388/1986

Given i Helsingfors den 23 maj 1986

Lag om ändring av 15 § atomansvarighetslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 § 3 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/72) som följer:

15 §

Beträffande ansvarighet för atomskada till följd av atomolycka under transport av atomsubstans eller för atomskada som i övrigt uppkommer till följd av begagnande av fartyg eller annat transportmedel utgör stadgandena i 1 och 2 mom. inte hinder för tillämpning av en konvention som var i kraft eller öppen för undertecknande, ratifikation eller anslutning den 29 juli 1960, av stadganden grundade på sådan konvention eller av lufttransportlagen (387/86). Genom förordning kan stadgas att vad som sägs i detta moment även skall gälla i fråga om ett annat stadgande i en konventionsstats lag vilket i huvudsak motsvarar bestämmelse i sådant fördrag.Denna lag träder i kraft den dag som stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 6/86
Trafikutsk. bet. 1/86
Stora utsk. bet. 18/86

Helsingfors den 23 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.