sökts. Besvärsmyndigheten skall, då den med anledning av besvär ändrar avgörandet i ett sådant ärende, samtidigt fastställa den framtida tidpunkt från vilken dess avgörande skall iakttas.

Om sökande av ändring i beslut som gäller förhandsbesked gäller i övrigt vad som stadgas i 32 §. Besvärstiden räknas dock från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden. För statsombudet räknas besvärstiden från dagen för beslutet. Ändring får dock inte sökas i beslut genom vilket förhandsbesked har förvägrats. Ansökan och besvär som gäller förhandsbesked skall behandlas i brådskande ordning.

19 §

Dagsavgift får erläggas för annan registrerad traktor än traktor som är avsedd för godstransport och har hydrauliskt manövrerad ramstyrning. Dagsavgiften skall betalas innan tilläggskattepliktig användning inleds.

Genom efterbeskattning debiteras tilläggsskatt alltid såsom skatt för ett kalenderår.

20 §

Om i motorfordon börjar användas sådant i 14 § nämnt bränsle för vars användning tilläggsskatt skall betalas, är fordonets ägare eller innehavare skyldig att på förhand anmäla detta till den myndighet som för motorfordonsregister. Har tilläggskatt i det fall som avses i 19 § 2 mom. betalts för ett eller flera dygn på det sätt som därom stadgas närmare, betraktas detta som anmälan för denna tidsperiod om att användningen av tilläggsskattepliktigt bränsle har inletts.

22 §

Har motorfordon förstörts, återbärs av betald årlig tilläggsskatt lika många tolftedelar av hela skatten som av skatteåret återstår hela kalendermånader den dag då motorfordonet förstördes. Dagsavgifter som erlagts för tiden efter den dag då motorfordonet förstördes återbärs i sin helhet. Betald årlig tilläggsskatt eller dagsavgift återbärs inte på annan grund än att motorfordonet förstörts.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1986.

Regeringens proposition 22/86
Statsutsk. bet. 19/86
Stora utsk. bet. 40/86

Helsingfors den 6 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.